Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPitera, Kelly
dc.contributor.authorKlokkehaug, Kristine Berentzen
dc.date.accessioned2019-10-26T14:05:15Z
dc.date.available2019-10-26T14:05:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624710
dc.description.abstractUtforming av tilfredsstillende løsninger for vareleveranse i bysentrum er et viktig aspekt innen fremtidens planlegging av byområder. Statistikk viser en stadig økning i andelen av befolkningen som er bosatt i byer, samt en kontinuerlig vekst innen nærings- og nyttetransport. Utfordringer knyttet til design av lastesoner og tilhørende infrastruktur er derfor viktig å identifisere, da disse påvirker nivået av trafikksikkerhet og effektivitet for ulike trafikantgrupper. Formålet med denne studien er å identifisere elementer i en løsning for varelevering, som er avgjørende for å kunne kategorisere løsningen som akseptabel for lastebilsjåfører og myke trafikanter. Dette er studert gjennom en case-studie i Trondheim, Norge, hvor seks lastesoner i tilknytning til dagligvarebutikker er analysert. Studien består av tre deler: (1) observasjoner av varelevering, hvor formålet er å samle inn informasjon om sjåførenes adferd og hvordan tilhørende infrastruktur påvirker leveransen, (2) intervju av interessenter som lastebilsjåfører, distribusjonsfirmaer og butikkansatte, og (3) en befaring til forskjellige lastesoner sammen med lastebilsjåfør for å identifisere utfordringer ved vareleveranse. Evalueringen av lastesonene baseres på funn gjort ved adkomst/avreise, oppstilling og transport av varer mellom bil og varemottak. Utfordrende elementer er identifisert til å være smale gatetverrsnitt, kort distanse mellom kundeinngang til butikk og varemottak, utilstrekkelig kapasitet av lastesone, ujevn vegoverflate, bratte helninger og konflikter med andre trafikantgrupper. Disse er et resultat av lokalisering og design av lastesoner, noe som indikerer mangel på kunnskap og/eller mangel på integrering av godstransport i planleggingsprosessen for vareleveranse. Elementene identifisert i denne studien er anbefalt å ta i betraktning ved fremtidig planlegging av lastesoner lokalisert i byområder. I tillegg oppfordres det til å integrere godstransport ved et tidligere stadium i planleggingsprosessen, hvor interessenter ved varetransport involveres.
dc.description.abstractDevelopment of sufficient solutions regarding freight deliveries in cities is an important aspect of future planning in urban areas. Statistics show an increased share of the population living in cities, and at the same time a continuous growth in freight transport and city deliveries. Challenges due to insufficient design of loading zones and surrounding infrastructure are therefore important to identify, as they affect the level of traffic safety and efficiency for different road users. The purpose of this study is to identify elements in a solution for delivery, that needs to be present to categorize it as sufficient for truck drivers and soft users. This is done through a case study in Trondheim, Norway, where six loading zones connected to grocery stores are investigated. The study consists of three parts: (1) observations of deliveries, where the purpose is to collect information about the drivers’ behavior and how the infrastructure and surroundings affect the delivery, (2) interviews with stakeholders such as truck drivers, distribution companies and employees at the store, and (3) an excursion to different loading zones along with truck drivers to identify challenges. The evaluation of loading zones examined the arrival/departure, parking, and transportation of goods between truck and stockroom. The challenging elements included narrow cross-sections, short distance between entrance to the store and stockroom, insufficient capacity of the loading zone, uneven surface, steep slopes and conflicts with other traffic groups. They are a result of the location and design of the loading zones, which indicates a lack of knowledge and/or lack integration of freight activities and consideration during the planning and design process. The elements identified in this study are suggested to be considered in future planning of loading zones located in urban areas. Additionally, it is recommended to integrate freight considerations in an earlier stage of the planning process where stakeholders are involved.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVareleveranse i bysentrum - Identifisering av gode løsninger for varelevering
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel