Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKlakegg, Ole Jonny
dc.contributor.authorRask, Steinar
dc.date.accessioned2018-11-08T15:00:53Z
dc.date.available2018-11-08T15:00:53Z
dc.date.created2018-08-10
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18706
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571696
dc.description.abstractOPS er et kontraktsfestet samarbeid mellom offentlige og private aktører, der det private OPS-selskap er byggherrens representant og har byggherrerollen, prosjekterer og tar ansvar for bygging, finansiering, drift og vedlikehold for en definert og avtalt periode. Som case har jeg sett på vegprosjekter som er gjennomført som OPS i Norge i perioden fra 2002 og frem til i dag. Oppgavens forskningsspørsmål har vært: «Gjennomføres OPS-kontrakter slik at erfaringer fra både private og offentlige utnyttes gjennom samarbeid eller samhandling mellom OPS-leverandør og oppdragsgiver? Og virker OPS-kontraktene etter sin intensjon?» Gitt denne problemstillingen har jeg undersøkt hvordan Statens vegvesen har utformet sine kontrakter og konkurransegrunnlag for å legge til rette for at samarbeid og samhandling skal fundere i tråd med gitte forutsetninger, politiske forventninger og føringer gitt blant annet av Stortingsmelding nr. 25 2014-2015 «På rett veg». Teoridelen beskriver grunnleggende teori om forskjellige konkurranseformer som benyttes i OPS-kontrakter, samt teori om samarbeid og samhandling i kontrakter. Det er presentert teori om tillitt og kulturelle forskjeller, maktlikevekt samt insentiver og suksessfaktorer som kan påvirke samarbeid og samhandling mellom partene i store OPS-prosjekter innenfor vegsektoren. Denne oppgaven er avgrenset til å vurdere tre vegprosjekter fra 2002 -2009 som er utbygget og er i kontraktsfestet drifts- og vedlikeholdsfase, ett vegprosjekt gjennomført vegutviklingskontrakt, ett vegprosjekt som er utlyst, gjennomført konkurranse og hvor OPS-kontrakt er underskrevet med privat OPS-selskap, samt to store OPS-kontrakter som er i tidlig fase før utlysning, og hvor det jobbes med konkurransegrunnlag og forberedelser til utlysning av konkurranse. Dette har gitt mulighet for å vurdere hvordan kontraktsutforming og prosjektstrategier kan påvirke og legge føringer samarbeid og samhandling, og om dette har utviklet seg over tid. Datainnsamling er basert på utgitte forskningsrapport for de tre tidligste prosjektene og intervjuer med prosjektledelse for det nyeste prosjektene, samt vurdering og gjennomgang av de siste OPS-prosjekters kontrakts- og konkurransegrunnlag som er utarbeidet etter føringer som fremkommer av Stortingsmelding nr. 25 2014-2015 «På rett veg». Det Norske samfunn er i stadig utvikling noe som også påvirker hvordan Statlige prosjektorganisasjoner jobber og vil gjennomføre sine prosjekter, samarbeid- og samhandlingsfokus er ett eksempel på dette. OPS-kontrakter innenfor vegsektoren er ofte store, komplekse, og ressurskrevende for alle involverte parter. Dette gjør at kontraktenes utforming, føringer og innhold er blitt stadig viktigere sett i sammenheng med at OPS-kontraktene historisk øker i omfang, kompleksitet og kostnad. Dette har økt viktigheten for å utforme kontrakter som gir føringer for hvordan samarbeid og samhandling skal være gjennom hele OPS-kontraktens levetid. Funn i oppgaven viser at i de siste gjennomførte OPS-kontrakter har samarbeid og samhandling startet tidligere enn i de første gjennomførte OPS-prosjekter. Prosjekteier har sett det nødvendig å tidlig finne ut hva private markedsaktører både teknisk og finansielt vil kunne klare å håndtere med hensyn på OPS-kontraktens størrelse, hvilke krav som stilles, hvilken usikkerhets- og risikofordeling man ser for seg mellom det private og det offentlige, hvilken fleksibilitet i forhold til mulighet for å gjøre tilpasninger og omprosjektering det enkelte prosjekt har, samt hva som er et godt tidspunkt for utlysning av store kontrakter i norsk og internasjonalt marked. Det er funn som viser en endring i oppdragsgivers samarbeidsfokus fra de tidligste gjennomførte kontrakter og frem til dagens kontrakter. Samarbeidsfokuset er spesielt fremtredende i forhandling og dialogfasene. Det er ennå for tidlig å si noe om hvordan dette vil utvikle seg i bygge-, og drifts- og vedlikeholdsfasene for de siste oppstartede prosjektene. Oppgaven viser videre at det foreligger forbedringspotensialer, spesielt med hensyn til hvor tidlig private aktører kommer inn i prosjektene, hvilken fleksibilitet man bygger inn i konkurransegrunnlaget basert på føringer som gis gjennom vedtatte reguleringsplaner, og hvordan OPS-selskaper kan få bruke sin kunnskap til å finne innovative og nye løsninger for de aktuelle vegprosjektene. De seneste utviklede kontrakts- og konkurransegrunnlag tilpasset det enkelte OPS-prosjekt legger til rette for at man skal kunne lykkes med å få til gode samarbeidsformer og samhandling gjennom hele kontraktsperioden som kan vare opp mot 30 år fra kontraktinngåelse til anlegget etter drifts- og vedlikeholdsperiode overleveres prosjekteier. Gjennom OPS som kontraktsstrategi har man fått til et økt fokus og avklaringer rundt risiko- og ansvarsfordeling mellom kontraktspartene. Dette kan bidra til å rydde vekk uklarheter, uenigheter og potensielle kontraktuelle konflikter i en tidlig prosjektfase.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Veg
dc.titleNorske OPS-kontrakter for vegsektoren. «På rett veg» i forhold til samarbeid, samhandling og intensjon?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel