Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRelling, Tore
dc.contributor.authorMartinsen, Magnus
dc.contributor.authorErstad, Erlend
dc.date.accessioned2019-09-28T14:00:20Z
dc.date.available2019-09-28T14:00:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619222
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har vært en praktisk rettet oppgave, med fokus på det menneskelige perspektivet. Det har blitt benyttet simulator som hovedverktøy, for å se om den kan benyttes som et beslutningsstøtteverktøy, og videre forsøkt målt effekt av et trafikkseparasjonssystem. Det har blitt simulert et seilingsmønster i 2025 for å se om det kunne gi et bedre samspill mellom autonome og konvensjonelle fartøy ved økt bruk av regulering av farled. For å gjøre dette har det blitt å bygd opp to senario i skipssimulatoren. Gjennom teori og gode forankrede metoder skal blir det gitt en beslutningstøtte til Kystverket på bakgrunn av målene de har fått fra Regjeringen. Både kvalitative og kvantitative metoder er benyttet i forskningen. Det har blitt benytte Human Centered Design og funksjonsorientert flytskjema for å kartlegge prosessen med å benytte simulator til å gi en beslutningstøtte. Videre er det sett på ekspertvurdering og arbeidsbelastning med fokus på Critical Decision Making og Instantaneous Self Assessment. Dette for å kartlegge effekten av et trafikkseparasjonssystem. Gjennom prosjektet har gruppen funnet ut at simulator kan benyttes som beslutningsstøtteverktøy. For å få mest mulig realistiske trafikkbilder vil det være viktig å være nøye med alle fasene i Human Centered Design, og tett samarbeid med beslutningstakeren. For effekten av et trafikkseparasjonssystem mener gruppen at for det ene scenarioet som er bygd opp i simulatoren vil en kunne se en positiv effekt for effektivitet og sikkerhet ved bruk av trafikkseparasjonssystem. For det andre scenarioet kunne gruppen ikke se den samme effekten.
dc.description.abstractThis master's thesis has had a practical approach, with a focus on the human perspective. A simulator has been used as the main tool. This is to see if it can be used as a decision support tool. It has further been attempted to measure effect of a traffic separation scheme. An assumed sailing pattern for 2025 have been simulated to see if it could provide a better interaction between autonomous and conventional vessels, through increased use of fairway regulation. It have been created two different simulator scenarios for the project. Through theory and methods, decision support will be given to the Norwegian Coastal Administration, on the basis of the goals they have received from the Norwegian Government. Both qualitative and quantitative methods have been used in this thesis. Human Centered Design and function oriented flow charts have been used to map the process of using a simulator to provide decision support. Furthermore, it have been focused on expert evaluation and workload, with the use of Critical Decision Making and Instantaneous Self Assessment. This is to map the effect of a traffic separation scheme. Through the project, the group has found that the simulator can be used as a decision support tool. In order to get the most realistic traffic situations, it will be important to pay close attention to all of the phases in Human Centered Design, and have close collaboration with the decision maker. For the effect of a traffic separation scheme, the group found that for the one of the scenarios one could see a positive effect for efficiency and safety, when using a traffic separation scheme. Secondly, for the other scenario, the group could not see the same effect.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSimulator som beslutningsverktøy for et fremtidig trafikkbilde
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel