Show simple item record

dc.contributor.advisorAune, Erlend
dc.contributor.authorOftedal, Tina Olivia Sørlie
dc.date.accessioned2019-10-26T14:00:24Z
dc.date.available2019-10-26T14:00:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624593
dc.description.abstractDyp læring har blitt et fremtredende og populært verktøy i et bredt spekter av applikasjoner som omhandler behandling av komplekse data. For å kunne trene en modell tilstrekkelig, er imidlertid dyp læring avhengig av store mengder annotert data. Selv når data i seg selv er lett tilgjengelig, kan annotering være tidkrevende, dyrt, og ofte avhengig av en ekspert. Aktiv læring (AL) tar sikte på å redusere datakravet i dyp læring, og maskinlæring generelt, og dermed redusere annoteringskostnadene. Ved å la modellen aktivt velge de dataene den ønsker å lære fra, ønsker aktiv læring å kun annotere de mest verdifulle dataene, og trene en modell med kun et lite annotert treningssett. Ideén er at modellen skal kunne identifisere informative eksempler fra en stor samling med uannotert data, hvor informativitet ofte knyttes til modellens usikkerhet. Gjennom denne oppgaven utforskes flere aspekter ved aktiv læring i tekstklassifisering, ved å kombinere idéer som har vist gode resultater individuelt. For å sikre mangfold i aktivt valgte data har to metoder for å utforske større deler av rommet blitt utforsket. Den ene blander inn noen tilfeldig valgte data i det aktive utvalget, mens den andre grupperer den store samlingen med uannortert data, og velger kun ett datapunkt i hver klynge. Videre har en bayesiansk tilnærming til modellusikkerhet blitt testet, i og med at dype modeller som regel ikke representerer modellusikkerhet. Til slutt utforskes også de ulike idéene sammen med transfer learning. Forsøkene viser tydelig hvordan aktiv læring avhenger av data og modell, da de to forskjellige modellene og datasettene viste tydelig ulike resultater. De to modellene er en CNN for setningsklassifisering, og an AWD LSTM med pre-trening, som begge er testet på et filmanmeldelse-datasett (IMDB) med to klasser, of et nyhetsartikkel-datasett (AG) med fire klasser. Selv om ingen metoder viste noen effekt på AG, forbedret alle variasjoner resultatene for IMDB med CNN. Mens grupperingsmetoden virket som det mest fordelsaktige valget for CNN, ga det kun negativ effekt med AWD LSTM. Kombinasjonen av gruppering og bayesianske tilnærminger ga ingen bedre sammenlagt effekt, selv om begge ga gode resultater individuelt. Alt i alt viste ingen metoder overdrevent bedre resultater enn tilfeldig utvalgt data, men mange av resultatene ga interessante idéer for videre arbeid.
dc.description.abstractDeep learning has become a prominent and popular tool in a wide range of applications concerned with processing of complex data. However, in order to train a sufficient model for supervised tasks, deep learning relies on vast amounts of labelled data. Even when data itself is easily attainable, acquiring labels can be tedious, expensive, and in need of an expert annotator. Active learning (AL) aims to lower the data requirement in deep learning, and machine learning in general, and consequently reduce labelling cost. By letting the learner actively choose the data it wants to learn from, active learning aspires to label only the most valuable data, and to train a classifier with only a small labelled training set. The idea is that the model is able to single out examples of high informativeness from a pool of unlabelled data, i.e. instances from which the model will gain the most information, which often is linked to model uncertainty. Through this thesis, several aspects of pool-based active learning in text classification are explored, by combining ideas that have shown good results individually. To ensure diverse actively queried samples, both adding randomness to the active selection, and clustering of the unlabelled pool have been investigated. Further, seeing that deep models rarely represent models uncertainty, a Bayesian approximation is computed by sampling sub-models by applying dropout at test time, and averaging over their predictions. Lastly, active learning is studied in a transfer learning setting, combined with the previously explored ideas. The experiments clearly show how active learning depends on data and model, as the two different models and datasets showed quite dissimilar results. The models in question are a simple CNN for sentence classification, and an AWD LSTM with pre-training, both tested on the binary sentiment analysis IMDB movie review dataset, and the multi-class AG news corpus. While there were no effect from any AL strategy on AG, with or without advances, all variations showed improved results on IMDB with the CNN. Although clustering appeared as the preferred choice for the CNN, it had a negative effect when combined with transfer learning and the AWD LSTM. The combination of clustering and Bayesian approximations did not add anything more than raised computational cost, even though both boosted validation accuracy and loss individually with the CNN. All in all, no method was exceedingly better than random sampling, however, many results introduced interesting ideas for further work.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleUncertainty Measures and Transfer Learning in Active Learning for Text Classification
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record