Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.authorStenrød, Kristian
dc.contributor.authorStenrød, Henrik
dc.date.accessioned2019-09-11T08:15:40Z
dc.date.created2016-06-10
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15500
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614726
dc.description.abstractKunnskap om utvikling og effektivisering for entreprenørselskaper er et svært viktig tema i den norske byggebransjen. Konkurransen i bransjen blir stadig mer spisset grunnet tøft marked og konkurranse fra utenlandske entreprenørselskaper. Byggebransjen er en tradisjonsrik bransje som sammenlignet med andre bransjer har stått noe rolig i utviklingen i senere tid. Det er derfor av betydning at det fokuseres på utvikling i fremtiden. Lean Construction er en ledelsesfilosofi som vektlegger utvikling og stadig forbedringer. Denne masteroppgaven tar for seg implementeringen av Lean Construction i et utvalg selskaper i Backegruppen. Hovedformålet med dette studiet er å kartlegge hovedutfordringene ved implementering av Lean Construction i et entreprenørselskap, med utgangspunkt i Backegruppen. For å skape et helhetlig bilde av implementeringen er det valgt å fokusere på både administrasjonen/ledelsen i selskapet, og på prosjektledelsen og funksjonærene på byggeprosjektene. Som hovedgrunnlag for datainnsamling i oppgaven ble det utført semistrukturerte, kvalitative intervjuer med daglig leder i fire selskaper i Backegruppen. Fokusområdene i de kvalitative intervjuene var implementering, utfordringer, motivasjon og mål, og effekt og virkning. Basert på intervjuene og litteraturstudiet ble det utarbeidet en spørreundersøkelse som ble sendt ut til relevante roller i selskapene. Resultatene fra de empiriske undersøkelsene viser at holdningene og innstillingene til de involverte overfor implementering og bruk av Lean i utgangspunktet er god, men at oppstarten krever mer enn gode holdninger. Implementering av Lean Construction krever motivasjon, entusiasme og engasjement hos hver enkelt ansatt. Dette springer ut fra holdning og innstilling, det er dermed ikke dekkende nok å si at holdningen er god. Forankring av Lean Construction i ledelsen er et viktig og gjennomgående tema i resultatet fra dette studiet. Det er en felles forståelse hos de involverte i selskapene at forankring er en utfordring for en vellykket implementering. Resultatene fra de kvalitative intervjuene viser også at tiden som medgår til en tilfredsstillende innføring av Lean Construction til en viss grad undervurderes av ledelsen i selskapene. Ønsket om hurtig avkastning på Lean-arbeidet fører til prematur igangsettelse på prosjekt. Modningsprosessen er essensiell for riktig innføring og maksimal utnyttelse. Tidsaspektet kan kobles opp mot kunnskap og forståelse om Lean Construction. Sammen med god holdning og innstilling er det viktig at kunnskap og forståelse ligger i bunnen for å fremme en god innføringsprosess. Gjennom dette studiet er det kommet frem til at ledelsen må være klar over hvilken utfordring det er å innføre Lean Construction i selskapet, da dette er omfattende og påvirker hele organisasjonen. For å lykkes må man mestre formidlingsprosessen for å skape motivasjon og gode holdninger og innstillinger til endringene. Det er viktig at selskapet er innforstått med at det er en tidkrevende prosess. Det ikke kan forventes konkrete resultater på kort sikt, det må derimot tas sikte på å integrere Lean i selskapets strategi for å på sikt oppnå en forbedringskultur. På sikt vil dette kunne realisere ledelsens forventninger til avkastning.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Prosjektledelseen
dc.titleImplementering av Lean Construction i Backegruppennb_NO
dc.title.alternativeImplementing Lean Construction in Backegruppenen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber148
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record