Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.authorKnudsen, Jens Biermann
dc.date.accessioned2016-09-05T14:00:38Z
dc.date.available2016-09-05T14:00:38Z
dc.date.created2016-06-09
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15679
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404394
dc.description.abstractByggenæringen i dag blir uthengt som altfor tradisjonell, og statistikk viser at næringen generelt har lav produktivitet sammenliknet med andre bransjer. Lauri Koskela publiserte for godt og vel tyve år siden Application of the New Production Philosophy . Denne avhandlingen fra 1992 tok et oppgjør med den tradisjonelle måten å jobbe på innen byggenæringen. Den ble kritisert, og det konseptuelle grunnlaget for The New Production Philosophy ble redegjort for. Det skulle vise seg at denne avhandlingen skulle bli et paradigmeskifte innen ledelsesfilosofi i byggenæringen. Lean Construction har dukket opp i kjølevannet av avhandlingen til Koskela i form av International Group of Lean Construction (IGLC), med hensikt å forbedre effektivitet sett i lys av tid og kost. Jeg vil tillate meg å si at byggenæringen på sett og vis er forholdsvis liten, i den forstand at gjetord brer seg fort. Og med det har mange bedrifter i inn- og primært utland kastet seg på lean-bølgen . Noen bedrifter har klart å oppnå gode resultater ved bruk av konsepter og prinsipper fra Lean Construction, men enda flere har feilet. Byggenæringen blir sett på av mange fagfolk som en fragmentert industri, med det menes at den består av mange mindre bedrifter. Den er preget av en gammel og tradisjonell kultur, og alle er ikke like mottagelig for innovasjoner. Oppgavens hensikt er å belyse utfordringer bedrifter som ønsker å implementere Lean Construction må ta hensyn til. Da BackeGruppen er i startfasen med å implementere Lean Construction, er oppgaven således ment å belyse aspekter man må ta hensyn til ved implementering. Forskningsspørsmålene valgt i denne prosjektoppgaven er følgende; Hva er Lean Construction? Hva anses som de største utfordringene, sett fra litteraturens perspektiv? Hvordan håndteres utfordringene funnet i prosjektoppgaven, Knudsen (2015b), ved en faktisk implementering av lean/transformasjonsprosess i BackeGruppen? Hvilke utfordringer møter en ekstern konsulent ved implementeringsprosesser? Teori ble tilegnet gjennom et tidligere gjennomført litteraturstudie og en påfølgende prosjektoppgave. Studiet ga meg et godt grunnlag av relevant litteratur om implementeringsforsøk med lean. Litteraturen som er tilegnet har åpnet flere dører i form av referanser. Annet litteratur har blant annet blitt funnet ved hjelp av professor Thais Da Alves og professor Glenn Ballard, samt videre søking på IGLC egne nettsider. Oppgaven tar for seg en omfattende introduksjon til lean-filosofien, historien bak, prinsipper og hensikt. Dette er for å belyse Lean Construction, som er et av de overnevnte forskningsspørsmålene. Videre er mennesker og endringer viktige faktorer i en slik prosess, og oppgaven påpeker utfordringer organisasjoner - på tvers av sektorer - kan møte på, og uansett må være obs på i forbindelse med transformasjoner internt. Gjennom arbeidet med oppgaven og litteraturen har det dukket opp flere problemområder som peker på det samme. Gjennomgående funn i litteraturen peker på manglende basiskunnskaper om lean-teori/filosofi, manglende ønske om endring, måten man angriper omveltninger i organisasjoner på, manglende eller uklar visjon og målsetting for hvor bedriften vil, samt ledelsens involvering. Mye av litteraturen peker på fordelene ved implementering; ikke minst soliditeten en produksjon med prinsipper og verktøy fra lean-teorien gir byggeplasser. Videre at en bottom-up tilnærming oftere kan gi bedre resultater enn en top-down -tilnærming. Dette har å gjøre med hvor drivkraften og ønsket om implementeringen kommer fra. Basert på litteraturen som er tilegnet, er implementering av Lean Construction verktøy og prinsipper å anbefale. Oppgaven belyser at omfattende transformasjoner i tradisjonelle bedrifter tar tid, og ikke minst krever riktig kompetanse. Fravær av nødvendig kompetanse internt, må suppleres med ansettelse og/eller outsourcing til for eksempel eksterne konsulentselskaper, som i det valgte caset. Ved en konsulentdrevet implementering dukker det opp andre former for utfordringer, ansatte kan for eksempel ofte være skeptiske til å bli styrt fra eksternt hold. Oppgaven belyser problemer, og til en viss grad hvordan dette behandles. Caset omfatter en reell implementeringsprosess i entreprenørselskapet BackeGruppen. Selskapet har en særegen struktur, som på papiret kan skape flere utfordringer enn det ville gjort ved en tradisjonell selskapsstruktur. Ut ifra dybdeintervjuene gjennomført i forbindelse med oppgaven, tyder mye på at forankring i det øverste organet internt i organisasjonen er ivaretatt. Dette er et viktig steg med tanke på videre utfoldelse og utrulling av implementeringen. Det er imidlertid mange andre utfordringer som må overkommes, for eksempel kulturendring. Utfordringen ved implementering av nye arbeidsmetoder og praksiser er nødvendigvis ikke det mest problematiske, skepsisen til å gå vekk fra dagens praksis kan være en vel så stor hindring. Konsulentselskapets tilnærming minner mye om John P. Kotter (2007) sin tilnærming for transformasjoner i organisasjoner. Dette er en tilnærming som ivaretar flere av utfordringene funnet i prosjektoppgaven Knudsen (2015b), gitt at de blir fulgt opp underveis.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelse
dc.titleUtfordringer ved implementering av Lean Construction i BackeGruppen - Konsulentdrevet implementering
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber99


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel