Show simple item record

dc.contributor.advisorSvensson, Peter
dc.contributor.advisorStøfringsdal, Bård
dc.contributor.authorBolstad, Erlend
dc.date.accessioned2019-11-09T15:00:25Z
dc.date.available2019-11-09T15:00:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2627512
dc.description.abstractLydtrykknivå har blitt målt ved 8 barneskular i Trondheim, og sortert for dei følgjande kategoriane: plenumsaktivitet, individuelt- gruppe- og praktisk arbeid, samt film. Lydmålingar og observasjon av aktivitet vart utført i undervisning, og lydnivåa vart analysert med hensyn på romdimensjonar, akustiske forhold og antal elevar i klasserommet. Plenumsaktivitetar stod for 46% av den totale tida brukt på undervisningsaktivitet, og saman med individuelt arbeid utgjorde desse aktivitetane 79% av undervisningstida. Utfrå denne fordelinga kan det argumenterast for at romakustiske forhold som er gunstige for nemnde aktivitetar bør tilleggjast størst vekt i prosjektering av nye klasserom. Plenumsaktivitet har størst datagrunnlag i målingane, og støyforholda i denne aktiviteten utgjer det mest interessante resultatet i studiet. Det gjennomsnittlege aktivitetsstøynivået, definert som støy generert av elevar, var 40.3 dB i lukka klasserom og 42.9 dB i baseskular. Aktivitetsstøy er forstyrrande for talekommunikasjon, og nivåa som er funne kan nyttast som støyreferense i berekningar av taletydelegheit med parameter som STI og U50. Datagrunnlaget er avgrensa samanlikna med liknande studiar, men signifikante korrelasjonar mellom lydnivå og romakustiske forhold kan likevel indikera samanhengar som kan undersøkast nærare i vidare studiar. Basert på målingane i dette studiet er aktivitetsstøy statistisk signifikant korrelert (p<0.05) med romhøgde i lukka klasserom. Antalet elevar relativt til akustisk kapasitet, det siste ein modell utvikla for restaurantar og kaféar, er også signifikant korrelert med aktivitetsstøy. Etterklangstid og bakgrunnsstøy er gitt grenseverdiar i byggestandarden NS 8175:2012. Likevel, og ulikt det som er funne i tidlegare studiar, er aktivitetsstøy ikkje signifikant korrelert med etterklangstid eller bakgrunnsstøy basert på data frå dette studiet, men signal-til-støy forholdet i plenumsaktivitet var signifikant korrelert med bakgrunnsstøy. Gjennomsnittleg lydnivå i andre aktivitetar enn plenumsaktivitet var ikkje korrelert med romakustiske forhold. I gjennomsnitt var etterklangstida 0.54 s i lukka klasserom og 0.51 s i baseskular. Av 14 lukka klasserom var 8 i henhold til maksimumsverdien på 0.5 s i NS 8175. Samstundes reknar standarden 0.4 s for å vera optimalt i klasserom. Korte etterklangstider har blitt kritisert for negativ innverknad på talekomfort, og det er interessant at ingen signifikant korrelasjon mellom støynivå og etterklangstid vart påvist i dette studiet. Med dei relativt korte etterklangstidene funne i norske klasserom, kan vidare studiar i desse romma nyttast til å finna ei optimal etterklangstid, og i tillegg vurdera om krav til høgde kan takast med i NS 8175.
dc.description.abstractSound pressure levels in 8 primary schools in Trondheim have been measured and sorted for the following categories: plenary activity, individual work, group work, practical work and film. Measurements, together with observation of the activities, were conducted during lectures. The sound levels were analysed in relation to room dimensions, acoustic conditions and occupancy of the rooms. Plenary activity accounted for 46% of the time spent on educational activities, and together with individual work, it occupied 79% of the time. From this, it is suggested that acoustic conditions should favour these activities in primary schools. Noise conditions in plenary activities provide the most interesting result from the measurements, due to a large sample size compared to the other activities. The average activity noise level, defined as noise generated by the pupils during plenary activity, was found to be 40.3 dB in enclosed classrooms and 42.9 dB in open-plan spaces. Activity noise is detrimental to speech communication, and its level could be used as a noise reference in predictions of speech intelligibility with parameters like STI and U50. The amount of measurements are limited compared to similar studies, but significant correlation between sound levels and room acoustic conditions indicates relationships that can be further studied. From the measured sound levels, a statistically significant correlation (p<0.05) was found between activity noise and room height in enclosed classrooms. The occupancy relative to the acoustic capacity, the latter a concept developed for restaurants, was also significantly correlated to activity noise in plenary activity. Interestingly, activity noise was not significantly correlated to reverberation time or background noise, even though these are given requirements in the Norwegian building regulation NS 8175:2012. However, the signal-to-noise ratio in plenary activity was significantly correlated to background noise in addition to the occupancy relative to the acoustic capacity. The average sound level in other activities than plenary did not correlate with acoustic conditions. On average, the reverberation time was 0.54 s in enclosed classrooms, and 0.51 s in open-plan spaces. Out of 14 enclosed classrooms, 8 complied with the maximum limit of 0.5 s in NS 8175. However, 0.4 s is considered superior conditions. Use of short reverberation times have been criticised for negative effects on vocal comfort, and it is interesting that no significant correlations were found between noise levels and the range of reverberation times in this study. Conditions in Norwegian classrooms could be used for further studies on finding an optimal reverberation time, and for investigating whether room height could be included as a parameter in the building regulation.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleRoom acoustic conditions in primary schools
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record