Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørberg, Svein
dc.contributor.advisorFoss, Margrethe
dc.contributor.authorRavik, Kristin Mo
dc.date.accessioned2016-09-15T14:00:32Z
dc.date.available2016-09-15T14:00:32Z
dc.date.created2016-06-10
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15283
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407608
dc.description.abstractKontorbygg som fremmer fysisk, funksjonell og psykisk komfort kan bidra til økt velvære og produktivitet blant ansatte (Feige et al., 2013, Haynes, 2008). Et dårlig kontormiljø kan på en annen side medføre sykdom, minkende produktivitet, demoraliserte ansatte og økt andel av ansatte som slutter i jobben (Clements-Croome, 2015). Denne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med forskning- og utviklingsprosjektet OSCAR. I OSCAR legges det vekt på at det er en klar sammenheng mellom hvordan tidligfasen i byggeprosjekter gjennomføres og hvilken verdiskaping man kan oppnå for blant annet sluttbrukerne (Bjørberg et al., 2015). Oppgaven tar for seg hvordan brukere av kontorbygg sine verdier kan ivaretas allerede fra tidligfase. For å besvare problemstillingen er følgende forskningsspørsmål utarbeidet: 1. Hvilke kvaliteter bør det være fokus på å oppnå for å skape verdi for brukere? 2. Hvordan kan brukere og andre aktører involveres i tidligfase for å øke verdiskaping for brukerne? For å svare på forskningsspørsmålene ble det utført en litteraturstudie og tre tilfellestudier av virksomheter i Norge. Tilfellestudiene bestod av en spørreundersøkelse og intervjuer. Spørreundersøkelsen ble også sendt ut til to andre virksomheter, for at svarene i større grad skal kunne generaliseres. Svarene sammenlignes også med resultater fra prosjektoppgaven skrevet av undertegnede høsten 2015 og en undersøkelse gjennomført i forbindelse med OSCAR-prosjektet. I tillegg ble det gjennomført to intervjuer med sentrale aktører innen BREEAM-sertifisering i Norge, for å vurdere hvordan BREEAM kan bidra til verdiskaping. Resultatene fra litteraturstudien og de øvrige forskningsmetodene indikerer at oppfattelsen av hva som er av verdi er subjektivt og avhengig av arbeidsoppgaver. Likevel er det enkelte kvaliteter som er av stor viktighet for de fleste. Inneklima og komfort er blant disse, og ligger til grunn for at funksjonell og psykisk komfort kan optimaliseres. Kvaliteter som kan knyttes til bilkjøring og trening ser det på en annen side ut til å være større uenighet om viktigheten av. I tidligfase legges mye av grunnlaget for å øke verdiskaping for brukerne i bruksfasen. Det er viktig at ledelsen i virksomheter anser utforming av kontorbygg som en del av virksomhetens strategi, ettersom den i stor grad kan påvirke de ansattes mulighet til å gjennomføre arbeidsoppgavene sine. Profesjonelle aktører ser ut til å vite hva brukerne verdsetter, men det anbefales likevel å involvere brukerne i tidligfase ettersom det kan medføre en rekke fordeler. Ved involvering er det er viktig å organisere og følge opp brukerne på en god måte, dersom de skal fungere som en ressurs og ikke en utfordring i prosjektet. Dette kan gjøres ved å opprette en brukergruppe med brukerkoordinator og brukerrepresentanter. Tidligfasen er begrenset både i tid og ressurser, så det er viktig å finne effektive metoder og verktøy for involveringsprosessen. I tillegg til brukere og tradisjonelle tidligfaseaktører kan det være en fordel å involvere andre faggrupper som kan bidra til å optimalisere verdiskapingen i bruksfase. Det bør være fokus på at kontorbygninger skal være bærekraftige og tilpasningsdyktige. Miljøklassifiseringsverktøy som BREEAM kan bidra til å sikre brukerinvolvering og at brukernes verdier blir ivaretatt, men ytterligere forskning bør gjennomføres for å utforske dette.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Eiendomsledelse og forvaltning
dc.titleVerdiskaping for brukere av kontorbygg - Fokus på tidligfaseplanlegging
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber233


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record