Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTørset, Trude
dc.contributor.authorLysø, Svein Olav
dc.date.accessioned2018-08-23T14:00:44Z
dc.date.available2018-08-23T14:00:44Z
dc.date.created2018-05-15
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18174
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559126
dc.description.abstractNullvekstmålet, definert i Nasjonal Transportplan NTP, er satt som en rettesnor for persontransport i de største byområdene i Norge, men vi har også nasjonale mål om reduserte utslipp fra transportsektoren utenom byområdene. Hvis vi kan legge godt til rette for mer miljøvennlig persontransport også mellom byene, vil dette kunne bidra til å nå slike nasjonale målsettinger. Ferjefri E39 er vedtatt av Stortinget. Dette prosjektet vil fjerne alle de syv ferjesambandene på E39 langs vestkysten av Norge, og vil gi en vesentlig reduksjon i reisetiden på denne viktige vegen. Mellom to av Norges største byområder, Bergen og Stavanger/Sandnes, vil en forkorting av reisetiden bety mye. I tillegg til en rekke andre samfunnsøkonomiske gevinster, vil prosjektet trolig i stor grad også endre dagens reisemiddelfordeling mellom disse to byområdene. De interurbane reisene her er i dag dominert av flyreiser. Ved å etablere et raskt og attraktivt busstilbud på strekningen vil det kunne gi store miljøgevinster hvis man kan oppnå å få mer av persontrafikken over fra fly til buss. For å avdekke hvordan dagens flypassasjerer vil reise i framtiden, og for å undersøke i hvilken grad et godt interurbant bussystem vil være attraktivt for disse, ble det utformet og gjennomført en Stated Preference undersøkelse blant dagens flypassasjerer mellom Bergen og Stavanger, i mars 2018. Totalt 206 respondenter ble spurt om reisevaner i dag, og hvordan man ville reise i framtiden, etter åpning av ferjefri E39. Resultatene viser at kostnad og reisetid er svært viktige parametere for de reisende ved valg av reisemåte. Og reisetiden for både buss og bil kan konkurrere med fly når en ferjefri vegforbindelse er åpnet. Til tross for at denne studien har et begrenset omfang, kan det likevel trekkes noen konklusjoner fra det arbeidet som er gjort. Innsamlede og analyserte data i denne studien kan tyde på at om lag 60 % av de som i dag reiser med fly mellom Bergen og Stavanger, vil velge et annet reisemiddel enn fly når ferjefri E39 er ferdig bygget. Videre tyder dataene på at disse 60% vil fordele seg omtrent likt mellom buss og bil som reisemiddel. Et høyt sannsynlig nivå på bompenger på strekningen kan også være en grunn til å forvente en relativt stor etterspørsel etter bussreiser i denne viktige korridoren. Det er behov for bredere og mer detaljerte studier av dette, men de resultatene denne studien viser, kan være viktige signaler inn i planarbeidet med ferjefri E39, og dimensjoneringen av kollektivanlegg, terminaler og tilhørende fasiliteter.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Veg
dc.titleFramtidig reisemiddelvalg mellom Bergen og Stavanger ved ferjefri E39 - I hvilken grad vil et høystandard ekspressbusstilbud på en ferdig utbygget ferjefri E39, kunne redusere etterspørselen etter flyreiser mellom Bergen og Stavanger?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel