Show simple item record

dc.contributor.advisorHovd, Asbjørn
dc.contributor.authorHelgesen, Kaj Helge
dc.date.accessioned2019-09-11T08:17:00Z
dc.date.created2016-05-12
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14174
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614751
dc.description.abstractRv. 93 Kløfta ligger mellom Alta Suolovuopme, der det skal bygges ny veg med bru og tunnelløsning på henholdsvis 7580 m. Dagens veg ligger langs en rasfarlig strekning med bratte og ustabile fjellpartier. En ny rv. 93 gjennom Kløfta er med på å få en forutsigbar og god helårsvegløsning for å avhjelpe de trafikale problemer som dagens veg gjennom Kløfta representerer. I denne masteroppgaven har det blitt laget et alternativ til byggeplan for ny rv. 93 gjennom Kløfta, med utgangspunktet i gjeldene reguleringsplan. En del av oppgaven har vært å se på bruken av 3D prosjektering i forhold til 2D. Der dette er vurdert opp mot byggherre og entreprenør i byggefasen. Oppgaven har bestått i å hente inn grunnlagsinformasjon ved feltundersøkelse, samt teori fra Statens vegvesens håndbøker og Novapoint. Prosjekteringsarbeidet er gjort ved hjelp av Novapoint 19DCM, hvor byggeplantegningene og 3D-modellen har blitt utarbeidet. Rv. 93 Kløfta har blitt prosjektert med dimensjoneringsklasse H3, en vegbredde på 8,5m og en tunnel med tunnelklasse B, med tunnelprofil på T9,5. Vegens horisontal- og vertikalgeometri ligger langs regulert vegtrase. Resultatet består av byggeplantegninger i henhold til håndbok R700 Tegningsgrunnlag og en 3D-modell i henhold til håndbok V770 Modellgrunnlag. Tegningshefte består av forside og tegningsliste (A-tegninger), oversiktstegninger plan- og profil (B-tegninger), plan- og profiltegninger for rv. 93 Kløfta (C-tegninger), normalprofil- og overbygningstegninger (F-tegninger), byggetekniske detaljer (J-tegninger), visuell presentasjon (T-tegninger). I tillegg er det utarbeidete et eget tverrprofilhefte (U-tegninger) Konklusjon i denne oppgaven viser at den nye vegen, med tunnelløsning, kan følge reguleringsplan og samtidig forholde seg til krav ut fra håndbøkene til Statens vegvesen. Det er også konkludert med at 3D prosjektering gir mindre konflikter mellom byggherre og entreprenør, samt at produktet som entreprenøren leverer til byggherren er av bedre kvalitet.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Vegen
dc.titleByggeplan for Rv 93 Kløftanb_NO
dc.title.alternativeConstruction plan for Rv 93 Kløftaen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber122
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record