Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLædre, Ola
dc.contributor.advisorLohne, Jardar
dc.contributor.advisorSchau, Bård Andre
dc.contributor.advisorKvisgaard, Peter
dc.contributor.authorBerg Husa, Aleksander
dc.date.accessioned2017-09-08T14:01:27Z
dc.date.available2017-09-08T14:01:27Z
dc.date.created2017-06-11
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17368
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453840
dc.description.abstractBygg- og anleggsbransjen er en fragmentert bransje, som spenner over mange fagfelt. Det eksisterer variasjoner i virksomheters størrelse, organisering og driftsform, samt oppdragenes størrelse og art. Gjennom flere år har arbeidet for å fremme seriøse aktører samt forhindre useriøse fått stadig større fokus i bygg- og anleggsbransjen. Konsekvensene av fenomenet som omhandler useriøse aktører beskrives som ødeleggende for den enkelte arbeidstakere, for virksomheter og for samfunnet som helhet. Som en motreaksjon har det blitt utarbeidet kontrollsystemer for å begrense denne utviklingen. Kontrollsystem defineres som: Barrierer, tiltak, bestemmelser eller systemer som implementeres for å forhindre useriøse aktører og leverandører og skal ivareta lov- og forskriftsbestemmelser. Flere evalueringsrapporter som omhandler ulike tiltak og barrierer har blitt publisert. Evalueringsrapportene oppsummerer at tiltakene synes å fungere, men effekten er svært vanskelig å måle. Når det gjelder entreprenørers synspunkt overfor utfordringen, har det vært gjennomført begrenset forskning. Oppgaven tar for seg seriøsitetsarbeidet i byggebransjen, men avgrenser seg til å omhandle kontrollsystemer som benyttes hos en av de største entreprenørbedriftene Betonmast. Oppgaven avgrenser seg til å kartlegge kontrollsystemene, innhente erfaringene med disse, samt undersøke forbedringsmuligheter. Studien er utført som kvalitativ orientert metode. Første steg var å kartlegge forskning som er gjort tidligere. Formålet med å gjennomføre litteraturstudie var å skape det teoretiske grunnlaget og beskrive konteksten for oppgaven. Litteraturstudien ga begrenset med relevante publiseringer som omhandlet kontrollsystemer og seriøsitet i byggebransjen. Noe som indikerte at det eksisterer et kunnskapsgap. Oppgaven og problemstillingen ble knyttet opp mot Betonmast og betraktes som case-studie. Det ble gjennomført ti semi-strukturerte intervjuer, både med ansatte ifra Betonmast og eksterne instanser. Intervjuutvalget ble utført for å få representative meninger, samt utforske ulike perspektiver rundt utfordringen for de involverte i bransjen. Resultatet indikerer at Betonmast har mange kontrollsystemer og nedlegger et grundig arbeid i forbindelse med seriøsitetsarbeidet. Majoriteten intervjuede hadde gode erfaringer med kontrollsystemene som benyttes gjennom de ulike fasene i byggeprosjekter. Studien fant ytterligere forbedringsmuligheter som kan være hensiktsmessig å implementere i fremtiden. I tillegg til masteroppgaven, har arbeidet bestått i å utarbeide vitenskapelig artikkel som ble innsendt til ProjMAN International Conference on Project MANagement, 2017.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Bygg og anlegg
dc.titleSeriøsitetsarbeidet i Betonmast
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel