Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.authorRybakiewicz, Lukasz Filip
dc.contributor.authorMalm, Espen
dc.date.accessioned2018-08-30T14:00:49Z
dc.date.available2018-08-30T14:00:49Z
dc.date.created2018-06-07
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19936
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560137
dc.description.abstractTidlig på 2000-tallet vokste det frem en ny metode for anska↵else og prosjektgjennomføring. Metoden tok utgangspunkt i konseptet Target Costing (TC), hvilket er en tilnærming med opphav fra japansk industriproduksjon implementert forå bedre industriens lønnsomhet. Metoden ble etterhvert tilpasset prosesser i bygg- og anleggsprosjekter og kalt Target Value Design (TVD). Den satt større fokus på kundens verdi og hvordan en kan oppnå denne verdien gjennom programmering, prosjektering og produksjon. Gjennom et pågående internasjonalt forskningsinitiativ rundt Target Value Design og videreføringen Target Value Delivery bidrar Prosjekt Norge og NTNU med konseptet målverdistyring, hvilket skal tilpasse TVD til den norske bransjen. Byggebransjen har i lengre tid vært negativt omtalt med tanke på produktivitet og effektivitet. Flere mener at kostnadsnivået har blitt kunstig høyt og at bransjen ikke har vært gjenstand for fornyelse på flere år. Samtidig viser internasjonale studier på TVD at metodikken potensielt kan medføre besparelser på 15% sammenlignet med markedet som en konsekvens av å øke effektivitet og kutte gjennomføringstid. I 2016 gjennomførte OBOS et av tidenes største tomtekjøp i Norge da de ervervet tomten på Ulven fra Storebrand og Fabritius. Ulven er et underutviklet område øst i Oslo som i stor grad er bebygd av lager- og logistikklokaler. For at salg av boliger på Ulven skulle være lønnsomt så OBOS seg nødt til å kutte byggekostnaden med 15-20% sammenlignet med markedsverdien, hvilket førte til at de utfordret bransjen til å tenkte nytt. Dette ble gjort gjennom innovasjonskonkurransen for Ulven felt B2. Konkurransen hadde fokus på nye tverrfaglige konstellasjoner og ble ellers lyst ut med svært få føringer. Dette ga tilbyderne fritt spillrom. Gjennomføring og ettervirkning av OBOS sin innovasjonskonkurranse har vist seg å ha klare likheter med slik TVD beskrives gjennom internasjonal forskning. Masteroppgavens formål har vært å gjøre rede for hvordan TVD kan implementeres i Norge. Da konkurranseformen for OBOS Ulven felt B2 hadde klare likheter med teoretisk TVD-tilnærming, var det naturlig å benytte dette prosjektet og medfølgende innovasjonskonkurranse som oppgavens casestudium. For å besvare oppgavens formål ble det utformet fem forskningsspørsmål med fokus på bruk av TVD i ulike faser, gjennomføring av OBOS sin innovasjonskonkurranse og verdi for en byggherre. Forskningsspørsmålene danner en basis for å analysere gjennomføring og ettervirkninger av innovasjonskonkurransen. Ved hjelp av kvalitative intervjuer med nøkkelpersonell fra både byggherre og entreprenør ved innovasjonskonkurransen er store deler av oppgavens datagrunnlag formet. Samtidig har flere uavhengige aktører blitt intervjuet for å kvalitetssikre funnene. Videre danner prosjektoppgaven utarbeidet høsten 2017 det teoretiske grunnlaget for masteroppgaven. Gjennom arbeidet med oppgaven har det blitt avdekket hvordan byggherren definerer og forankrer et prosjekts målsettinger og verdi, og det har vist seg at tidlig definering og kommunikasjon av byggherres målverdi for bruk som styringsparameter er en essensiell faktor for implementering av TVD i Norge. Vedå vurdere entreprenørene sine prosjekteringsprosesser ved innovasjonskonkurransen fremkommer det at samtlige tilfredsstilte OBOS sitt krav om 15-20% lavere byggekostnad, uten at dette gikk på bekostning av kvalitet. På bakgrunn av dette kan det vise seg at en TVD-inspirert prosjektering, samt innovativ anskaffelsesform, kan legge til rette for høyere verdiskaping i norsk byggebransje. Videre må anskaffelsesformen legge til rette for tidlig involvering av entreprenør i konseptutviklingen, slik OBOS har gjort. Til forskjell fra tradisjonell prosjektgjennomføring har entreprenøren deltatt sammen med arkitekt og prosjekterende fra dag ́en. Dette har igjen ført til produksjonsfokusert prosjektering, hvilket har betydd mye for å kunne sikre lavere byggekostnad. Videre ser vi at dette er en ressurskrevende form for prosjektgjennomføring, og det må fra byggherren sin side legges til rette for en økonomisk gunstig konkurranseform. Dette er helt essensielt for å muliggjøre implementering av TVD i norsk byggebransje. Avslutningsvis er oppgavens resultat oppsummert og presentert gjennom en prosessmodell for hvordan byggherre og entreprenør kan benytte TVD ved
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelse
dc.titleImplementering av Target Value Delivery i norsk byggebransje - En studie av OBOS Ulven
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record