Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.authorStorm, Tina
dc.date.accessioned2019-10-24T14:01:43Z
dc.date.available2019-10-24T14:01:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624276
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg akkordordningen hos Veidekke Trondheim, og ser på hvordan en digitalisering av selve akkordsystemet kan bidra til å effektivisere planleggingen og utførelsen av prosjekter. Det ble utført en omfattende litteraturstudie, deltakende observasjon og åtte dybdeintervjuer med nøkkelpersoner i bedriften for å finne svar på problemstillingen. Oppgaven er skrevet i samarbeid med Veidekke Trondheim, og resultatene vil i hovedsak gjelde for denne bedriften. Dog kan hovedfunnene trolig brukes av andre bedrifter som praktiserer akkord. Uavhengig av lønnssystem kan prinsippene for planlegging og strukturering av prosjekter brukes av flere, men det vil være en fordel hvis bedriften har en høy grad av egenproduksjon. Oppgaven avdekker at akkord er et lønnssystem som muliggjør kontroll og måling av bedriftens framdrift, produktivitet og kostnader, samt gir konkrete erfaringstall. Derimot er systemet svært tid- og arbeidskrevende, noe som gjør det aktuelt å digitalisere prosessen. Det foreslås at enhetstidene i akkorden fastsettes og at disse kan brukes som grunnlag til beregning av anbud og oppfølging av kostnader. Videre kan disse enhetstidene implementeres som egenskaper ved objektene i 3D-modellen, slik at informasjon om mengder og kostnad enkelt kan trekkes ut fra modellen. Det kan frigjøre store ressurser i bedriften og øke forutsigbarheten i både planleggingen og utførelsen av prosjekter. En digitalisering av akkordsystemet på denne måten kan bidra til bedre informasjonsflyt mellom fasene i prosjektet, samt forbedre opplæringen innen akkord. Systemet kan videre optimaliseres gjennom å kombinere det med 4D-planlegging. Det vil medføre at det velges byggbare løsninger tidlig og at planleggingen blir mer nøyaktig som følge av at beslutninger tas basert på hva som gir mest optimal kostnad og effektiv drift av produksjonsprosessen.
dc.description.abstractThis report addresses the of piecework system of Veidekke Trondheim and looks at how digitization of this system can improve the planning and execution of projects.o gather information there was conducted a comprehensive literature study, participatory observation and eight interviews with individuals in the company. This report is a collaboration with Veidekke Trondheim, and the results will mainly apply to this company. However, the main findings may possibly be used by other entrepreneurs that practice performance pay. Regardless of the salary system, the principles for planning and structuring projects can be used by other companies as well, but it will be an advantage if the company has a high degree of self-production. The assignment reveals that the piecework system enables control and measurement of the company's progress, productivity and costs, as well as provides concrete numbers of experience. However, the system is very time-consuming and labor-intensive, which makes it relevant to digitize the process. It is proposed that the units in the piecework system can be determined and that these can further be used as a basis for calculating new projects and following up on costs. Furthermore, these units can be implemented as properties of the objects in the 3D model, in order to extract quantity and cost information can easily from the model. It can free up resources in the company and increase predictability in both planning and execution of projects. A digitization of the piecework system in this way can contribute to an increased information flow between the phases of the project, as well as improve the training within the system. The system can be further optimized by combining it with 4D planning. This will result in the choice of constructable solutions early, and planning will be more accurate as a result of decisions being made based on what provides the most optimal cost and efficient operation of the construction process.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffektivisering av prosjektplanlegging gjennom digitalisering av akkord
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record