Show simple item record

dc.contributor.advisorLædre, Ola
dc.contributor.authorMørenskog, Alida Rundhovde
dc.contributor.authorSkovly, Marianne
dc.date.accessioned2017-09-19T14:01:36Z
dc.date.available2017-09-19T14:01:36Z
dc.date.created2017-06-11
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:16925
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455591
dc.description.abstractArbeidsmarkedskriminalitet har det siste tiåret blitt et økende problem i norsk bygg- og anleggsbransje. Arbeidsmarkedskriminalitet er et fenomen som kan knyttes opp mot sosial dumping og svart arbeid, men inkluderer også mer omfattende kriminalitetsformer som økonomisk kriminalitet, og utgjør en trussel mot det seriøse arbeidsmarkedet, samt velferdssystemet Norge har i dag. Da det er utført lite forskning på fenomenet, er hensikten til denne oppgaven å utforske fenomenet i kontekst av motvirkende tiltak. Oppgaven avgrenses til å studere hvilke tiltak byggherrene på to utvalgte flyplassprosjekt har innført for å motvirke arbeidsmarkedskriminalitet, samt en vurdering av tiltakene og mulige forbedringspotensial ved disse. Bakgrunnen for valg av case er at begge prosjekt er komplekse og omfattende, samt at begge byggherrene har innført tiltak for å motvirke arbeidsmarkedskriminalitet. Begge prosjektene har avdekket tilfeller av arbeidsmarkedskriminalitet blant sine involverte aktører. Det er utarbeidet tre forskningsspørsmål som tar utgangspunkt i å kartlegge byggherrenes tiltak for å motvirke arbeidsmarkedskriminalitet i kontraherings- og utførelsesfasen, styrker og svakheter ved disse tiltakene, samt forslag til tiltak. For å besvare forskningsspørsmålene er det gjennomført en litteraturstudie. Det er utført en casestudie med 14 kvalitative dybdeintervju og en dokumentstudie. I tillegg er det gjennomført seks kvalitative dybdeintervju med representanter fra offentlige etater. Resultatene i oppgaven synliggjør hvilke tiltak byggherrene på de to studerte casene har implementert for å motvirke, samt avdekke, arbeidsmarkedskriminalitet. Oppgaven viser at det er viktig å innføre tiltak i alle faser i en prosjektgjennomføring. Byggherrer må sette krav i kontraheringsprosessen for å sikre at useriøse aktører ikke får innpass på prosjekter. Det fremkommer at det er viktig at det innad i en byggherreorganisasjon er ressurser med arbeidsoppgaver knyttet til å motvirke arbeidsmarkedskriminalitet som en LO-koordinator eller en compliance-funksjon. Viktigheten av at byggherrer gjennomfører kontroller av aktører på utbyggingsprosjekter for å avdekke eventuelle tilfeller av arbeidsmarkedskriminalitet tydeliggjøres i resultatene. Oppgaven synliggjør at arbeidsmarkedskriminalitet er en omfattende og kompleks utfordring i norsk bygg- og anleggsbransje. Uklare ansvarsforhold mellom aktører i byggeprosjekter medfører muligheter for aktører til å skyve ansvaret over på hverandre. Det fremstår som en bransjeutfordring. Oppgaven indikerer at det er nødvendig med mer forskning på tiltak for å motvirke arbeidsmarkedskriminalitet, spesielt i bygg- og anleggsbransjen.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelse
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Prosjektledelse
dc.titleByggherrenes tiltak for å motvirke arbeidsmarkedskriminalitet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record