Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.advisorVollestad, Kristen
dc.contributor.authorVeien, Helene
dc.contributor.authorGaden, Kristina
dc.date.accessioned2019-09-11T08:14:45Z
dc.date.created2018-06-04
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18731
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614629
dc.description.abstractTidligere forskning viser en enighet om at manglende planlegging av prosjekteringsprosessen skaper problemer som dårlig detaljeringsgrad, feil, mangler og forsinkelser. Som Eiken (2013) sier: Næringen er samstemt i at det finnes et stort potensiale i å gjennomføre byggeprosessen på en annen måte enn hva tradisjonen tilsier. Vi må lære oss å planlegge bedre og prosjektere ferdig det som skal bygges før oppstart. Dette er nødvendig for å skape industri. Med utgangspunkt i tidligere forskning og gitt utsagn tar denne studien for seg forbedringspotensialene i prosjekteringsprosessen i byggeprosjekter. Den fokuserer på organisering og ledelse av totalentrepriseprosjekter i Skanska, og har som formål å skape forutsigbarhet i gjennomføringsfasen, med mindre forsinkelser og endringer av arbeidsgrunnlaget. Gjennom studien er det ønskelig å få svar på følgende problemstilling: - Hvordan kan prosjekteringsprosessen organiseres og ledes for å skape en forutsigbarhet i gjennomføringsfasen? For å kunne besvare problemstillingen og oppnå formålet var det nødvendig å innhente erfaringsinformasjon gjennom en kvalitativ forskningsmetode, ved bruk av strategier som litteratursøk, dokumentstudie og ulike typer intervjuer. Forskningsstrategiene tas i bruk som verktøy i den iterative læringssyklusen, og Lean metodikken om kontinuerlige forbedringer i organisasjonen. Prosjektgruppen har i oppgavens første del tatt for seg dagens praksis av hvordan organiseringen og ledelsen utføres. Dette med utgangspunkt i Skanska sin styrings- og prosjektmodell. Deretter, i forskningsspørsmål 2 og 3, avgrenses oppgaven til informasjonsoverføring i overgangen mellom tilbud og oppstart mobilisering. Det er her hovedfokuset ligger. Til slutt fokuseres det på implementeringsprosessen av «det nye systemet». De viktigste funnene viser at Skanska har; - Flaskehals ved oppstart mobilisering. Dette innebærer mangelfull informasjonsoverføring fra forhandlinger til oppstart mobilisering - En integrert prosjekteringsprosess, men at planleggingsinnsatsen ser ut til å henge igjen i den tradisjonelle prosjekteringen - Sløsing av utnyttelsen av ressurser Resultatet presenterer derfor konkrete tiltak og anbefalinger som Skanska kan implementere for å forbedre prosjekteringsprosessen. Dette er ulike styringsdokumenter, verktøy og ledelsesstrategier som blant annet; beslutningsdokument, overleveringsmøte, rammeverk for prosjektering og beslutningsmodell. Anbefalingene er i tråd med 5 av Koskelas (1992) prinsipper om forbedringsprosessen i Lean Construction, og skal fungere som hjelpemidler for å skape en forutsigbarhet i gjennomføringsfasen gjennom: - Å bedre informasjonsflyten i faseovergangene - Mer tidligfaseplanlegging - Riktig fokus - Redusere den 8. typen sløsing For at dette skal la seg gjøre, konkluderes det med at det først og fremst må skje en forandring i ansattes holdning til tidligfaseplanlegging og ledelsens måte å håndtere endrings- og implementeringsprosessen på.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Bygg og anleggen
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Bygg og anleggen
dc.titleOrganisering og ledelse av prosjekteringsprosessen - Med fokus på tidligfasen i byggeprosjekternb_NO
dc.title.alternativeOrganization and Management of The Design Process - With a Focus on The Early Phase of Construction Projectsen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber176
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel