Show simple item record

dc.contributor.advisorLædre, Ola
dc.contributor.authorBelsvik, Matilde Reinholdt
dc.date.accessioned2019-10-24T14:02:06Z
dc.date.available2019-10-24T14:02:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624303
dc.description.abstractDe siste årene har flere norske entreprenører begynt å utnytte metodikker som Virtual Design and Construction (VDC) for å øke produktiviteten i byggeprosjekter. VDC handler om å strømlinjeforme prosjekter i en Lean tankegang med verktøy som Last Planner, ICE, BIM og målinger. Selv om det ikke er funnet mange studier om målinger i VDC-prosjekter er det tydelig at målinger er viktige for kontinuerlig forbedring. Å velge de rette målingene derimot, kan være vanskelig ettersom det å bruke målinger potensielt kan være mer krevende enn givende. Masteroppgaven har gått i dybden av målinger i VDC-prosjekter, og foreslått målinger for kontinuerlig forbedring av prosjekteringsprosesser. For å møte det eksisterende kunnskapshullet når det kommer til målinger i VDC-prosjekter er de tre følgende forskningspørsmålene presentert og besvart: 1. Hvordan blir prosjekteringsprosesser målt i dag? 2. Hva er hovedutfordringene i prosjekteringsfasen? 3. Hva bør måles i fremtidige VDC-prosjekter? For å besvare forskningsspørsmålene ble det i løpet av det siste året utført to kvalitative casestudier. Den første casestudien var en prosjektoppgave om Betonmasts første implementering av VDC. Den andre casestudien hadde hele bedriften som case, og så på erfaringer med prosjekteringsprosesser i ''tradisjonelle'' prosjekter. Arbeidet ble innledet med en litteraturstudie, og flere metoder for datainnsamling har blitt triangulert for å presentere en konklusjon med høy validitet. Metoder inkluderte både semi-strukturerte og ustrukturerte intervjuer, observasjoner og en dokumentstudie. Masteroppgaven viser hvordan prosjekteringsprosesser måles i ett VDC-prosjekt og generelt i prosjektene til én norsk entreprenør, Betonmast. I VDC-prosjektet benyttet de målinger i ICE-møtene, men grunnet varierende loggføring var det vanskelig å se effekten av målingene. I tradisjonelle prosjekter har det vært vanlig med måling av produkt, i form av fremdrift, kostnad og HMS. Måling av prosess er mindre utbredt. Oppgaven presenterer også noen av hovedutfordringene i VDC-prosjekter og ''tradisjonelle'' prosjekter, slik som å få gode beslutninger i rimelig tid, kommunikasjon mellom aktører og forberedelse til møter. Flere målinger har blitt foreslått for å møte disse utfordringene, blant annet måling av PPU (Prosent Plan Utført), rotårsaker og evaluering av møter. Implikasjonen av studien er en liste med seks enkle målinger for kontinuerlig forbedring av prosjekteringsprosesser i VDC-prosjekter, i tillegg til syv supplerende målinger. Målingene er basert på utfordringer i norske byggeprosjekter, og er presentert for og verifisert med VDC-gruppa hos Betonmast. Som en del av mastergraden ble det skrevet og publisert en vitenskapelig artikkel for Intenational Group for Lean Construction (IGLC), til presentasjon i forbindelse med deres 27. årlige konferanse i Dublin, Irland, sommeren 2019. Denne artikkelen som har tittelen ''Metrics in VDC projects'', er vedlagt masteroppgaven. Masteroppgaven ble også presentert ved Lean Construction Norge sitt styremøte i Oslo 24. mai 2019. Oppgaven var spesielt utvalgt blant oppgaver tilknyttet Lean-miljøet i Norge.
dc.description.abstractOver the past few years, several Norwegian contractors have started to take advantage of methodologies such as Virtual Design and Construction (VDC) to improve the productivity of their projects. VDC is about streamlining projects in a Lean context with tools like Last Planner, ICE, BIM and metrics. Although few studies have been found on metrics in VDC projects, it appears evident that metrics are important for continuous improvement. However, selecting adequate metrics is challenging, as they can require more than they give in return. The master thesis has thoroughly studied the topic of metrics in VDC projects, and suggested metrics for continuous improvement of design processes. As a way to meet the knowledge gap that exists on metrics in VDC projects, the following three research questions were posed and answered: 1. How are metrics used in building design processes today? 2. What are the main challenges in the building design phase? 3. Which metrics should be used in future VDC projects? To answer the research questions, two qualitative case studies were conducted over the course of one year. The first case study was a pilot study of Betonmast’s first implementation of VDC. The second case study used the whole company as a case and looked at experiences with the design processes of ''traditional'' projects. The research was initiated with a literature scoping study, and several research methods have been triangulated to present a conclusion of high validity. Research methods included both semi-structured and unstructured interviews, observations and a document study. The master thesis shows how metrics are used in the building design processes of one VDC project and generally in the projects of one norwegian contractor, Betonmast. In the VDC project they used metrics during ICE-sessions, but due to varying effort put into logging the metrics, they have found it hard to see the effects of metrics. In traditional projects the metrics are mainly aimed at measuring product related outcomes, such as cost, schedule and HSE. Having metrics to evaluate processes is less common. The thesis also presents some of the main challenges of VDC-projects and ''traditional'' projects, such as getting good decisions in reasonable time, design process loops, communication between stakeholders and preparation for meetings. Several metrics have been suggested to meet these challenges, among others PPC (Percentage Plan Complete), root causes and evaluation of meetings. The implication of the study is a list with six simple metrics for continuous improvement of the building design processes of VDC projects, as well as seven supplementary metrics. The metrics are based on challenges in Norwegian construction projects, and have been presented for and verified by Betonmast's VDC implementation group. As a part of the master degree, a scientific article was written and published through the International Group for Lean Construction (IGLC), to be presented at their 27th annual conference in Dublin, Ireland during the summer of 2019. This article has the title ''Metrics in VDC projects'' and is attached to the following master thesis. The master thesis was also chosen among Lean related theses to be presented at the Lean Construction Norway board meeting in Oslo on May 24th 2019.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMålinger i VDC-prosjekter
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record