Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.advisorHals, Ingar
dc.contributor.authorØyre, Bente
dc.date.created2016-05-11
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14109
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2409913
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å komme fram til aktuelle tiltak som kan forbedre styring og oppfølging av konsulentkontrakter hos Statens vegvesen. Dette er noe etaten har fokus på, blant annet med bakgrunn i at både interne og eksterne revisjoner viser at etaten ikke har tilstrekkelig oppfølging av eksterne konsulenter, og at det er problemer med at det i mange kontrakter blir store økonomiske overskridelser i forhold til inngått kontraktsum. Oppgaven er avgrenset til å omfatte planprosjekter der det er brukt konsulenttjenester for utføring av ulike vegplanleggingsoppdrag. Flere av de foreslåtte tiltakene kan likevel være aktuelle innen andre virksomhetsområder hos Statens vegvesen der det blir brukt konsulenttjenester. For å gå i dybden på oppgavens problemstilling, ble det definert 5 forskningsspørsmål. Forskningsmetodene som ble valgt å bruke for å prøve å finne svar på disse spørsmålene, er litteraturstudie, case-studie og intervju. Masteroppgaven er skrevet i et samarbeid med Statens vegvesen. I case-studiet er det sett på planleggingsprosjekter utført ved Statens vegvesen Region vest der det er benyttet konsulentkontrakter. Intervjuobjektene er planprosjektledere tilknyttet Statens vegvesen Region vest. Gjennom litteraturstudiet er det sett på aktuell teori som underbygger funn i empirien, og teori som er aktuell for å kunne besvare forskningsspørsmålene. Case-studiene ble utført ved å gå gjennom ulike tilgjengelige dokumenter for 3 planprosjekter der det var inngått kontrakter med konsulenter for å utføre planleggingsoppdrag for Statens vegvesen. Denne studien ble utført for å få innblikk i praktiske eksempler, og for å se på rutiner for oppfølging av kontraktene og ev. utfordringer underveis i kontraktoppfølgingen. Det ble gjort funn av endringer i arbeidsomfang, tid og kostnad for alle de 3 kontraktene. Målet med intervju av planprosjektledere var å innhente opplysninger om erfaringer som ulike planprosjektledere har gjort seg med anskaffelser av konsulenttjenester, styring og oppfølging av konsulentkontrakter, og om de har forslag til forbedringer. Oppgaven avdekker at det er et forbedringspotensiale, både når det gjelder planlegging av anskaffelser av konsulenttjenester og ved styring og oppfølging av inngåtte konsulentkontrakter. Funnene som ble gjort gjennom case-studiet og intervjuene blir diskutert ut fra aktuell teori fra litteraturstudiet. Etter diskusjon av resultatene, er det konkludert med noen tiltak som kan være med på å forbedre etatens styring og oppfølging av konsulentkontrakter. Noen av tiltakene gjelder opplæring av egne tilsatte. For at disse tiltakene skal kunne gjennomføres, vil det kreves at etaten er villig til å satse på denne typen opplæring. Avslutningsvis blir det gitt noen forslag om videre arbeid i Statens vegvesen som kan være med å styrke både kompetanse og gjennomføringsevne i planprosjekt.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Veg
dc.titleStyring og oppfølging av konsulenter innen planleggingsoppdrag i Statens vegvesen - Hvilke tiltak kan gjøres for å forbedre styring og oppfølging av konsulenter innen planleggingsoppdrag?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record