Show simple item record

dc.contributor.advisorPetersen, Rolf Edvard
dc.contributor.authorBeitdokken, Ann-Mari Furuheim
dc.contributor.authorEngan, Ingrid Nesvold
dc.date.accessioned2019-08-23T14:09:48Z
dc.date.available2019-08-23T14:09:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610464
dc.description.abstractHensikten med denne bacheloroppgaven er å belyse problemer og utfordringer knyttet til mobile vannrenseanlegg ved tunneldrift, med utgangspunkt i Soknedalstunnelen. Oppgaven tar blant annet for seg tekniske og organisatoriske utfordringer ved renseanlegg. Her inngår slamhåndtering, konsekvenser ved utilsiktede utslipp, beskrivelse av de ulike utslippsparameterne, årsaker til forhøyede verdier av parametre i elv og renseanlegg etc. I tillegg til de selvvalgte temaene om miljø inneholder oppgaven et eget kapittel om innovasjon, et krav satt av universitetet. Oppgaven diskuterer renseanlegg for tunneldrift, og benytter samtidig AF Gruppens prosjekt E6 Soknedal som case. Vannrenseanlegget på prosjektet benytter CO2 for pH-nøytralisering av prosessvannet. Dette er en relativt ny metode, og har bydd på enkelte problemer i løpet av driftstiden. Avvanning av slam har vært et hodebry for anleggsledelsen på Soknedalsprosjektet. På grunn av manglende kapasitet og ressurser har ikke flere løsninger enn slamsugebil og sedimenteringsbasseng blitt vurdert. Til slutt endte det med bruk av slamsugebil, som er en relativt dyr metode. Avvanning ved bruk av filterbagger er en ny avvanningsmetode som ikke er utprøvd i Norge per dags dato, men som er tatt i bruk i enkelte andre land. I samarbeid med Slamrensing AS er det utarbeidet et grovt kostnadsoverslag som skal indikere kostnader og utgifter ved bruk av filterbagger, i forhold til slamsugebil. Det viser seg at bruk av filterbagger som avvanningsmetode vil gi betydelige kostnadsbesparelser i forhold til bruk av slamsugebil. Gjennom drift av tunnelen har enkelte parametre i driftsvannet pekt seg ut, blant annet kobber. I tillegg viser resultatene av vannprøver fra elva Sokna at det forekommer kvikksølv i resipienten. Mulige årsaker til forhøyede verdier av kobber i renseanlegget og kvikksølv i elva er belyst i denne rapporten. Årsakene kan ikke slås fast uten grundigere undersøkelser. Verdiene kan skyldes forhold som ikke er knyttet til anleggsdriften.
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is to clarify problems and challenges related to mobile water purification plants by tunneling, based on the Soknedal tunnel. The task involves, among other things, technical and organizational challenges in water treatment plants. These include, but are not limited to: sludge handling, consequences of unintentional discharges, description of the various emission parameters, reasons for increased values of parameters in the river and the treatment plants. In addition to topics about the environment, our thesis contains one chapter about innovation as required by the university. This bachelor’s thesis discusses water treatment systems used during tunnel operations. The thesis is based on AF Gruppen's project E6 Soknedal. The water treatment system on the project uses CO2-gas for pH neutralization of the process water. This is a relatively new method and some problems have occurred during operations. Dewatering of sludge has been a concern for the project manager at the Soknedal-project. Due to lack of capacity and resources, no other solutions than sludge suction-truck and dredging sump have been considered. Unfortunately, this is a relatively expensive method. Dewatering of sludge by using special types of filterbags is used in other countries but is a new method in Norway. In cooperation with Slamrensing AS, an approximate estimate of the price has been drawn up. This estimate is intended to indicate the costs and expenses of using filterbags compared to the sludge suction-truck. The study shows us that filter bags, in addition to sludge trucks, as dewatering methods gives us substantial cost saving. In the production of the tunnel, some of the parameters in the service water stand out, especially copper. In addition, the results of water samples from the river Sokna show that mercury occurs in the recipient. Possible causes of high levels of copper in the water treatment system and high levels of mercury in the river is illustrated in this report. We cannot form any final conclusions without further study. The levels may be caused by other factors than construction.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtfordringer ved rensing av vann fra tunneldrift med utgangspunkt i Soknedalstunnelen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record