Show simple item record

dc.contributor.advisorKvande, Tore
dc.contributor.authorWahlstrøm, Simen
dc.date.accessioned2019-10-09T14:03:02Z
dc.date.available2019-10-09T14:03:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621269
dc.description.abstractMasteroppgaven bygger videre på fordypningsprosjektet med tittel Erfaringer med bygging i massivtre (Wahlstrøm, 2018). Med bakgrunn i 19 intervjuer med aktører i byggenæringen, avdekker fordypningsprosjektet et kunnskapshull i den norske litteraturen som omhandler massivtre. Oppdatert og veiledende litteratur om akustikk, brannsikkerhet og fuktsikker utførelse er særlig etterspurt. Grunnet et tydelig forskningsbehov, forsøker masteroppgaven å fylle et kunnskapshull i norsk litteratur om bygging med massivtre. Kunnskapshullet oppfylles ved å utarbeide en anvisning som viser hvordan krysslaminerte treelementer (KLT), omtalt som massivtre, kan brukes i bygninger. Tanken er at oppgaven skal være til inspirasjon og skal kunne brukes som utgangspunkt i utviklingen av oppdatert og veiledende litteratur om massivtre. Grunnet manglende anvisninger, forsøker anvisningen utarbeidet i oppgaven å benytte samme format som i Byggforskserien. I arbeidet er det holdt møter med SINTEF Byggforsk hvor det er gitt veiledning og forklaring av prinsipper for utarbeidelse. Dette har påvirket metodearbeidet med anvisningen. Metodearbeidet har en kvalitativ tilnærming og baseres på kommunikasjon med aktører i byggenæringen. Aktørene har ulikt perspektiv til massivtre. Både byggherrer, rådgivere (inkludert arkitekter), entreprenører og massivtreleverandører involveres. I masteroppgaven er det gjennomført et omfattende dokumentstudium, hvor aktører i næringen har delt dokumenter i form av byggdetaljer. I dokumentstudiet ble det innsamlet mer enn 400 dokumenter fra 11 aktører fra 12 prosjekter. Næringens og forskningsmiljøenes interesser ivaretas gjennom en omfattende kvalitetssikringsprosess for anvisningens innhold. Informasjonsgrunnlaget for innholdet i anvisningen er erfaringer fra intervjuene samt analyse av dokumenter. Dokumentene har lagt grunnlaget for utarbeidelse av byggdetaljer vist i anvisningen. Et utkast av anvisningen er kvalitetssikret av 16 personer med massivtreerfaring. Dette er personer fra deltakende aktører, opparbeidede bekjentskaper under oppgaven, samt professorer ved NTNU og forskere ved SINTEF Byggforsk. Arbeidet har resultert i en anvisning for bygging med massivtre, med særlig fokus på utførelse som gir en fuktsikker konstruksjon og en rasjonell framdrift. Anvisningen tar utgangspunkt i en enebolig på inntil tre etasjer, men prinsipper og løsninger kan også benyttes til prosjektering og utførelse av større prosjekter. Massivtre blir brukt i alle bygningsdeler, og det vises anbefalt utførelse av yttervegg, etasjeskiller, vindusinnsetting og tak. Alle detaljene har synlig massivtre som innvendig overflate. Byggdetaljene er utarbeidet av undertegnede i programvaren AUTOCAD2018. Likhetstrekk med anvisninger i Byggforskserien ivaretas gjennom liknende oppbygging og skriftspråk. Det er gitt tilgang til SINTEF Byggforsks skriveregler. Masteroppgaven består også av to vitenskapelige konferansepaper og to tekniske fagartikler. Konferansepaperene omhandler henholdsvis bearbeidelse av resultatene fra fordypningsprosjektet og beskrivelse av metodearbeidet i masteroppgaven. Begge er skrevet med hensikt i å sende inn til konferansen 12th Nordic Symposium on Building Physics i Tallinn 2020. De tekniske fagartiklene er publisert i spalten «Fra ekspertene: NTNU» i Byggeindustrien i henholdsvis utgave 3/2019 og 9/2019. Disse er skrevet for å nå ut til næringen med resultatene på en lettfattelig og oversiktlig måte.
dc.description.abstractThis Master thesis continues the works of a specialization project titled Experiences with CLT Construction (Wahlstrøm, 2018). Through 19 interviews with actors in the Norwegian construction industry the specialization project reveals a knowledge gap concerning Norwegian literature covering cross-laminated timber (CLT) construction. Especially, updated literature and guidelines covering acoustics, fire safety, moisture safety design are needed. Due to a clear research need, this master thesis has the objective to fill a knowledge gap concerning Norwegian literature covering CLT construction. The knowledge gap is filled through developing a construction guide containing CLT building construction guidelines. The ambition of the master thesis is that it will inspire and be used as a base in further development of updated and guiding literature disclosing CLT. Due to missing Norwegian construction guides disclosing CLT, the guide developed in the master thesis, attempt to adapt the same format and layout as a guide from SINTEF Community. During the study, guidance and explanations on important method principles has been given through meetings with SINTEF Community. This has affected the methods used in the development. The applied methods have a qualitative approach and is based on communication and knowledge transfer with actors in the Norwegian construction industry. The participating actors have different perspectives on CLT. Owner builders, consultants (including architects), contractor and CLT suppliers, are all participating. In the master thesis, a comprehensive document study is conducted. Actors have shared documents, such as construction details. In the document study more than 400 documents were collected from 11 actors representing 12 projects. Industry and research community interests are maintained through a quality assurance process on the guide content. The basis for the content in the construction guide is information obtained through the interviews and analysis of collected documents. The documents are used as a base for developing construction details presented in the guide. A guide draft is reviewed by 16 people with CLT construction experience, including participating actors and researchers from SINTEF Community and NTNU. The master thesis results in a guide covering CLT building construction, with an emphasis on moisture safe design and rational progress. The guide takes base in a detached residential house with a maximum of 3 stories. Though, the design principles can be applied also on larger projects. CLT is used in all building components. The guide presents recommended design for exterior wall, slabs, window insertion and roofs. The construction details are developed by the author in the software AUTOCAD 2018. Similarities to a guide from SINTEF Community is maintained through use of similar format, structure and written language. Additionally, the master thesis consists of two scientific conference papers and to technical articles. The conference papers cover respectively processed results from the specialization projects and description of the methodical works in the master thesis. They are both written with the purpose to be submitted to the 12th Nordic Symposium on Building Physics in Tallinn 2020. The technical articles are both published in the Norwegian construction industry magazine Byggeindustrien, respectively in edition 3/2019 and 9/2019. They are written to present the results to the industry in a straightforwardly format.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAnvisning for massivtrebygging
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record