Show simple item record

dc.contributor.advisorBruland, Amund
dc.contributor.authorIvarjord, Thomas
dc.date.accessioned2019-10-26T14:05:37Z
dc.date.available2019-10-26T14:05:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624725
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å utarbeide en modell for estimering av byggetid for prosjekter som omhandler rehabilitering og oppgradering av vegtunneler. Modellen er utformet i Excel og baserer seg på statistisk data fra tidligere tunnelutbedringsprosjekter. Den er tiltenkt brukt i prosjektets tidligfase og kan fungere som et kvalitetssikrende element ved beregning av prosjektets byggetid. Oppgaven ble innledet av et omfattende litteratursøk med formål å bygge opp et kunnskapsgrunnlag for å støtte opp om modellen. Litteraturstudiet har samtidig vært viktig for å kartlegge bakgrunnen og formålet med tunnelutbedring og bidratt til å formulere krav og rammebetingelser til modellen. Litteraturstudiet har også vært svært viktig for å kunne generalisere innsamlet data gjennom å kartlegge tunnelutbedringsprosjektets aktiviteter og den praktiske gjennomførelsen av dem. Til datainnsamlingen har det blitt benyttet flere metoder. Hoveddelen av datainnsamlingen har vært å samle inn statistisk data fra tidligere prosjekter. Den statistiske dataen består av fremdriftsplaner, konkurransegrunnlag og tiltaksplaner fra 33 ferdigstilte og pågående tunnelutbedringsprosjekter. I tillegg har det blitt gjennomført to byggeplassbesøk, som har gitt anledning til å snakke med aktuelle ressurspersoner og få et innblikk i den praktiske delen av prosjektene. Samtaler med aktuelle ressurspersoner, både under byggeplassbesøk og over telefon og e-post har bidratt som et kvalitativ virkemiddel for å forstå innholdet i datagrunnlaget og gjøre det mulig å generalisere dataen. Modellen er utformet til å gi et byggetidsestimat på bakgrunn av fem faktorer som er kjent i prosjektets tidligfase. De fem faktorene er tunnellengde mengde ny vann- og frostsikring, trafikkavvikling, tunnelens største stigning og antall nye tekniske bygg. Modellen tilfredsstiller i stor grad de fastsatte kravene i oppgavens innledning. Brukervennligheten ivaretas ved at modellen belager seg på lett tilgjengelig informasjon som lar seg oppdrive i prosjektets tidligfase. Med et gjennomsnittlig avvik på 7,1% ved innsetting av tunnelene i det statistiske grunnlaget i modellen regnes modellen samtidig å ha oppnådd kravet til nøyaktighet. Modellen forventes å være et supplerende verktøy ved fastsettelse av ferdigstillelsesfrist i tidligfasen og må bare benyttes som supplement til andre metoder.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis has been to establish a model for estimating building time in projects regarding restoration and upgrades of tunnels. The model is created in Microsoft Excel and is based on statistical data from previous tunnel projects. The purpose and use of the model is for the early phases of projects and should serve as a quality measure in estimating time for tunnel projects. The thesis work started with a comprehensive data gathering with the purpose of creating knowledge to support the foreseen model. The data gathering has at the same time been important for mapping the purpose of tunnel improvement and contributed to formulating requirements and framework conditions in the model. Data gathering has also been important to be able to generalize the collected data by mapping the activities of the tunnel improvement project, and the practical implementation thereof. Several methods of data collection have been used in building the model. The main part of the collection has been to collect statistical data from earlier projects. The statistical data consist of progress plans, tender documents and action plans from 33 completed and ongoing tunnel restoration projects. In addition, two site visits have been completed and given key insights into the practical aspects of the projects. Interviews and conversations with key personnel, both during site visits and over the phone and email, has given key qualitative insights for understanding the data and make it possible to generalize the data. The models design is set up to give a time estimate for a project, and based on five factors that needs inputs that should be well known in the beginning of a project. The five factors are; tunnel length, amount of new water and frost protection, traffic management, the tunnels largest rise and number of new technical buildings needed. The model complies largely with stipulated requirements in the thesis introduction. The user-friendliness is ensured by the model relying on readily available information that can be obtained in the early phase of the project. The model has an average deviation on 7.1%. This is considered to have achieved the requirement for accuracy. The model is expected to be a complementary tool when determining the completion of a project, and must only be used as a supplement to other methods.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleByggetid ved rehabilitering og oppgradering av vegtunneler
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record