Show simple item record

dc.contributor.advisorLandgraff, Marthin
dc.contributor.advisorStorm, Leif Erik
dc.contributor.authorFjellstad, Birgitta
dc.contributor.authorEspelid, Mathilde Aasen
dc.date.accessioned2019-09-06T14:02:09Z
dc.date.available2019-09-06T14:02:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613146
dc.description.abstractDenne rapporten har til hensikt å undersøke hvordan de mekaniske egenskapene til en limtrebjelke av gran kan påvirkes, ved å forsterke limtrebjelken med bøkefinér i strekk- og trykksonen. De mekaniske egenskapene til en limtrebjelke er avgjørende for bæreevnen til bjelken. Derfor er formålet med denne rapporten å belyse spørsmålet om en limtrebjelke, forsterket med bøkefinér, kan oppnå forbedrede mekaniske egenskaper og dermed forbedret bæreevne. Det undersøkes hvilken betydning de mekaniske egenskapene har for bjelkenes maksimale spennvidde og minste nødvendige tverrsnittsdimensjon. Dette sammenlignes med tilsvarende forhold for en standard limtrebjelke av gran, i fasthetsklasse GL30c. Metodene benyttet i denne undersøkelsen er teoretiske beregninger, basert på elastisk teori for komposittbjelker, og fullskalatester i laboratorium. Resultatene fra de to ulike metodene sammenlignes og danner grunnlaget for konklusjonen. Med bakgrunn i de teoretiske beregningene og laboratorietestene, konkluderes det med at de mekaniske egenskapene til en limtrebjelke av gran påvirkes positivt, av en forsterkning med bøkefinér i strekk- og trykksonen. Det kommer fram at en sammensatt limtrebjelke, av gran og bøkefinér, i noen tilfeller kan spenne 10 % lenger enn en standard limtrebjelke av gran. Forsterkningene synes å ha størst effekt på bjelker med korte spenn, på omtrent 3 m. Nødvendig tverrsnittsdimensjon for de sammensatte limtrebjelkene ser ut til å være mindre enn for en standard limtrebjelke av gran, ved ellers like betingelser.
dc.description.abstractThis report aims to examine how the mechanical properties of a glulam beam, made of spruce, can be affected by reinforcement with laminated veneer lumber (LVL), made of beech, in the tensile and compression zone. The mechanical properties of a glulam beam are crucial for the bearing capacity of the beam. Therefore, the purpose of this report is to elucidate the question of whether a glulam beam, reinforced with beech LVL, can achieve improved mechanical properties, thereby improving its bearing capacity. The significance of the mechanical properties for the beams maximum span and minimum required cross-sectional dimension is examined. This is compared with corresponding conditions for a conventional glulam beam made of spruce, in the strength class GL30c. To examine this problem, the methods used in this thesis are theoretical calculations, based on elastic composite beam theory, and full-scale laboratory tests. The results from the two different methods are compared and form the basis for the conclusion. Based on the theoretical calculations and the laboratory tests, it is concluded that the mechanical properties are positively influenced by reinforcing a glulam beam, made of spruce, with beech LVL in the tensile and compression zone. It emerges that a composite glulam beam, made of spruce and beech LVL, in some cases can attain a span that is 10 % longer than a conventional glulam beam made of spruce. The reinforcement seems to have the greatest effect on beams with short span lengths around three meters. The required cross-sectional dimension for the composite glulam beams, seems to be smaller compared to a conventional glulam beam made of spruce.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSammensatte bjelker av gran og bøkefinér
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record