Show simple item record

dc.contributor.advisorAasen, Elin Margrethe
dc.contributor.authorLange-Sandvik, Agata
dc.contributor.authorMoldskred, Tonje
dc.date.accessioned2019-09-06T14:10:31Z
dc.date.available2019-09-06T14:10:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613490
dc.description.abstractHensikt: Oppgavens hensikt er å belyse hvordan sykepleiere kan bidra til å forebygge underernæring hos personer med demens, hvorfor det er viktig for helsen deres, og hvordan hjemmebasert omsorg kan øke kvaliteten på ernæringsarbeid. Metode: Systematisk litteraturstudie. Resultat: det vises at manglende ernæringsrelaterte ferdigheter og kunnskap er en av de viktige årsakene til underernæring. Tidspress, manglende bruk av kartleggingsverktøy og manglende kompetanse kan føre til at sykepleiere oppdager at bruker er underernært eller står i fare for det. Det finnes mange forskjellige hjelpemidler og ernæringskartleggingsverktøy som kan hjelpe. Holdninger til at ernæringsarbeidet er en viktig del av jobben, er en forutsetning for at dette blir gjort systematisk i praksis. Sykepleier bør ha mulighet til å jobbe tverrfaglig. Det er viktig at sykepleier som jobber i hjemmetjenesten tar vare på brukers integritet slik at e kan opprettholder sine evner og uavhengighet. Det er viktig med god relasjon til personer med demens, derfor er tilstrekkelig bemanning samt at det settes midler og tid til dette arbeidet avgjørende i ernæringsarbeid. En viktig del i daglig livet til personer med demens speler pårørende som er kunnskapskilder om personen selv, om hans/hennes spisevaner, samt hjelp i hverdagens aktiviteter. Det er viktig at sykepleier inkludere pårørende, men også se dem og gi dem støtte. Konklusjon: For at sykepleier skal kunne bidra i forebygging av underernæring hos hjemmeboende personer med demens, må sykepleier og arbeidsplass være faglig oppdatert, ha gode rutiner for ernæringsarbeid, jobbe tverrprofesjonelt, samt samarbeide med personer selv og pårørende.
dc.description.abstractAim: The purpose of the assignment is to illuminate how nurses can help prevent malnutrition for people with dementia, why it is important for their health, and how home-based care can increase the quality of nutritional work. Method: Systematic literature study. Result: results show that lack of nutrition related skills and knowledge is one of the major causes of malnutrition. Time pressure, lack of use of mapping tools and lack of competence can cause the nurse to discover that the user is malnourished or in danger of it. There are many different aids and nutrition mapping tools that can help. Attitudes that nutrition work is an important part of the job are a prerequisite for this to be done systematically in practice. Nurses should have the opportunity to work interdisciplinary. It is important that the nurse working in home care takes care of the user's integrity so that he or she can maintain his or her abilities and independence. It is important to have a good relationship with people with dementia, therefore sufficient staffing and the means and time for this work are crucial in nutritional work. An important part of daily life of people with dementia's relatives who are knowledge sources about the person himself, about his / her eating habits, and help in everyday activities. It is important that nurses include relatives, but also see them and support them. Conclusion: In order for nurses to be able to contribute to the prevention of malnutrition with home- living people with dementia, the nurse and workplace must be academically updated, have good routines for nutritional work, work cross-professionally, and cooperate with the person himself and relatives.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForebyggende ernæringsarbeid i hjemmebasert omsorg.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record