Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.authorSolhaug, Eskil
dc.date.accessioned2019-09-11T08:15:28Z
dc.date.created2016-06-07
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614710
dc.description.abstractDenne masteroppgaven presenterer prinsipper for ledelse av forsyningskjeder og fungerer som et bidrag i arbeidet med å utvikle, forbedre og optimalisere forsyningskjeder. I en sterkt konkurransepreget byggebransje er utvikling, forbedring og optimalisering essensielt for en entreprenør som ønsker å oppnå suksess, og problemstillingen for denne oppgaven er derfor: Hva kan man som entreprenør gjøre for å optimalisere forsyningskjeder i byggeprosjekter? . Studiet er styrt av fire forskningsspørsmål som bygger opp under problemstillingen. Forskningsspørsmålene er rettet mot prinsipper for flyt, faktorer som påvirker forsyningskjedeledelse, optimalisering av ressursbruk og samarbeidet mellom entreprenører og leverandører. Oppgaven er begrenset av forskningsspørsmålene og er avgrenset til å fokusere på forsyningskjedeledelse på prosess- og prosjektnivå. Forskningen er basert på én teoretisk og én empirisk del. Den teoretiske forskningsdelen består av et studie av eksisterende litteratur som er rettet mot forsyningskjedeledelse, og den empiriske forskningsdelen er begrenset til et case-studie av et utvalgt betongarbeid, i tillegg til kvalitative intervjuer av personer med bred erfaring fra ledelse i byggebransjen. Under case-studiet er det utviklet en simuleringsmodell som er benyttet til analyse av ressursbruk. Når det gjelder informasjonsinnsamlingen og resultatanalysene, er det lagt stor vekt på å tilrettelegge for etterprøvbarhet og å sikre god reliabilitet og validitet av resultatene. Konkurransefortrinn kan dannes ved å utvikle de mest optimaliserte forsyningskjedene. Forsyningskjedene omfatter alle aktørene i kjeden og relasjonene mellom disse. Med dette som utgangspunkt, bør alle deltakerne i kjeden samarbeide om å forbedre forsyningskjedene. Dette innebærer blant annet å sikre at leveranser av materialer skjer med rett mengde, til rett tid og med rett kvalitet. Det å unngå forsinkelser og hindringer i forsyningskjedene, å redusere aktiviteter som ikke er verdiskapende, å redusere lagring av materialer og produkter underveis, å planlegge leveranser basert på logikk og presisjon og å utvikle en forsyningskjede som er godt tilpasset til systemet og produksjonen, er viktige prinsipper og tiltak som kan gjøre forsyningskjedene mer tids- og kostnadseffektive. I tillegg påpekes det at riktig balanse når det gjelder ressursbruk, har stor påvirkningskraft for resultatene av ulike operasjoner i byggeprosjekter. Det viser seg at et godt samarbeid mellom entreprenøren og leverandøren i en forsyningskjede er veldig viktig for å kunne gjennomføre et vellykket prosjekt. Et godt samarbeid med gode kommunikasjonskanaler vil redusere usikkerhet, redusere kompleksiteten ved koordinering, skape tillitt og åpenhet mellom aktørene, og på denne måten fremme utvikling av nye, forbedrede løsninger i forsyningskjedene. Konklusjonen for masteroppgaven er at forsyningskjeder i byggeprosjekter kan forbedres ved bruk av prinsipper og tiltak basert på forsyningskjedeledelse, justeringer i ressursbruk, godt samarbeid mellom entreprenører og leverandører, samt å ta hensyn til faktorer som påvirker ledelsen av forsyningskjedene. Dette forutsetter at forbedringene tilpasses til systemet på en rett måte. Tilpasning av forbedringer bør skje i henhold til endringer i markeder, nye strategier, nye produkter og ny teknologi.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelseen
dc.titleOptimalisering av forsyningskjeder i byggeprosjekternb_NO
dc.title.alternativeOptimization of Supply Chains in Construction Projectsen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber125
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel