Show simple item record

dc.contributor.advisorTrude Tørset
dc.contributor.advisorGunnhild Beate Antonsen Svaboe
dc.contributor.advisorPetr Pokorny
dc.contributor.authorMathias Vestgård
dc.date.accessioned2019-10-09T14:03:08Z
dc.date.available2019-10-09T14:03:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621271
dc.description.abstractMed et økende fokus på både miljø- og helseproblematikk, har sykling for alvor blitt satt på agendaen som et miljøvennlig og sunt fremkomstmiddel i Norge. Mange positive effekter kan komme som følge av en økning i sykkelbruk, men det kan også ha noen negative konsekvenser. Flere syklister vil redusere antallet biler på veien og ha en helsefrembringende effekt på syklistene, men en økning i antallet syklister kan også føre til en økning i sykkelulykker og utrygg adferd relatert til sykling. Et eksempel på en slik adferd er sykling under alkoholpåvirkning(SUA). Sykkelen kan for mange være et billig og praktisk alternativ for å komme seg hjem fra klubber, barer eller venner etter å ha drukket alkohol. Lite er kjent om alkoholbruk og sykling i Norge, og dette studiet tar derfor for seg SUA i Norge. Målet var å finne ut hvor utbredt SUA er i Norge, hvilke holdninger man har til SUA i Norge og hva som legges til grunn når en person tar valget om å sykle under alkoholpåvirkning. Datainnsamling ble gjort gjennom tre komplementære metoder: først ble uformelle fokusgruppeintervjuer i naturlig forekommende grupper på puber og barer gjort for å få en tidlig indikasjon på utbredelse av og grunner til SUA. Deretter, delvis basert på resultatene fra fokusgruppeintervjuene, ble et nettbasert spørreskjema laget. Dette ble gjort for å få en sterkere indikasjon på utbredelsen av SUA blant befolkningen, samt for å avdekke holdninger og grunner til SUA fra et bredere utvalg av respondenter. Til slutt ble fokuserte intervjuer gjennomført over to kvelder i et område med et stort utvalg barer og restauranter i Trondheim. Her ble mennesker som enten parkerte eller hentet en sykkel, intervjuet for å ytterligere avdekke grunner til SUA og hvilke vurderinger som gjøres rett før eller etter SUA. Resultater viste at SUA er et utbredt fenomen i Norge, hvor 82,6%(537 respondenter) av totalt 650 gyldige svar fra spørreundersøkelsen hadde syklet under alkoholpåvirkning minst en gang i løpet av livet. Av disse 537 respondentene, hadde 59,9%(322 respondenter) gjort det en eller flere ganger i løpet av det siste året. Syklistene som sykler etter å ha konsumert alkohol er oftere menn, yngre enn 30 år og boende i store norske byer(>50 000 innbyggere). Holdningene er generelt tillatende til sykling under et lavt nivå av alkoholpåvirkning, men holdningene blir raskt mer negative til SUA når alkoholpåvirkningsnivået øker. Tillatende holdninger, det å ha venner som sykler under alkoholpåvirkning og det å ha venner/familie som synes det er OK at en selv sykler etter å ha drukket alkohol, øker muligheten for at en person har gjort det i løpet av det siste året. Blant de vanligste grunnene til SUA, finnes sykkel- og alkoholvaner, hvor hyppigere sykling og hyppigere alkoholinntak assosieres med mer SUA. Fint vær, distanser egnet for sykling, og at det å sykle er en hyggelig/fin aktivitet er også fremtredende grunner til SUA. Studiet avdekket også at mange har lite kunnskap om lovverket tilknyttet SUA, og det ble også avdekket noen problemer og usikkerheter knyttet til det nåværende lovverket. Siden SUA er utbredt i Norge, er det nødvendig med mer data om temaet, spesielt tilknyttet skader og ulykker som forekommer ved et lavt alkoholpåvirkningsnivå, for å kunne si om dette utgjør en trafikksikkerhetsrisiko.
dc.description.abstractEnvironmental awareness and an increased focus on health have put cycling on the agenda as a healthy and sustainable transport mode. While there are undoubtedly a lot of positive benefits stemming from a shift from car use to bike use, an increase in the number of bicyclists on the road might also have some negative impacts. More cyclists might reduce the number of cars on the road and give health benefits to the cyclists, but an increase in bike use might also lead to more cycling related accidents and an increase in unsafe cycling habits. One such cycling habit is cycling under the influence of alcohol(CUI). For many, the bike can serve as a practical and cheap alternative of getting home from bars, clubs or friends after one or many drinks. Little is known about alcohol consumption in combination with cycling in Norway. This study tried to understand some of the mechanisms behind CUI in Norway; the goal was to find out how prevalent CUI is in Norway, what the attitudes towards CUI in Norway are and what reasons there are for a person to ride a bike under the influence of alcohol. Data was collected in three complementing ways: First, informal focus group interviews in naturally occurring groups at pubs, bars and similar gave insights from stories and discussions among friends. Second, an online questionnaire gave more detailed information from a bigger part of the population and a broader category of questions. Third, focused interviews at nighttime on weekends and popular days to go out with persons about to park or leave on a bike, enabled the possibility of gaining information from cyclists influenced by alcohol to understand the considerations done when CUI actually happened. CUI can be seen as prevalent in Norway. Of 650 respondents in an online questionnaire, 82,6%(537 respondents) had done it some time during their life. Of these 537, 59,9%(322 respondents) had done it sometime the past year. These are more often male, young adults(20-39 years) and living in big Norwegian cities(>50 000 inhabitants). Attitudes are generally permissive towards a low level of alcohol influence, they become increasingly negative towards cycling under higher levels of influence. Permissive attitudes, having friends who also CUI and having family/friends who accept that a person does it, increase the possibility of doing it. Both higher cycling and drinking frequencies were associated with more CUI the last year. Typical reasons to ride a bike under the influence include nice weather, distances suitable for cycling and that riding a bike is enjoyable. The study uncovered a low knowledge of rules and regulations among the population. The law is quite vague, and possible problems related to enforcement of it was discovered. As CUI is prevalent in Norway, more data is needed on CUI related accidents, especially concerning riding a bike under a low level of influence.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleCycling under the influence - who and why?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record