Show simple item record

dc.contributor.advisorKlakegg, Ole Jonny
dc.contributor.authorPræsterud, Synne Malene
dc.date.accessioned2019-09-11T08:14:53Z
dc.date.created2018-06-06
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:20078
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614645
dc.description.abstractBygg- og anleggsbransjen er en prosjektbasert virksomhet der komplekse oppgaver skal løses. Helt sentralt står samarbeidet mellom ulike disipliner som sammen sørger for spesialisert kompetanse (Savelsbergh et al., 2015)(C. M. J. H. Savelsbergh, Poell, og van der Heijden 2015). Et team kan enkelt defineres som tre eller flere personer som har et felles mål, og som samhandler for å nå dette målet (E Sjøvold 2006)(Sjøvold, 2006). Veidekke er ent av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere (Veidekke, 2018a)(Veidekke 2018b). Prosjekter er deres kjernevirksomhet, så det å sette sammen velfungerende team er helt avgjørende for å lykkes. Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge hvordan Veidekke praktiserer teamsammensetting. Dette belyses ved å se på følgende tre forskningsspørsmål: 1. Hvilke faktorer fokusers det på ved sammensettingen? 2. Hvilke faktorer blir sett på som avgjørende for at teamet skal fungere best mulig? 3. Hvilken betydning har roller for sammensettingen? For å besvare spørsmålene ble det gjennomført et casestudium av to prosjekter med totalt 8 semistrukturerte intervjuer, fordelt på dybdeintervjuer og fokusgrupper. Informantene har bestått av 10 deltakere fra prosjektteam, og 4 deltakere fra lederteam. Det ble i tillegg gjennomført et litteraturstudium som danner grunnlaget for oppgavens teorikapittel. Avgjørende for metodevalget har vært tid, og tilgang på informasjon. Siden tematikken i oppgaven omhandler menneskelige opplevelser og tolkninger var det naturlig å velge kvalitativ metode. Tabell 13 er resultatet av oppgavens første forskningsspørsmål. Med utgangspunkt i hva som er tilgjengelig av ressurser, er gangen i teamsammensetting at prosjektleder velges før han/hun i dialog med avdelingsleder kobles på med prosjekteringsleder og anleggsleder. Dette danner PPA-triangelet som er en trio som står sterkt i alle Veidekke sine team. Helt sentralt er det at komposisjonene består av deltakere med utfyllende kompetanse som sikrer teamets gjennomføringsevne. Det anses som positivt at teamet/deler av teamet har kjennskap til hverandre fra tidligere, men det avgjørende er at deltakerne på et tidlig stadium lærer hverandre å kjenne. Hva som er tilgjengelig av ressurser er i tillegg til å være det mest sentrale sammensettingselement, det som trekkes frem som den største utfordringen. Tabell 14 oppsummerer faktorene som blir ansett som viktigst for at teamet skal fungere best mulig. Et sentralt funn er at gode relasjoner mellom deltakerne også styrker andre faktorer for at gruppen skal jobbe effektivt. Gruppeavtalen trekkes frem som sentral for at teamet skal etablere felles kjøreregler, og for å skape tilhørighet til teamet. Elementene;; felles mål og samarbeid, er faktorerelementer som ligger i temaet i kraft av dets eksistens. Dette kommer frem ved definisjonsbeskrivelsen av team som foreslås til å inneholde; felles mål, samhandling, normer og gjensidig avhengighet. For at et team skal holde på sin effektivitet over lenger tid må deltakerne ivareta elementer som gjør at det ikke stagnerer. Dette kan beskrives som en intern prosess som tar del i den overordnende effektivitetskurven som illustrert i figur 17. Når det kommer til komposisjonen av teoretiske teamroller, er dette noe som nedprioriteres da det allerede er mange hensyn å ta. Fokuset på sammensetting av roller nedprioriteres da det allerede er mange hensyn å ta. Det er likevel enighet om at komplementaritet som dekker både kompetanse, og aktørenes styrker og /svakheter er viktig. Basert på funnene i oppgaven kan det trekkes tre konklusjoner; (1) Det er hva som er tilgjengelig av ressurser som er den viktigste faktoren ved teamsammensetting; (2) Det er sammensettingen av flere faktorer som er avgjørende for hvordan teamet fungerer best mulig; (3) Å dekke en teoretisk rollemodell er vanskelig i praksis.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelseen
dc.titleTeamsammensetting i bygg- og anleggsbransjen - Et situasjonsbilde av Veidekkenb_NO
dc.title.alternativeTeam composition in the construction industry - A situational report of Veidekkeen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber93
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record