Show simple item record

dc.contributor.advisorMortensen, Robert Storm
dc.contributor.authorBjørnstad, Julie Ekensteen
dc.contributor.authorBjørhusdal, Line Johansen
dc.contributor.authorWesterlund, Viktoria Louise
dc.date.accessioned2019-08-23T14:10:44Z
dc.date.available2019-08-23T14:10:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610479
dc.description.abstractDe siste årene har det vært økt fokus på digitalisering i de fleste bransjer, og byggebransjen er intet unntak. Å sammenkoble fremdriftsplan og 3D-modell har lenge vært kjent som 4D, men bruken har enda ikke fått fotfeste hos den norske byggebransjen. Dette er stort sett på grunn av den krevende ressursbruken som tid, kostnad og bemanning som er nødvendig for å få det til å fungere. I denne oppgaven er det tatt sikte på å kartlegge fordeler og utfordringer med 4D generelt, for så å identifisere relevante funksjonsmuligheter for 4D-verktløy sett i sammenheng med tradisjonell planlegging og styring. Med dette som utgangspunkt så ble fem ledende 4D-verktøy evaluert: Synchro, Navisworks, Vico Office, VisiLean og ALICE. Målsettingen var å finne ut hvordan de ulike verktøyene kan støtte og forbedre styring- og prosjektplanlegging. Bacheloroppgaven ble skrevet i samarbeid med Skanska Norge AS, som i dag holder aktivt på med å implementere 4D i deres prosjekter. Bakgrunnen for denne oppgaven var en sterk interesse for bruk av digitale verktøy i byggeprosjekter, og et ønske om å utarbeide en oppgave som kan bidra til økt kunnskap om ulike 4D-verktøy. Det ble gjort en omfattende litteraturstudie for å finne teori om planlegging generelt, BIM og 4D. Deretter ble det gjennomført en rekke dybdeintervjuer med personer som hadde forskjellig bakgrunn og erfaringer. Ut fra denne informasjonen ble det identifisert fordeler og utfordringer med 4D, samt faktorer som la grunnlaget for en vurdering av de ulike verktøyene. For å systematisere sammenligningen ble det tatt utgangspunkt i plannivåene i «Last Planner System» med hovedplan, faseplan, utkikksplan og ukeplan, i tillegg til oppfølging. Resultatet viste at 4D-verktøy har et betydelig potensial til å effektivisere bransjen, dersom det implementeres på en hensiktsmessig måte, noe som imidlertid krever ressurser og vilje. Vurderingen av verktøyene viste at alle har ulike forutsetninger med tanke på optimalt bruk i styring- og prosjektplanlegging. Som program er Synchro, Navisworks og Vico Office mer BIM-baserte, og har et sterkt fokus på 3D-funksjonalitetene. ALICE og VisiLean er i motsetning til ovennevnte mer planleggingsrettet, og fokuserer dypere på planleggingsmetodikk. Dette påvirker i stor grad hvordan programmene best kan anvendes, og på hvilke områder de er mest egnet.
dc.description.abstractOver the past years there has been an increased focus on digitalization in most industries, and the building industry is no exception. A 3D model integrated with a time schedule has long been known as 4D, but the use of this model type has yet to become a common practice in the Norwegian construction industry. This is predominantly due to the amount of resources such as time, cost and personell it demands to make it fully functional. The intent of this bachelor thesis is to examine the benefits and challenges with 4D modelling in general, and then identify the relevant features for 4D tools in the context of traditional planning and management. In relation to the established intent five different 4D software were evaluated: Synchro, Navisworks, Vico Office, VisiLean and ALICE. The main objective is to figure out how various software tools can support and improve project planning and management. This thesis is written in collaboration with Skanska Norge AS, which is currently implementing 4D in some of their projects. Our motivation for writing this thesis was a strong interest in digital tools used in construction projects, and an aspiration to produce a thesis that could contribute to increased knowledge of a various 4D tools. A comprehensive literature study has been conducted to substantiate the theory about planning in general, BIM and 4D. Subsequently, in-depth interviews were conducted with people from a broad variety of backgrounds and experiences. Based on this information, it was possible to identify the benefits and challenges regarding 4D, and factors which laid the foundation for the assessment of the various tools. In order to systematize the comparison, the plan levels from the «Last Planner System» has been used such as master plan, phase plan, lookahead plan and weekly work plan, in addition to follow-up. The result shows that 4D tools has a great potential if implemented appropriately. However, this requires resources and a great deal of will from the people included in the project. The assessment of the different tools shows that they all have different preconditions regarding optimization in project planning and management. Synchro, Naviswork and Vico Office are more BIM-based 4D tools, and therefore more advanced 3D functionalities. In contrast to ALICE and VisiLean which are much more focused on planning methodology. This determines to a large extent how the software can be used, and in which phase of the construction process it is most useful.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title4D-verktøy i den norske byggebransjen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record