Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKvello, Øyvind
dc.contributor.authorRiseth, Randi
dc.date.accessioned2018-10-10T07:37:40Z
dc.date.available2018-10-10T07:37:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567278
dc.description.abstractFormålet med studien har vært å belyse ansatte i sentrale aspekt fra PP-tjenesten sine refleksjoner fra arbeidsseminar, arrangert av Statped midt, og knytte teori til disse. Studiens problemstilling er: “Fire ansatte ved to PP-tjenester sine refleksjoner over deltakelse i arbeidsseminar med Statped midt.” For å få svar på problemstillingen hentet jeg informasjon hos to PP-rådgivere og deres fagledere. Datainnsamling ble gjort via semistrukturert forskningsintervju som ble gjennomført med lydopptak og deretter transkribert. Datamaterialet er analysert med hjelp av kategoribasert analyse. Jeg benyttet meg av fortolkningsprosess i Dalen (2011) der lange setninger komprimeres og gjengis med få ord. “Experience near” viser informantenes uttalelser, og hvor forskeren i forlengelsen av dette, knytter tolkning til disse opplevelsene, betegnet som “experience distant”. Etter koding knyttet jeg teori til dette, for å heve arbeidet fra et beskrivende til et fortolkende nivå (Dalen, 2011). Datamaterialet dannet tre kategorier: Forarbeid, Relasjon og Konsultasjon. Med dette som utgangspunkt belyses PP-tjenestens refleksjoner fra arbeidet i forkant av arbeidsseminar og hvordan relasjoner og konsultasjon påvirket faglige opplevelser og delingskultur. Dette drøftes i lys av teori og empiri. Studiens hovedfunn viser at forarbeid med roller - og ansvarsdeling og planlegging av tid preget arbeidet med relasjon- og fagarbeid. Det kom frem at gruppesammensetning og faglig utbytte i egen sak hadde en sammenheng. Ny faglig forståelse av individuell problemstilling ble sett i lys av arbeidsform og samarbeidsmuligheter. I oppsummeringen legges det frem forslag til videre forskningnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectSpesialpedagogikknb_NO
dc.titleFire PP-tjenesteansattes refleksjoner over arbeidsseminar med Statped midtnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel