Show simple item record

dc.contributor.advisorSteinsbekk, Aslak
dc.contributor.authorØrjansen, Beate Cathrin
dc.date.accessioned2019-10-17T14:00:28Z
dc.date.available2019-10-17T14:00:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622856
dc.description.abstractSammendrag: Bakgrunn: Pårørende- og pasientopplæring er en av sykehusenes fire arbeidsoppgaver og tilbys ved sykehus over hele landet. Dette er et tilbud for mennesker med langvarige sykdommer eller kroniske lidelser. Ulike lærings- og mestringssentre, knyttet til sykehusene, har tilbud innen både psykisk og somatisk helse. For at pasienten skal lære hvordan de skal mestre hverdagen med kronisk sykdom på best mulig måte, er det etter hvert flere tilbud om ulike former for opplæring. Hensikten med studien var å høre om deltageres erfaringer med informasjonen om legemiddelbruk ved norske sykehus. Metoder: Det ble gjennomført en kvalitativ studie med semi-strukturerte intervjuer av pasienter som deltok på pasientopplæringskurs. Studien er godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). Utvalget av informanter til denne studien er personer som har deltatt på pasient- og pårørendeopplæring på et hjertekurs på Kongsberg sykehus, og på et diabeteskurs ved Ringerike sykehus. Intervjuene ble transkribert og deretter analysert ved hjelp av Malteruds metode for systematisk tekstkondensering. Resultater: Totalt ble det gjennomført 10 intervjuer, 5 kvinner og 5 menn i alderen 54-79 år. Det var ulike holdninger til bruk av legemidler blant deltagerne, og det var flere ting som påvirket holdningene til å ta legemidler. De fleste deltagerne fortalte at informasjonen de fikk om legemidler på kurset var viktig for de, og engasjerende foredragsholdere gjorde informasjonen lærerik og interessant. De aller fleste fortalte at de ikke har brukt informasjonen de fikk om legemidler til noe konkret i dagliglivet, men flere sa at kunnskapen de har fått etter kurset har ført til at de sitter igjen med en trygghet de ikke hadde tidligere. Flere av deltagerne fortalte at de hadde vært mye usikre før kurset, men at mye av usikkerheten var borte etter kurset. Flere av deltagerne sa at det var kostholdet som tar størst fokus i hverdagen, for der føler de at de kan påvirke mest selv. Deltagerne fortalte at de var klar over at det ofte var en sammenheng mellom kostholdet og medisinforbruk. Dette var spesielt for deltagerne på diabeteskurset. Konklusjon: Resultatene fra studien viste at de fleste av deltagerne synes informasjonen om legemidler og legemiddelbruk var både lærerik og viktig for dem, selv om de ikke hadde brukt den til noe konkret i dagliglivet. Informasjonen de fikk bidro til at de i etterkant av kurset følte seg mye tryggere enn før kurset siden de da visste mer om hvorfor de måtte ta medisiner og hvordan virkningen av medisinen var.
dc.description.abstractAbstract: Background: Relatives and patient training are one of the hospitals' four work tasks and is offered by hospitals across the country. This is an offer for people with long-term illnesses or chronic illnesses. Different learning and coping centers, linked to the hospitals, have offerings within both mental and somatic health. In order for the patient to learn how to master the everyday life with chronic illness in the best possible way, there are several offers for different forms of training. The purpose of the study was to hear about the participants' experiences with the information on drug use at Norwegian hospitals. Methods: A qualitative study was conducted with semi-structured interviews of patients attending patient training courses. The study is approved by the Norwegian Center for Research Data (NSD). The sample of informants for this study are persons who have participated in patient and relatives training at a heart rate course at Kongsberg Hospital, and at a diabetes course at Ringerike Hospital. The interviews were transcribed and then analyzed using Malterud's method of systematic text condensation. Results: In total, 10 interviews were conducted, 5 women and 5 men aged 54-79. There were different attitudes to the use of medicines among the participants, and there were several things that influenced attitudes to taking drugs. Most participants said that the information they received about drugs on the course was important to them, and engaging speakers made the information educational and interesting. Most participants said that they did not use the information they received about medicines for anything specific in daily life, but several said that the knowledge they gained after the course has left them more secure than before. Several of the participants stated that they had been much uncertain before the course started, but that much of the uncertainty was gone after the course. Several of the participants said that it was the diet that took the most focus in everyday life, because there they felt that they could influence most themselves. Participants stated that they were aware that there was often a connection between diet and medication consumption. This was especially true for participants in the diabetes course. Conclusion: The results of the study showed that most of the participants found the information about drugs and drug use was both educational and important for them, even though they had not used it for anything specific in daily life. The information they received helped them feel much safer after the course than before the course since they knew more about why they had to take medication and what the effect of the medicine was.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDeltageres erfaringer med informasjonen om legemiddelbruk på pasientopplæringskurs ved to norske sykehus – en kvalitativ studie
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record