Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSølsnes, Anne Elisabeth
dc.date.accessioned2016-02-10T09:26:01Z
dc.date.available2016-02-10T09:26:01Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378676
dc.description.abstractIQ, eksekutive funksjoner og hjernefunn hos barn og unge voksne født prematurt med veldig lav fødselsvekt Medisinske fremskritt innen nyfødtmedisin har ført til økt overlevelsesrate av prematurt fødte barn de siste to tiår. Majoriteten av de mest umodne og sykeste for tidlig fødte spedbarna som før døde, overlever nå nyfødtperioden. Dette er gode nyheter, men dessverre må noen av barna betale en høy pris med hjerneskader og vedvarende avvik i hjerneutvikling. De prematurt fødte barna løper en større risiko for å utvikle alvorlige sekveler som utviklingshemming og cerebral parese (CP). I tillegg har de økt risiko for reduserte kognitive evner som blant annet kan lede til lærevansker, oppmerksomhets- og eksekutive vansker samt en økt prevalens av psykiske lidelser. Insidensen av alvorlige fokale hjerneskader som store intraventrikulære blødninger og cystisk periventrikulær leukomalasi (PVL) er redusert ved forbedret medisinsk behandling av syke for tidlig fødte spebarn, men fortsatt har de økt risiko for å få hjerneskader som oppstår før, under eller etter fødselen hvor både hvit substans, gråsubstans og subkortikale strukturer kan bli negativt påvirket. Disse skadene oppstår som resultat av en kompleks og sammensatt prosess som påvirker nevronenes vandring og modning, samt nervebaner og hjernens nettverk. Denne formen for hjerneskade er ofte diffus og utstrakt og beskrives i litteraturen som «Encephalopathy of prematurity». Kognisjon, målt med bruk av standardiserte nevropsykologiske tester og intelligenskvotient (IQ), har vist seg å være et robust mål på et individs intelligens og kognitive evner. Reduserte evner, eller problemer innen ulike eksekutive funksjoner, være seg arbeidsminne, hukommelse, oppmerksomhet eller evne til å organisere og planlegge, kan ha store innvirkninger på et menneskes liv både innen utdanningsløpet, innen arbeidslivet og sosialt. Oppfølgingsstudier knytter mange av disse vanskene opp til ulike hjerneavvik samt kliniske variabler som gestasjonsalder, fødselsvekt og sykelighet i nyfødtperioden hos for tidlig fødte. Dette doktorgradsarbeidet består av to studier som inkluderer to ulike kohorter bestående av prematurt fødte med svært lav fødselsvekt (≤1500 gram) inkludert jevnaldrende terminfødte kontroller. Det er produsert 2 artikler fra hver av studiene. Den ene kohorten er en del av en studiepopulasjon som er fulgt fra 80-tallet i en longitudinell studie, og deltakerne var mellom 18 og 20 år da datamaterialet benyttet i denne studien ble samlet inn (totalt 55 VLBW og 81 kontroller). Den andre kohorten er født etter år 2000 og var mellom 4 og 10 år da de ble testet for første gang. De to kohortene er født med nesten 20 års mellomrom, og ett av avhandlingens mål var å undersøke hvordan forbedret nyfødtmedisin kan ha virket inn på kognitive funksjoner og hjernefunn hos prematurt fødte med svært lav fødselsvekt. For de unge voksne premature var vi interesserte i å observere om de opplevde å ha mer problemer i hverdagen enn sine jevnaldrende terminfødte. Vi benyttet et selvrapporteringsskjema, BRIEF-A, for å kartlegge deres egen opplevelse av hverdagens krav som omfatter eksekutive funksjoner. Vi fant at det var lite samsvar mellom testresultater på eksekutive tester og mengden opplevde vansker, og spekulerer på om dette kan ha ulike årsaker som underrapportering eller manglende evne til å observere egne evner. Et annet alternativ er at selvrapportering ved bruk av BRIEF-A ikke er et godt mål til å fange opp disse reduserte evner innen eksekutive funksjoner funnet ved bruk av nevropsykologiske tester. Den samme gruppen unge voksne premature skåret lavere på de fleste av de nevropsykologiske tester av eksekutive og oppmerksomhets funksjoner i et massivt testbatteri. Positive korrelasjoner ble funnet mellom eksekutive funksjoners domeneskåre og hjerneoverflate i medial frontale områder. I populasjonen med førskole og skolebarn (totalt 37 VLBW og 104 kontroller) i studie 2 fant vi, som hos de unge voksne, reduserte kognitive evner med lavere IQ, men det er viktig å nevne at VLBW barna hadde en gjennomsnitts IQ som var innen normalområdet. De premature barna hadde mindre overflate areal i frontale, temporale og parietale områder i hjernebarken samt tykkere områder i frontale og occipitale deler av hjernen sammenlignet med de terminfødte barna. Økt overflateareal var forbundet med økt IQ i begge grupper, og hos VLBW barna var økt tykkelse av hjernebark frontalt og tynnere hjernebark temporoparietalt forbundet med lavere IQ skårer. Korrelasjonene mellom IQ og hjernebarkforandringer var ikke signifikante i VLBW gruppen, mest sannsynlig på grunn av liten størrelse på studie populasjonen. De premature barna hadde også redusert volum i ulike hjernestrukturer og økt volum av ventrikkelsystemet sammenlignet med kontrollene. Kun volumet av bakre deler av corpus callosum korrelerte med gestasjonsalder, ingen andre volumer korrelerte med de kliniske variablene. Det var heller ingen korrelasjon mellom IQ og volumer verken i VLBW gruppen eller hos de terminfødte. Vi fant også indikasjoner på en endret mikrostruktur i hvit substans i VLBW gruppen ved bruk av diffusjonsvektede hjernebilder. VLBW barna hadde signifikant økt aksial diffusjon i superior longitudinal fasciculus og arcuate fasciculus. Også andre nervebaner var endret med økt radial- og gjennomsnitts diffusjon i VLBW gruppen, men gruppeforskjellene i disse banene overlevde ikke korreksjon for multiple sammenligninger. Resultatene fra denne avhandlingen indikerer at forbedret nyfødtmedisin og endringer i prosedyrene i nyfødtperioden har ført til økt overlevelsesrate og synes også å ha hatt positiv innvirkning på modningen av hjernens banesystemer. Robuste funn vedrørende vedvarende kortikale avvik og reduserte subkortikale volumer i begge VLBW kohortene indikerer at den umodne hjernen fortsatt er sårbar for effekten av prematur fødsel og medisinske problemer tidlig i livet.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral thesis at NTNU;2015:333
dc.relation.haspartPaper 1: Sølsnes, Anne Elisabeth; Skranes, Jon Sverre; Brubakk, Ann-Mari; Løhaugen, Gro. Executive functions in very-low-birth-weight young adults: A comparison between self-report and neuropsychological test results. Journal of the International Neuropsychological Society 2014 ;Volum 20.(5) s. 506-515 - Is not included due to copyright avialable at <a href="http://dx.doi.org/10.1017/S1355617714000332" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1017/S1355617714000332</a>
dc.relation.haspartPaper 2: Heidi Furre Østgård, Anne Elisabeth Sølsnes, Lars Morten Rimol, Knut-Jørgen Bjuland, Marit Martinussen, Ann-Mari Brubakk, Asta Kristine Håberg, Jon Skranes, Gro Christine Christensen Løhaugen Executive function relates to changes in frontal and temporal cortices in very-lowbirth- weight late teenagers
dc.relation.haspartPaper 3: Sølsnes, Anne Elisabeth; Grunewaldt, Kristine Hermansen; Bjuland, Knut Jørgen; Stavnes, Elisabeth Mellemstrand; Bastholm, Iren Aina; Aanes, Synne; Østgård, Heidi Furre; Håberg, Asta; Løhaugen, Gro; Skranes, Jon Sverre; Rimol, Lars Morten. Cortical morphometry and IQ in VLBW children without cerebral palsy born in 2003-2007. NeuroImage: Clinical 2015 ;Volum 8. s. 193-201 <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.nicl.2015.04.004" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1016/j.nicl.2015.04.004</a> This is an open access article under the (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.relation.haspartPaper 4: Sølsnes, Anne Elisabeth; Sripada, Kam; Yendiki, Anastasia; Bjuland, Knut Jørgen; Østgård, Heidi Furre; Aanes, Synne; Grunewaldt, Kristine Hermansen; Løhaugen, Gro; Eikenes, Live; Håberg, Asta; Rimol, Lars Morten; Skranes, Jon Sverre. Limited microstructural and connectivity deficits despite subcortical volume reductions in school-aged children born preterm with very low birth weight.. NeuroImage 2015 <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2015.12.029" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2015.12.029</a> This is an open access article under the(CC BY-NC-ND 4.0)
dc.titleIQ, executive functions and brain findings in very low birth weight (VLBW) children and young adultsnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Neurology: 752nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel