Show simple item record

dc.contributor.advisorHeidi Brøseth
dc.contributor.authorLorentzen, Sara Helene
dc.date.accessioned2019-08-23T14:05:08Z
dc.date.available2019-08-23T14:05:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610091
dc.description.abstractI denne oppgaven gjennomfører jeg en analyse av koherens i tekstutdrag hentet fra de to norsklærebøkene Moment vg3 og Grip Teksten vg3. Gjennom å benytte to tekstlingvisitiske teorier forsøker jeg å si noe om grad av koherens i tekstutdragene, det vil si hvor god sammenheng det er i de to tekstene jeg analyserer. Teoriene som blir benyttet er makrostrukturteorien, utviklet av Teun A. van Dijk, og pipeline-teorien, utviklet av Ib Ulbæk. Ved å bruke disse to teoriene utforsker jeg en ny teoretisk tilnærming til læreboktekst. Teoriene har ikke vært brukt sammen for å analysere slik tekst før, annet enn i et eget tidligere pilotprosjekt. Bruken av de to teoriene får i oppgaven frem ulike sider av koherensen i tekstutdragene, henholdsvis innad i tekstenes avsnitt, og mellom avsnittene. Begge teoriene er utformet for å kunne brukes til analyse av tekst, men en del selvstendige metodiske valg har i tillegg blitt gjort. Flere funn fra analysen drøftes, blant annet avsnittslengde og mengde informasjon i avsnittene, sammenheng mellom et avsnitt og det påfølgende og implisitte og eksplisitte sammenhenger mellom avsnitt. Funnene fra analysen blir brukt for å vurdere grad av koherens i de to tekstutdragene, ved hjelp av Ulbæk (2005) sin gradering av koherensbegrepet. Jeg finner at de to tekstutdragene begge er koherente, men i ulik grad. Det ene tekstutdraget vurderes som sterkt koherent, mens det andre vurderes som koherent. Avslutningsvis drøftes viktigheten av god koherens i lærebøker i norskfaget.
dc.description.abstractIn this study, I analyze the coherence in excerpts from two textbooks used in subject of Norwegian for upper secondary school, called Moment vg3 and Grip Teksten vg3. I analyze the degree of coherence in the two excerpts using two textlinguistic theories. The two theories used are the theory of macrostructures, developed by Teun A. van Dijk, and the theory of pipelines, developed by Ib Ulbæk. By using these two theories, I explore a new theoretical approach to textbooks. The two theories have not been used together to analyse this type of text before, other than in my own former pilot project. Through using the two theories, I reveal different sides of the coherence in the two excerpts, both within the paragraphs of the excerpts and between the paragraphs. Both theories are developed to be used for analyzing text, but some independent methodological choices have been made. Several findings from the analysis are discussed, for example the length of paragraphs and amount of information in paragraphs, coherence between consecutive paragraphs, and explicit and implicit coherence between paragraphs. The findings from the analysis are used to assess the coherence in the two excerpts, based on the different degrees of coherence presented by Ulbæk (2005). I find that both of the excerpts are coherent, but to different degrees. One of the excerpts is assessed as strongly coherent, whilst the other is assessed as coherent. In the final chapter, I discuss the importance of good and clear structure in textbooks in the subject of Norwegian.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKoherens i læreboktekst - En analyse av sammenheng i tekstutdrag fra to lærebøker i norskfaget på videregående skole
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record