Show simple item record

dc.contributor.advisorSaur, Ellen
dc.contributor.authorRøvik, Stine Solberg
dc.date.accessioned2016-11-07T08:33:45Z
dc.date.available2016-11-07T08:33:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419675
dc.description.abstractBakgrunn, beskrivelse og problemområde Psykisk helse er et stort og omdiskutert område som berører mange aktører fra flere hold. Det stilles større krav enn før, når det kommer til å ta ansvar for sin egen helse, og en hører oftere prat om hvor viktig det er å ta vare på den mentale helsen. Studier viser en økning i omfang av psykiske helseplager på tross av et voksende velferdssamfunn. Denne tendensen ser en også hos barn og unge som opplever å ha større utfordringer knyttet til emosjonelle vansker nå, enn tidligere. Dette understreker hvor viktig rolle helsetjenestene har i helsearbeidet. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) er underlagt et mandat som pålegger tjenesten å aktivt arbeide med å fremme god helse for barn og unge. I denne avhandlingen tar jeg sikte på å belyse hvordan rådgivere i PP-tjenesten forstår og praktiserer psykisk helsearbeid. Jeg søker å få innsikt i hvilke erfaringer de har, hvordan de tenker og hvordan det legger føringer for praktisereringen av det psykiske helsearbeidet i PPtjenesten. Jeg har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling; «Hvordan forstås og praktiseres psykisk helsearbeid i PP-tjenesten?» Metode Avhandlingen tar sikte på å få fram PP-rådgiveres opplevelser og erfaringer knyttet til psykisk helsearbeid i PP-tjenesten. Jeg har i denne forbindelse foretatt en kvalitativ tilnærming med intervju som datainnsamlingsmetode. Jeg utformet intervjuguiden etter «trakt-prinsippet», med forhåndsbestemte kategorier. Utvalget av informanter var kriteriebasert ved at de alle var pedagogisk-psykologisk rådgivere i PP-tjenesten. Til sammen ble det i utvalget intervjuet tre PP-rådgivere fra ulike PP-tjenester. Alle de tre intervjuene ble tatt opp på lydbånd for videre transkribering, analyse, presentasjon og drøfting. Dataen er presentert i form av sitater fra informantene, da hensikten er å få fram informantenes «stemme». Resultater Funnene i avhandlingen samsvarer med hva rådende teorier sier om helsearbeidet i PPtjenesten. PP-rådgiverne uttrykte en positiv opplevelse av hvordan økt fokus på psykisk helse har bidratt til å styrke det psykiske helsearbeidet. Psykisk helsearbeid refereres for å være komplekst og omfattende i PP-tjenesten. Resultatene fra funnene viser imidlertid at enkelte PP-rådgivere ikke klarer å ivareta ansvaret med psykisk helsearbeid i den grad de er pålagt. De peker selv på tidsfaktoren som en årsak til dette. PP-rådgiverne har opplyst at de har behov for bedre rutiner når det kommer til systemrettet arbeid. PP-rådgivere gir uttrykk for at PP-tjenesten praktiserer psykisk helsearbeid i et forebyggende og helsefremmende perspektiv. Noen rådgivere peker imidlertid på at praktisering av forebyggende arbeid oppleves som utfordrende. Det uttrykkes at årsaken oppleves av rådgivere å være et resultat av et svekket tverrfaglig samarbeid med skolehelsetjenesten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titlePsykisk helsearbeid i Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste : en kvalitativ intervjuundersøkelse om forståelse og praktisering av psykisk helsearbeid hos et utvalg PP-rådgiverenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record