Show simple item record

dc.contributor.advisorMegaard, Trygve
dc.contributor.authorØlstøren, Edvard
dc.date.accessioned2019-08-23T14:06:34Z
dc.date.available2019-08-23T14:06:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610200
dc.description.abstractI denne studien har jeg brukt en kvantitativ metode i form av en spørreundersøkelse som omfatter elevers holdninger til klimaendringer i dagens skole. Gjennom et informantutvalg på 103 elever på 10. trinn, har data blitt samlet inn fra totalt ni ulike spørsmål. Oppgavens problemstilling lyder slik: “Hvilke holdninger har ungdomsskoleelever til klimaendringer sett i lys av hvilket ansvar skolen har for å påvirke disse holdningene?” I relevans til oppgaven er teorigrunnlaget basert på ulike liknende undersøkelser som er gjennomført på ulike årstall i nyere tid, hvor alderstrinnet er relativt likt. Videre så er skolens viktighet presentert gjennom ulike læreplaner og styringsdokumenter som er i nær tilknytning til den aktuelle problemstillingen, og bærekraftig utvikling som fundament til blant annet miljøbevissthet. Studien viser til at den aktuelle spørreundersøkelsen i stor grad viser til mange av de samme tendensene som liknende studier har utbredt, og at majoriteten av elever på ungdomstrinnet er enige om viktigheten av klimaendringer, med et gjennomgående litt større fokus hos jenter kontra gutter. I arbeid med at elevene skal få tilstrekkelig med kunnskap om emnet er skolen essensiell, og har et ansvar for å legge til rette for at elevene skal få tilegnet seg denne kunnskapen.
dc.description.abstractIn this study, I have used a quantitative method using a survey that emphasize pupils attitude towards climate changes in todays school. Through questioning a total of 103 students in tenth grade, several data has been gathered from nine different questions. The thesis of the task goes like this: “Which attitudes does students have towards climate changes seen in the light of the responsibility the school has to impact these attitudes?” In relevance to the task, the theoretical foundation is based around similar surveys which have been implemented recently. Furthermore, the schools importance is argued through different curriculums which are relevant to the chosen thesis, and lastly about sustainable development. The study points out that there are several similarities between the present survey and the other ones. The majority of students in secondary school agrees about the importance of climate changes, with tendencies showing that girls are, to a slightly greater extent, more concerned about climate changes compared to boys. The schools work in this matter is essential, and they have an important responsibility to facilitate this knowledge to the students.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleElevers holdninger til klimaendringer i dagens skole
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record