Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBruland, Oddbjørn
dc.contributor.advisorAlfredsen, Knut
dc.contributor.authorBruland, Synnøve
dc.date.accessioned2019-05-09T14:00:24Z
dc.date.available2019-05-09T14:00:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2597149
dc.description.abstractAntall alvorlige skadeflommer i Norge har i løpet av de siste årene økt. Dette har bidratt til stort fokus på skadeforebygging og beredskap i norske kommuner. Med mer ekstremt vær i fremtiden, er det viktig å utarbeide nye tiltak og metoder for å redusere naturskade. Spesielt gjelder dette for små bratte vassdrag, som i dag ikke er kartlagt på samme måte som de store vassdragene i Norge. Vannkreftene i slike vassdrag kan bli enorme ved en flom, og utgjøre en stor fare for menneskeliv og omgivelser. Skadeforebygging og innføring av tiltak i et vassdrag reiser ofte flere spørsmål som kan gjøre veien fra plan til handling lang. Dette omhandler ikke bare økonomiske ressurser og tiltakets effekt mot flom. En generell bevaring av vassdragets miljøtilstand, samt verdier og interesser i et lokalsamfunn vil være avgjørende faktorer for et godt valg av tiltak. Gjennom god planlegging kan flomdemping i mange tilfeller kombineres med andre ønskede formål i og langs et vassdrag. Hovedformålet med denne masteroppgaven er å belyse nytteverdien av å bruke hydraulisk modellering i planlegging og vurdering av et utvalg vassdragstiltak. Ulike faktorer som bør tas hensyn til ved valg og etablering av tiltak diskuteres. Oppgaven omhandler små bratte vassdrag, med Storelva i Utvik (Sogn og Fjordane) som casestudie. Utvik ble rammet av en storflom sommeren 2017. For å vurdere hydraulisk modellering som metode er det satt opp både en 1D- og en 2D-modell av studieområdet i programmet HEC-RAS. Dette gir mulighet til å vurdere og sammenlikne resultatene av disse to tilnærmingene. Begge metodene er i stand til å gjenskape utbredelsen av flommen i Utvik i 2017. For de deler av oppgaven der endringer i strømningsmønster skal vurderes er 2D-modellen brukt. Dette innebærer testing av to habitatforbedrende tiltak for fisk, samt testing av effekt for planlagt sikring mot fremtidige flommer i Utvik. Resultatene viser god flomdempende effekt av sikringstiltakene. De habitatforbedrende tiltakene gir bedre forhold for fisk lokalt, og påvirker ikke flomnivået negativt. For oppsett av modell er det benyttet LiDAR data og informasjon fra flyfoto og befaring. Innsamlet data er bearbeidet i ArcGIS, før terrengmodellen er eksportert til HEC-RAS. For 1D-modellen er HEC-GeoRAS brukt som verktøy. For 2D-modellen er ARIS Grid & Raster Editor brukt for innføring av tiltak til simulering.
dc.description.abstractOver the last years, there has been an increase in the number of floods in Norway causing serious damage. As a consequence of this, Norwegian municipalities focus on preparation and damage prevention. As more extreme weather is predicted for the future, it becomes crucial to develop new measures and methods to mitigate natural perils. This is particularly important for small, steep streams, not yet mapped to the same extent as the large streams in Norway. Water forces in streams like this might become gigantic in the event of a flood, representing a major hazard both for human life and the environment. Damage prevention, such as introduction of measures in streams/rivers, may frequently raise multiple questions making the path from plan to action long. This is not just a question of financial funding and the measures mitigating effect on flooding. General conservation of values and interests of the local society may often be decisive factors for a sound selection of measure. By good planning, flood mitigation might well be coupled by other wanted purpose within and along a river. The main objective of this thesis is to demonstrate how a measure´s effect can be analysed by hydraulic modelling, and to shed light on different factors to be considered when selecting a flood mitigating measure. The thesis covers small, steep streams, using Storelva in Utvik (Sogn og Fjorande, Norway) as case study. Utvik was hit by a major flood in the summer of 2017. To evaluate the method of hydraulic modelling, both a 1D- and a 2D-model of the study area has been established using the HEC-RAS software. This provides an opportunity to analyse and compare results from both approaches. Both methods are capable of recreating the extent of the 2017 Utvik flood. For the parts of the thesis where changes in current patterns are evaluated, 2D-modelling is utilised. This implies testing of two fish habitat improving measures, as well as testing the effect of planned measures for preventing future floods in Utvik. The results show that these measures have a good flood mitigating effect. The habitat improving measures provide better conditions for fish locally, and do not show any negative effect on the flooding level in general. When constructing the model, LiDAR data and information from photos and inspection has been utilised. Compiled data has been processed in ArcGIS, prior to exporting the terrain model to HEC-RAS. For the 1D-model, HEC-GeoRAS is utilised. For the 2D-model, the ARIS Grid & Raster Editor is utilised when implementing measures for simulation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFlomsikring og vassdragsmiljø - hvordan kombinere ulike hensyn ved sikring av vassdrag ved flom
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel