Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLædre, Ola
dc.contributor.authorFiring, Martine
dc.date.accessioned2015-10-05T14:47:21Z
dc.date.available2015-10-05T14:47:21Z
dc.date.created2015-05-26
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12607
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2349846
dc.description.abstractGevinstene av å gjøre overtakelsene av komplekse byggeprosjekter mer smidige kan være store for alle deltakende aktører i et prosjekt. Det er gjort lite forskning på området og formålet med denne masteroppgaven er å finne ut hvilke problemer som oppstår i over-takelsen, samt årsaker og konsekvenser knyttet til disse. Videre arbeides det med potensielle tiltak som kan implementeres for å gjøre overtakelsen mer vellykket. Tiltakene sorteres på de ulike analytiske nivåene strategisk, taktisk og operasjonelt, etter hvor det er hensiktsmessig å implementere dem. Utvidelsen av kjøpesenteret City Lade i Trondheim benyttes som casestudie. Dette var et komplekst prosjekt med tre byggetrinn. Det bestod av både nybygg og rehabilitering, i tillegg inkluderte det en sammenkobling av nytt og gammelt bygg. Prosjektet ble utført som en totalentreprise med samhandling. Det er gjennomført en litteraturstudie for å kartlegge hvilken forskning som er gjort på området til nå og for å identifisere eventuelle kunnskapsgap. Det er gjort søk i ulike databaser for å finne problemer, årsaker, konsekvenser og tiltak. Litteraturstudien inkluderte også relevante standarder og litteratur om ulike analytiske nivåer. Søket etter litteratur viste at det var behov for å benytte seg av flere metoder for å kunne gi tilstrekkelig gode svar på forsk-ningsspørsmålene. I tillegg til litteraturstudien er det utført en dokumentgjennomgang for å fremskaffe infor-masjon om casen. Videre er det gjort intervjuer med nøkkelpersoner, både hos entreprenør, byggherre og leietakere, samt med personer som arbeider med utarbeidelse av nye standarder. Dette ble gjort for å kunne gi grundigere svar på forskningsspørsmålene. Informasjonsgrunnlaget vurderes som godt. Casen var et bygg som hadde mange utfordringer, noe som ga mange funn. Informantene hadde god innsikt i prosjektet og mye å bidra med. Informantene som ikke var case-spesifikke hadde god kjennskap til norsk byggebransje. Intervjuundersøkelsene supplerte litteraturgjennomgangen på en god måte. Undersøkelsene som er utført viser at et stort omfang av feil og mangler gir utfordringer i overtakelsen. De viktigste årsakene til dette er kort byggetid, uforutsette bygningsmessige utfordringer, lite tilfredsstillende oppfølging av underentreprenører, manglende kvalitets-sikring og lite tid til testing, mye endringsarbeid og diffuse kontraktuelle forhold. Samtlige er hendelser som ligger forut for overtakelsen. Konsekvensene av dette er blant annet lavere kvalitet på sluttproduktet, tilleggskostnader for involverte parter, konflikter og mistillit. En rekke tiltak er foreslått for å gi bedre kontroll og dermed en bedre overtakelse. Disse er sortert etter tre analytiske nivåer etter hvor det er hensiktsmessig å implementere dem: Strategisk, taktisk og operasjonelt. Undersøkelsene som er utført danner grunnlaget for tre vitenskapelige artikler. Én artikkel til konferansen 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, én til konferansen IPMA2015 og den siste til tidsskriftet International Journal of Managing Projects in Business. Masteroppgaven består av (1) en prosessrapport som søker å gi et metaperspektiv på arbeidet med artiklene, (2) tre vitenskapelige artikler og (3) vedlegg.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelse
dc.titleOvertakelse av bygg
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber87


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel