Show simple item record

dc.contributor.advisorFelius, Laurina
dc.contributor.authorGundersen, Linn
dc.contributor.authorKojen, Yvonne
dc.date.accessioned2019-08-23T14:11:05Z
dc.date.available2019-08-23T14:11:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610486
dc.description.abstractSom Midt-Norges største boligbyggelag ønsker TOBB å kartlegge virkningene av tre oppgraderte borettslag de forvalter. Det er viktig å analysere temaet fordi mange eldre boliger har behov for vedlikehold og oppgradering. Beboerne i borettslagene har siste ord når det kommer til beslutning om oppgradering, og dokumentasjon på virkningene av oppgraderinger er derfor viktig å kunne legge frem. De tre ulike borettslagene som er benyttet til analyser i denne oppgaven er Brundalen, Flatåsaunet og Nardo Søndre. Disse borettslagene har tidligere blitt analysert med fokus på energibruk og inneklima. Denne oppgaven skal derfor se nærmere på energibruk og kostnader, som gir en annen innfallsvinkel på oppgraderinger. Borettslagene utfører forskjellige oppgraderingstiltak, som gjør det mulig å se nærmere på individuelle tiltak og effekten av dem. Ved alle borettslagene oppgraderes deler av bygningskroppen, men noen i større grad enn andre. Det er derfor lagt vekt på analyser som viser virkningen av utvalgte tiltak. Oppgaven har opprettet tilfeller, som representerer en oppdeling av valgte tiltak. Energianalysene viser endringene i levert energi, og resultatene tilsier at full oppgradering gir størst energibesparelse. Derimot er det noen tiltak som ikke gir like store besparelser som ventet, noe som ligger til grunn ved flere diskusjoner i denne rapporten. En rekke kostnadsanalyser presenteres i oppgaven, blant annet forventet prosentvis besparelse av strømkostnad og tilbakebetalingstid. Forventet prosentvis besparelse av strømkostnad er en sammenligning der den årlige strømkostnadsbesparelsen settes mot strømkostnaden for bygget før oppgradering. Resultatene fra denne analysen viser at alle borettslagene vil ha størst besparelse ved full oppgradering, med Nardo Søndre som oppnår den høyeste besparelsen. Tilbakebetalingsmetoden viser at Brundalen og Nardo Søndre borettslag vil være lønnsomme investeringer ved full oppgradering, mens Flatåsaunet borettslag vil være en ulønnsom investering. Analysene presentert i denne rapporten vil være et bidrag til vurdering av fremtidige oppgraderingsprosjekter. Det er vanskelig å fastslå om en løsning er bedre enn en annen, da oppgraderingsprosjekter er komplekse og individuelle. For hvert prosjekt er det nødvendig å vurdere kostnader og energibruk mot andre relevante faktorer, og dermed finne ut hvilken løsning som egner seg best.
dc.description.abstractTOBB, central Norway's largest co-operative housing association, wanted to map out the effects of upgrading apartment buildings. It is important to analyse this topic because there are many older homes that need maintenance and upgrading. The residents of the housing cooperatives have the final say when it comes to deciding whether to execute the upgrading or not. Therefore, it is important to have documentation of the effects of upgrades when trying to convince the residents. The three different apartment buildings that have been used for analyses in this assignment are Brundalen, Flatåsaunet and Nardo Søndre. These buildings have previously been analysed with a focus on energy use and indoor climate. That is why this project will focus on energy consumption and costs, which gives a different view on upgrades. The apartment buildings carry out various upgrading measures, which make it possible to look more closely at individual measures and their effects. All the apartment buildings have upgraded parts of the building structure, but some to a greater extent than others. Emphasis has therefore been placed on analysis that show the effect of selected measures. This assignment has created cases, which represent different measures. The energy analysis shows the changes in delivered energy, and the results indicate that full upgrading gives the greatest energy savings. There are some measures that provide lesser savings than expected, which is the basis for several discussions in this project report. A number of cost analyses are presented in this thesis, including the saving of electricity costs in percentage and payback time. The analysis on electricity costs is a comparison where the annual cost saving is compared to annual electricity cost before upgrading the building. The results of this analysis show that all apartment buildings will have the greatest savings with full upgrading, with Nardo Søndre achieving the highest savings. The payback method shows that Brundalen and Nardo Søndre housing cooperatives will be profitable investments when fully upgraded, while Flatåsaunet housing cooperatives will be an unprofitable investment. The analyses presented in this project report will be a contribution to the assessment of future upgrading projects. It is difficult to conclude whether one solution is better than another, as upgrading projects are complex and individual. For each project it is necessary to evaluate costs and energy consumption with other relevant factors, and thus find out which solution is best suited.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEnergi- og kostnadsanalyse ved oppgradering av borettslag
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record