Show simple item record

dc.contributor.advisorBlindheim, Kari
dc.contributor.authorGrotle, Hege Elisabeth
dc.contributor.authorKjerstad, Marie Sæther
dc.date.accessioned2017-10-25T13:01:59Z
dc.date.available2017-10-25T13:01:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2462147
dc.description.abstractBakgrunn: I 2016 ble 80 262 barn under 9 år innlagt i sykehus. Sykdom og sykehusinnleggelse kan føre til usikkerhet, ubehag og stress for barn. Hva som forårsaker stresset, og hvordan barn mestrer dette kan påvirkes blant annet av barnets alder og utviklingstrinn. Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å belyse hva barna opplever er viktig for å redusere stress og øke mestring når de er innlagt på sykehuset. Metode: Denne oppgaven er en systematiske litteraturstudien som tar utgangspunkt i 8 forskningsartikler. Det er benyttet 7 kvalitative og 1 kvantitativ forskningsartikkel som baserer seg på barnas opplevelse av å være på sykehuset. Artiklene har blitt vurdert ut fra relevans for problemstilling, kvalitet, etiske hensyn og oppbygging. Videre har vi brukt Forsberg og Wengströms fem steg for innholdsanalyse. Resultat: De syv viktigste resultatene viser at kommunikasjon, informasjon, rutiner, foreldre, relasjon til sykepleier, deltakelse og distraksjon var det mest sentrale for barna for å redusere stress og fremme mestring under sykehusopphold. Konklusjon: Det kom frem at barna hadde forskjellige individuelle behov, men de opplevde at flere ting bidro til redusert stress og fremmet mestring når de var innlagt i sykehus. Hovedfunnene i artiklene viste at god informasjon og kommunikasjon, opprettholdelse av rutiner, tilstedeværelse av foreldre og sykepleier, samt at barnet får mulighet til deltakelse og distraksjon, var svært viktige komponenter for å oppleve mestring og redusere stress i sykehuset.nb_NO
dc.description.abstractBackground: In 2016, 80 262 children under the age of 9 were hospitalized. Diseases and hospitalization may cause children to feel insecurity, discomfort and stress. What causes the stress, and how children cope with it can be influenced by a child’s age and stages of development. Aim: The main purpose of this literature study is to illuminate the main factors, that children experience, to reduce stress and increase the sense of coping when admitted to hospital. Method: This work is a systematic literature study based on eight research studies. Seven qualitative and one quantitative research study were used, based on the children's experience of being admitted at hospital. The articles have been evaluated based on the problem’s relevance, quality, ethical considerations and structure. Furthermore, we have used Forsberg and Wengströms five steps for content analysis. Results: The seven most important findings indicate that communication, information, routines, parents, child-nurse-relation, participation and distraction were the seven most important factors to reduce stress and promote sense of coping for hospitalized children. Conclusion: The children had different individual needs, however, experienced several factors that contributed to reduced stress and promoted sense of coping while being hospitalized. The main findings in the articles indicate that good information and communication, maintenance of routines, together with the presence of parents and nurses, as well as allowing the child to participate and being distracted, were key elements for experiencing sense of coping and reducing stress while hospitalized.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBarnnb_NO
dc.subjectSykehusnb_NO
dc.subjectMestringnb_NO
dc.subjectStressnb_NO
dc.titleBarn på sykehusnb_NO
dc.title.alternativeChildren in hospitalnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal