Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.authorHolmebakken, Kristian Thrane
dc.date.accessioned2018-08-30T14:00:51Z
dc.date.available2018-08-30T14:00:51Z
dc.date.created2018-06-10
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19183
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560139
dc.description.abstractMålverdistyring er en ny internasjonal trend i byggebransjen hvor kostnadene for prosjektene brukes som en input i prosjekteringen (Macomber og Barberio, 2007). Prosjekter gjennomført med bruk av målverdistyring har hatt en sluttkostnad langt under markedsprisen for tilsvarende prosjekter (Zimina et al., 2012). Framgangsmåten fokuserer på å redusere kostnadene samtidig som nytten og verdien økes. Forankring av mål og kostnader blant aktørene i prosjektene bidrar til at nytten og verdien øker uten at kostnadene overstiger budsjettet (Rybkowski et al., 2012). Omfangsøkninger underveis i planfasene fører til at kostnadene i vegprosjektene øker. Disse omfangsøkningene kommer av at prosjektene endres for å oppfylle andre interessenters mål. De tidlige kostnadsestimatene tar ikke godt nok hensyn til dette, noe som gjør det utfordrende å følge opp måloppnåelsen samtidig som kostnadene holdes lave (Blindheim et al., 2016). Denne masteroppgaven fokuserer derfor på hvordan kostnadene til vegbygging kan reduseres uten at det går ut over måloppnåelsen i prosjektene. Problemstillingen er «hvordan kan prosjektmål og prosjektkostnader følges opp samlet i vegprosjekter?». For å undersøke dette sammenlignes Statens vegvesens retningslinjer og praksis for prosjektstyring med framgangsmåter fra målverdistyring. Studien er avgrenset til å undersøke oppfølging av mål knyttet til kostnad, framdrift og kvalitet. I tillegg er det valgt å undersøke hvordan målverdistyring kan brukes i vegprosjekter uavhengig av valgt gjennomføringsmodell. Dataen er samlet inn ved bruk av litteraturstudie, dokumentstudie og intervju. Litteraturstudien kartlegger teori og erfaringer fra prosjekter hvor målverdistyring har blitt implementert. Dokumentstudien kartlegger hvilke krav som settes til prosjektstyring i retningslinjene til Statens vegvesen mens intervjuene undersøker hvordan prosjektstyring praktiseres i vegprosjekter. Totalt er det gjennomført fem intervjuer med personer tilknyttet Statens vegvesen sine vegprosjekter og ett gruppeintervju med tre representanter fra Nye Veier. Resultatene viser at prosjektene i for stor grad forsøker å oppfylle andre interessenters mål. Dette gjør at traséene som oppfyller de tiltaksspesifikke målene til lavest kostnad velges bort til fordel for dyrere traséer nært tettsteder. I tillegg prioriteres ofte kvalitet foran kostnader. Resultatene viser også at organiseringen av prosjektene kan legge bedre til rette for tverrfaglige vurderinger. Alt dette gjør at kostnader ikke får nok oppmerksomhet i utviklingen av prosjekter. For å håndtere disse utfordringene anbefales det at prosjektorganisasjonen består av interne og eksterne aktører fra alle fag og faser allerede i planfasene, og at denne organiseringen opprettholdes gjennom prosjektet. I tillegg anbefales det å utvikle prosjektene på en systematisk måte med kostnader som en premiss for hele prosjektgjennomføringen. Andre interessenters mål skal kun prioriteres dersom de er lønnsomme for prosjektene og det er tilgjengelige midler for oppfylle dem. Disse anbefalingene tilrettelegger for samlet oppfølging av kostnader og mål.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelse
dc.titleSamlet oppfølging av mål og kostnader i vegprosjekter
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record