Show simple item record

dc.contributor.advisorLubbad, Raed
dc.contributor.authorBengtson, Maren Elise
dc.date.accessioned2019-10-05T14:00:43Z
dc.date.available2019-10-05T14:00:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620465
dc.description.abstractMålet for denne masteroppgaven har vært å modellere hvordan sedimenter spres under mudringsoperasjoner. En numerisk modell for et utvalgt prosjekt, Borg Havns planlagte mudringsprosjekt, er blitt utarbeidet ved å bruke MIKE21 fra DHI. Den hydrodynamiske modulen i MIKE21 ble brukt til å beregne strømningshastigheten og ble validert ved å sammenligne med lokale målinger. Partikkelsporingsmodulen i MIKE21 ble brukt til å simulere de suspenderte og sedimenterte sedimentene under mudringsprosessen. Modulen benytter resultatene fra den hydrodynamiske modulen. Vår numeriske modell ble validert ved å sammenligne våre resultater med SINTEF (forskningsorganisasjon) sine resultater fra deres simuleringer i programvaren DREAM. Tidsrommet, strømningen fra elva, vindhastigheten og vindretningen ble undersøkt og det ble funnet at strømningen fra elva er den viktigste parameteren for strømningshastigheten. Undersøkelsene av mulig tidsrom, basert på strømning fra elva og strømningshastigheten, ekskluderer juni og deler av mai. Effekten av størrelsen på mudringsområdet ble undersøkt og det har kun påvirkning på resultatet hvis det endres i en størrelsesorden på 100 eller mer. En sensitivitetsanalyse ble utført for to parametere, fallhastighet og utslippsrate. Undersøkelsene viste at utslippsraten har stor effekt på resultatene og det er derfor viktig å forsikre seg om at utstyret som brukes har den utslippsraten som er beskrevet i denne oppgaven eller lavere. Sensitivitetsanalysen viste også at fallhastigheten har stor effekt på resultatet, hvis den er lavere enn hva som er brukt tidligere (0.1 mm/s) vil sedimentene spre seg over store områder og være vanskelig å kontrollere. Videre arbeid bør fokusere på å utvikle den tredimensjonale modellen videre slik at effekten av strømningslagdeling blir inkludert. Dette er viktig da området ligger slik til at det dannes en estuarinsirkulasjon ved innløpet til elva, som deler vannkolonnen inn i lag med ulik salinitet.
dc.description.abstractThe purpose of this research was to model sediment transport during dredging operations. A numerical model for a selected case study, which is a dredging project at Borg Port, has been created using MIKE 21, powered by DHI. The hydrodynamic module of MIKE21 was used to calculate the current speed and it was validated using measurements at site. The particle tracking module of MIKE21 was used to simulate the suspended and sedimented sediments during the dredging process. It uses the output from the hydrodynamic module. Our numerical model was validated by comparing our results to results from SINTEF (research organisation) using their in-house software "DREAM". The operating window, the discharge from the river, the wind speed and the wind direction were investigated. It was found that discharge from the river is the governing parameter for the current speed. The operating window, based on the discharge data and current speed, excludes June and parts of May. The effect of the size of the release area were investigated and it only has an effect on the results if the area is changed with a magnitude of 100 or more. A sensitivity analysis for two parameters, namely the settling velocity and the sediment release rate, was performed. It showed that the release rate has a large effect on the results. This shows the importance of knowing with certainty that the release rate for the equipment are not higher than what is described in this report. The sensitivity analysis also shows the significant influence of the settling velocity on the results, as with a lower settling velocity than what has been used in the previous modelling, the sediments will spread over a large area and be difficult to control, especially in May. For further work, attention should be given to three-dimensional (3D) modelling, to account for effects of flow stratification, which is important at Borg Port, as a estuarine circulation is formed at the river inlet, dividing the water colon in layers with different salinity levels.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAssessment of Impact of Dredging on Sediment Transport at Borg Port
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record