Show simple item record

dc.contributor.advisorSægrov, Sveinung
dc.contributor.authorTollefsen, Martin
dc.date.accessioned2019-09-11T08:14:47Z
dc.date.created2018-06-06
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19715
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614635
dc.description.abstractKlima i Norge vil endre seg i tiden som kommer. Det er derfor viktig å tilpasse infrastruktur og bebyggelse mot en endring i nedbørshendelser for å sikre en trygg transport av nedbør fra nedslagsfeltet til resipienten for å forhindre skade på kritisk infrastruktur og bygninger. Denne oppgaven tar for seg en casestudie med et avløpsområde sør for Bergen sentrum som er ca 122 km2. Området er modellert i MIKE Urban med forventet nedbørsøkning som følge av klimaendringer i samråd med klimascenario RCP 8,5 som er et scenario med høye klimagassutslipp. Dette tilsvarer dagens nedbør multiplisert med en klimafaktor på 40%. Området som analyseres er består av 76% fellesledninger med en snittalder på 63 år. Det er simulert to ulike regnhendelser og fem ulike returperioder som spenner seg fra 20-200 år. Resultatene viser en underkapasitet på ca. 16% av ledningsnettet ved dimensjonerende returperiode på 20 år og klimafaktor 1,4. Dette tilsvarer en økning i underkapasitet på 60% beregnet fra nåværende nedbørintensitet og en dobling i antall kummer som får oversvømmelser. Området bærer preg av hurtig avrenning fra boligområder rundt Løvstakken og sørvest for Ulriken. Underkapasiteten kommer i hovedsak i bunn av feltet hvor hastigheten på vannet avtar og det akkumuleres i ledningene til det punktet oppstuvningen forårsaker oversvømmelse til bakkenivå i 3,2% av kummene. For økende returperioder opp mot 200 år ser vi at problemene forholder seg i stor grad i de samme områdene, men med økende konsekvens. For å nå en bærekraftig situasjon i området er det gunstig med desentraliserte løsninger bestående av lokale tiltak for å fordrøye spissavrenningen av overvannet. Analysene viser at det er den hurtige avrenningen som er dimensjonerende og problemene oppstår bare 20 minutter etter starten av det symmetriske regnet. Det vil ikke være tilstrekkelig med fordrøyning i bare enkelte deler av området da kombinasjonen av impermeable flater og fellessystemer dominerer store deler av området. Men forskning viser lovende resultater ved enkle tiltak som å koble takvann fra avløpssystemet og lokalt fordrøye overvannet i grøfter og små dammer.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Vann og miljøen
dc.titleVurder og modeller den fremtidige effekten av klima på den hydrauliske kapasiteten til avløpsnettet - Case Bergennb_NO
dc.title.alternativeEvaluate and Model the Future Impact of Climate Change on the Hydraulic Capasity of the Sewage System - Case Bergenen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber72
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record