Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLøhre, Audhild
dc.contributor.authorKringen, Therese Gjerme
dc.date.accessioned2016-04-13T08:26:38Z
dc.date.available2016-04-13T08:26:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2385372
dc.description.abstractI denne kvalitative studien er fokuset rettet mot en spesialpedagog og en kontaktlærers praksis der de tilrettelegger for et godt læringsmiljø for en elev med hørselshemming. Begrepet hørselshemming vil bli brukt om en elev som benytter cochleaimplantat (CI). Ved store hørselstap og døvhet, kan behandling med CI gi bedre hørselsfunksjon (Simonsen & Kristoffersen, 2001). Læringsmiljøet kan sees på som fysiske forhold, læremidler, lærestoff, vurderings- og arbeidsformer, planer, holdninger og syn på læring, organisering av undervisningen, og sosiale relasjoner. Det kan også sees på som det miljøet elever opplever eller erfarer i skolen (Skaalvik & Skaalvik, 2013). I oppgaven har jeg fokusert på de forholdene i skolen som lærerne kan påvirke og har innflytelse på, og som har betydning for elevenes opplevelse av læringsmiljøet. Det har vært en særlig vekt på hvordan lærerne kan skape et godt læringsmiljø, som kan ivareta elevens forutsetninger, og samtidig det fellesskapet som eleven er en del av. Med utgangspunkt i dette har problemstillingen vært følgende: Hvordan kan lærere skape et godt læringsmiljø for en elev med hørselshemming? For å få belyst denne problemstillingen ble det gjennomført en kvalitativ observasjon- og intervjustudie. En spesialpedagog, og en kontaktlærer for en elev med hørselshemming i barneskolen ble observert og intervjuet. Analyse og tolkningsarbeidet resulterte i tre kategorier som belyser hvordan lærerne kan skape det gode læringsmiljøet gjennom: «Ytre tilrettelegging», «Pedagogisk tilrettelegging» og «Relasjonsbyggende tilrettelegging». Funnene i studien blir blant annet drøftet i lys av læring og motivasjonsteori, hvor et sosiokulturelt perspektiv på læring og sosialkognitiv teori har vært relevant. Sosiokulturell teori har fokus på dialogen, sosial samhandling, elevenes nærmeste utviklingssone, og pedagogisk stillasbygging. Sosial kognitiv teori har derimot fokus på forventning om mestring, motivasjon og selvbestemmelse. Det vil i denne sammenheng bli fokusert på hvordan lærere tilrettelegger for disse forholdene, slik at en elev med hørselshemming skal få et godt læringsmiljø i skolen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectcochleaimplantatnb_NO
dc.titleTilhørighet i et inkluderende fellesskap for en elev med cochleaimplantat : en kvalitativ studie av læreres arbeid med å skape et godt læringsmiljø for en elev med hørselshemmingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel