Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFjeld, Anna Sara
dc.date.accessioned2016-09-26T07:25:54Z
dc.date.available2016-09-26T07:25:54Z
dc.date.issued2016-09-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410329
dc.description.abstractKredittkortgjelden i Norge vokser i takt med velstandsøkningen. Det er et paradoks at vi blir rikere for hvert år, men likevel handler mer med lånte penger enn noen gang. Seks av ti studenter har kredittkort og mange bruker dette kortet til merforbruk. Merforbruk er når man bruker mer penger enn man ellers ville gjort fordi man har penger på kreditt tilgjengelig. I min undersøkelse ønsker jeg å undersøke hva som kan forklare at studenter merforbruker med kredittkort. Problemstillingen som besvares i oppgaven er: Hva kan forklare studenters tilbøyelighet til å merforbruke med kredittkort? Med bakgrunn i oppgavens problemstilling og tidligere forskning på området, har jeg benyttet teorien om planlagt adferd som teoretisk rammeverk for undersøkelsen. Denne modellen forsøker å forklare adferd gjennom holdninger, subjektive normer og adferdskontroll. Jeg ønsket i tillegg å inkludere sosial sammenligning og kunnskap som mulige forklaringer på hvorfor studenter merforbruker med kredittkort. Begge disse forklaringsvariablene er derfor redegjort for. For å kunne besvare problemstillingen er det benyttet en kvantitativ metode. En spørreundersøkelse ble gjennomført blant studenter ved NTNU og innsamlede data ble analysert ved hjelp av statistiske verktøy. Totalt svarte 353 respondenter på undersøkelsen. 221 av disse hadde kredittkort og fokus i analysene ble lagt på denne gruppen. Det er også blitt gjennomført intervjuer med kontaktpersoner i Lindorff og DNB kreditt for å ha nødvendig bakgrunnsinformasjon. Hovedfunnet i undersøkelsen er at studentenes adferdskontroll og deskriptive normer har signifikant sammenheng med deres tilbøyelighet til å merforbruke. Sosial sammenligning og holdninger til merforbruk hadde på sin side ikke signifikant sammenheng med studentenes tilbøyelighet til å merforbruke. Funn viser videre at studentenes kunnskap ikke har påvirkning på holdningene til merforbruk. Videre har undersøkelsen vist at det er en sammenheng mellom studentenes kunnskap og betalingsproblemer. Dette er fordi kunnskapsnivået påvirker studentens adferdskontroll og adferdskontrollen påvirker i sin tur tilbøyeligheten til merforbruk. Til slutt er det bekreftet en sammenheng mellom tilbøyeligheten til merforbruk og betalingsproblemer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleHva er det som gjeld : en kvantitativ studie av studenters tilbøyelighet til å merforbruke med kredittkortnb_NO
dc.title.alternativeOverspending on credit card : a quantitative study of students’ propensity to overspend with credit cardsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberVIII, 83 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel