Show simple item record

dc.contributor.advisorKlakegg, Ole Jonny
dc.contributor.authorNappen, Brit
dc.date.accessioned2019-10-24T14:01:49Z
dc.date.available2019-10-24T14:01:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624286
dc.description.abstractVerden har 11 år på seg til å minimere utslipp av klimagasser for å unngå at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger med mer enn 1,5 °C. Verdens naturressurser er knappe. Byggenæringen står for 40% av global material- og energibruk, som gir et enormt potensiale for å benytte en sirkulærøkonomisk modell. En slik modell innebærer at materialer, komponenter og produkter ved endt livsløp blir bearbeidet inn i ett lukket livsløp, og dermed ender opp som ressurser i stedet for avfall. Det er ulike oppfatninger i byggebransjen på hvordan en overgang fra dagens «bruk og kast»-økonomi til en sirkulær økonomi skal foregå. Vedal etterspør et felles rammeverk for å kunne planlegge og prosjektere for å bygge «sirkulære bygninger». I tillegg ønsker Vedal også å undersøke hvorvidt det allerede eksisterende miljøertifiseringssystemet BREEAM-NOR tar hensyn til sirkulær økonomi. Denne masteroppgaven søker derfor etter å utvikle et konseptuelt rammeverk for implementasjon av sirkulærøkonomiske prinsipper i byggeprosessen. For å kunne utvikle et slikt rammeverk er masteroppgavens hovedmål delt inn i tre undermål: • Lage en sjekkliste for sirkulærøkonomiske strategier • Plassere de ulike sirkulærøkonomiske strategiene innenfor stegene i byggeprosessen • Måle sjekklisten for sirkulærøkonomiske strategier opp mot det allerede eksisterende miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR Denne masteroppgaven har som forutsetning at forretningsmodeller og teknologi som kreves for å benytte rammeverket fullt ut, er tilstede. Oppgaven er begrenset til å fokusere på utnyttelse av materialer og komponenter. Ved sammenligningen av BREEAM-NOR analyseres kun 2 av de totalt 10 kategoriene i manualen; materialer og avfall. For å kunne oppnå de ulike målene i denne oppgaven har et omfattende litteraturstudie blitt utført. Litteraturstudiet danner det teoretiske grunnlaget for oppgaven, men undersøkte også aktuell teori på sirkulær økonomi, prosjektering for demontering og materialbibliotek. Gjennom studien ble flere prinsipper for å bygge sirkulære bygninger identifisert og samlet i et system. Dette systemet ble benyttet videre for å skape et utkast til et rammeverk for sirkulære strategier. Den ferdige sjekklisten for sirkulære strategier ble forbedret ved samskaping med Vedal gjennom tre workshoper. Samskaping ble også benyttet som metode for å implementere sjekklisten til de ulike stegene i byggeprosessen. Et observasjonsstudie ble gjennomført der forskeren var med som deltakende observatør. Formålet med observasjonsstudiet var å se hvordan Vedal og NGI arbeidet sammen for å planlegge for implementasjon av sirkulær økonomi i NGI sitt planlagte nye hovedbygg. Observasjonsstudiet ga informasjon og inntrykk av hvordan bransjen arbeider med overgangen, og hvilke utfordringer som oppstår. Resultatene fra observasjonsstudiet bekrefter mangelen på en entydig definisjon på «sirkulær økonomi» og «sirkulære bygninger» funnet i litteraturen. Begrepene ble konkretisert i utformingen av sjekklisten for sirkulære strategier. Slik vil alle aktører involvert i et prosjekt med fokus på sirkulær økonomi ha en klar forståelse av hva begrepet innebærer, og hvilke områder som må vektlegges. Sjekklisten er inndelt i 5 kategorier, materialer, levetid, standardisering, dekonstruksjon/avhending og materialbibliotek. Kategoriene består av de mest fremtredende strategiene hentet fra litteraturen. Under hver strategi er det sjekkpunkter som forklarer hva som må oppfylles for å kunne bruke strategien. Strategiene fra sjekklisten ble delt inn i de ulike stegene i byggeprosessen ved å benytte Bygg21s modell «Neste steg» som rammeverk. Denne fremstillingen vil fungere som et hjelpeverktøy for hvordan sjekklisten for sirkulære strategier skal brukes. Steginndelingen antyder kun ansvarsfordeling gjennom hvilken fase i byggeprosessen strategiene er plassert innenfor, men presiserer den ikke. En langsiktig målsetting ved steginndelingen vil være å tydeliggjøre ansvarsfordelingen for de ulike aktørene involvert i byggeprosessen. Mangelstudien i BREEAM-NOR 2016 viser at manualen har et stort forbedringspotensiale for å inkludere strategier for å kunne bygge i henhold til sirkulærøkonomien. Ut av totalt 21 sirkulære strategier fra sjekklisten var kun 12 ansett dekket av manualen i varierende grad. Av disse 12 er kun 2 vurdert godt dekket.
dc.description.abstractThe world has 11 years to minimize greenhouse gas emissions to prevent the Earth’s temperature from rising 1,5 °C above pre-industrial levels. The world’s natural resources are scarce, while at the same time the construction industry accounts for 40 % of global material and energy consumption. Therefore there is tremendous potential in implementing a circular economic model in the industry. A circular economical model refers to the idea that materials, components and products are processed into a closed life cycle, and thus end up as resources instead of waste at the end of their usual life time. There are various perceptions in the construction industry on how a transition from the current «take-make-dispose» economy to a circular economy should be implemented. Vedal is seeking a joint framework for planning and designing «circular buildings». Furthermore, Vedal wants to investigate to what degree the pre-existing sustainability assassment method BREEAM-NOR accounts for circular economy. Therefore, the author of this thesis was tasked with developing a conceptual framework for implementing principles of circle economy into the construction process. To accomplish this task, the main goal of this master thesis is divided into three sub-objectives: • Develop a checklist for circular economic strategies • Place the circular economic strategies within the steps of the construction process • Compare the checklist for circular economic strategies against the pre-existing sustainability assassment method BREEAM-NOR This master thesis does not consider, nor account for new business models and technology that needs to be developed and implemented in order for the conceptual framework to be fully utilized. The report is limited to focusing on optimizing the use of materials and components. In the analysis comparing the checklist for circular economy strategies to the BREEAM-NOR 2016 manual, only 2 of the total 10 categories in the manual are examined. These are materials and waste. In order to achieve the various goals of this master thesis, a comprehensive literature review has been conducted. The literature study forms the theoretical basis for the thesis, as well as examines current theory on circular economics, designing for disassembly and material librarys. Throughout the study, several principles of constructing circular buildings were identified and assembled into a system. Moreover the system was utilized to develop a draft of the checklist for circular economy strategies. The draft was later edited and turned into a finished list in cooperation with Vedal. Co-creation was also used as a method for implementing the strategies of the checklist into the various steps of the construction process. An observation study was conducted, in which the researcher participated as a participating observer. The purpose of the observation study was to observe how Vedal and NGI worked together in planning for implementation of circular economy in NGI’s planned new headquarters. The observation study provided information and impressions on the industry’s take on the transition and its challenges. The results of the observation study confirm the lack of a clear definition of «circular economy» and «circular building» found in the literature. To concretize the concepts, a checklist of circular strategies has been developed. All parts involved in a project involving circular economy will have a common understanding of the meaning behind the concept, and which areas that are emphasized within the project. The checklist was divided into five categories, Materials, Service life, Standards, Connections, Deconstruction and Material library. The categories consist of the most prominent strategies obtained from the literature. Checkpoints explain the requirements that must be met within each strategy. The strategies from the checklist were divided into the steps of the construction process by using Bygg21’s model «Neste steg». This presentation will serve as a tool for how to use the circular strategy checklist. The step division only indicates the division of responsibility through which phase of the construction process the strategies are located. However, it does not specify responsibility. A long-term goal for the presentation will be to clarify the division of responsibility for the various parts involved in the construction process. The study shows that BREEAM-NOR 2016 has room for improvement with regards to including strategies for building in accordance with the circular economic principles. Out of the 21 circular strategies from the checklist, 12 of them were not covered by the manual at all. Furthermore, of the 12 strategies that were covered by the manual, only two were considered sufficiently covered.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleImplementering av sirkulær økonomi i byggeprosessen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record