Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorÅmot, Ingvild
dc.contributor.authorSlettaøien, Edel Janita
dc.date.accessioned2016-04-14T12:09:00Z
dc.date.available2016-04-14T12:09:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2385649
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er omsorg for ettåringer i barnehagen, og jeg har undersøkt hvilke kvaliteter som blir viktig i omsorgsarbeidet inn imot de minste barna som begynner i barnehagen. Oppgavens problemstilling er: Hvordan opplever en barnehagelærer at hun ivaretar ettåringers behov for omsorg gjennom barnehagedagen? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ undersøkelse bygget på et mikroetnografisk studie med en hermeneutisk tilnærming. Jeg har benyttet meg av både observasjoner og intervju som metode for datainnsamling. Jeg har observert samspillssekvenser mellom ettåringer og en barnehagelærer på en småbarnsavdeling, med fokus på barnehagelærers praksis i møte med ettåringer. Etter observasjonsperioden intervjuet jeg barnehagelærer for å få tak i hennes tanker og refleksjoner rundt omsorgsarbeidet og egen praksis. Enkelte av observasjonene ble brukt i form av eksempler og ga mulighet til supplerende spørsmål til intervjuguiden under intervjuet. Som teoretiske grunnlaget har jeg valgt å redegjøre for tilknytningsteori av John Bowbly og Mary Ainsworth, for så å flytte fokuset på Knud E. Løgstrup og Nel Noddings perspektiver på etisk omsorg. Videre har jeg gjort rede for perspektiver på profesjonell omsorg i lys av Per Nortvedt, i tillegg til å løfte fram blant annet Ole Henrik Hansens tanker om kjærlighetens rolle i det profesjonelle omsorgsarbeidet Gjennom analysearbeidet ble seks kategorier fremtredende: 1) Kjærligheten til barnet, 2) påloggede voksne, 3) barns omsorg for hverandre, 4) foreldresamarbeid, 5) mindre grupper og 6) få planer. Med utgangspunkt i mine observasjoner og forskningsdeltakerens uttalelser i intervjuet har jeg i lys av teori drøftet kategorienes betydning for ettåringens behov for omsorg i barnehagen. Studien konkluderer med at et tett samspill mellom prosessuelle og strukturelle kvaliteter blir viktig for å ivareta ettåringers behov for omsorg, hvor relasjonene mellom de ansatte og barna tillegges størst verdi. I det relasjonelle arbeidet trekkes kjærligheten fram som en kjernekompetanse og anses å ha verdi for barnets trivsel og utvikling. Kjærlighet i profesjonell sammenheng byr likevel på etiske dilemmaer, noe som fremmer behovet for etiske prinsipper i forholdet mellom en profesjonell versus privat kjærlighetsforståelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleOmsorg for ettåringer i barnehagen - En kvalitativ studie av hvordan en barnehagelærer ivaretar ettåringers behov for omsorgnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel