Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGeving, Stignb_NO
dc.contributor.advisorTime, Beritnb_NO
dc.contributor.authorSlind, Mettenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:32:07Z
dc.date.available2014-12-19T11:32:07Z
dc.date.created2013-09-24nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier651200nb_NO
dc.identifierntnudaim:9138nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232613
dc.description.abstractPotensialet innenfor energieffektivisering av bygninger i Norge er stort, og de største mulighetene finnes innenfor forbedring av energibruken i den eksisterende bygningsmassen. Rehabilitering av eksisterende bygninger til en mer bærekraftig energibruk kan gi store besparelser innenfor energi. Det er derfor viktig å utvikle løsninger som kan forbedre varmeisolasjonen i eksisterende bygninger på en effektiv måte. Bruk av prefabrikkerte fasadeelementer av tre er en mulig løsning. I den forbindelse er smartTES prosjektet aktuelt. Prosjektet har som mål å fremstille prefabrikkerte elementer i tre, som kan bidra til å forbedre energieffektiviteten i bygninger. Oppgaven går ut på å undersøke og kartlegge muligheter, fordeler og utfordringer knyttet til bruk av prefabrikkerte fasadeelementer ved rehabilitering av boligblokker. I tillegg er muligheten for integrering av tekniske installasjoner i prefabrikkerte fasadeelementer undersøkt. Det er tatt utgangspunkt i et reelt rehabiliteringsprosjekt, Nordahl Bruns gate, som skal rehabiliteres til passivhusnivå. I oppgaven er rehabiliteringsløsninger for dette bygget valgt og utredet. I tillegg er det utført bygningsfysiske vurderinger for utvalgte problemstillinger tilknyttet selve elementet eller integrerte installasjoner, ved hjelp av WUFI beregninger. Dette gjelder analyse av bruk av OSB-plater i elementene, og analyse av fuktrisiko ved bruk av ventilasjonskanaler i elementene. Rapporten er en komplett besvarelse av masteroppgaven i emnet TBA 4905 ? Bygnings- og materialteknikk, masteroppgave, og utgjør 30 studiepoeng. Oppgaven er avgrenset til å omhandle kun de valgte utfordringene for fasadeelementene. Det finnes utrolig mange utfordringer i forbindelse med rehabilitering med prefabrikkerte elementer, men på grunn av tidsbegrensning ble bare noen utfordringer undersøkt. Statiske beregninger for bæring av elementene og branndokumentasjon inngår ikke som en del av oppgaven, da dette er utenfor studentens hovedemne. I denne rapporten er det benyttet litteratursøk, samtaler/diskusjoner med fagfolk og datasimuleringer i WUFI, for å få tilgang på tilstrekkelig med informasjon for å løse problemstillingen. Litteratursøket ga tilgang på en mengde nyttig informasjon som ble benyttet til å skaffe en god oversikt over temaet, og til å utforme et godt bakgrunnskapittel. Siden studenten ikke har tilstrekkelig med erfaring på emnet, og litteraturen ikke dekker alle utfordringene, var det nødvendig å kontakte fagpersoner med kompetanse og erfaringer innenfor elementbygging og tekniske installasjoner. Beregninger i WUFI ga grunnlag for å teste bruken av OSB-plater og ventilasjonskanaler i elementet. Ut i fra resultatene var det mulig å anslå konklusjoner angående fuktproblematikk i elementet, som følge av bruk av OSB-plate eller ventilasjonskanal. Alt av informasjonsgrunnlag anses som veldig nyttig og nødvendig for å kunne komme frem til et resultat i oppgaven. Det ble funnet veldig mye god informasjon, og mange kunnskapsrike personer var villige til å bidra. Dessuten ga WUFi beregningene de nødvendige resultatene for å kunne redegjøre for problemstillingen, og for å kunne komme frem til en konklusjon angående bygningsfysiske vurdering av elementene. TES Energy Facade er et rehabiliteringssystem som forlenger brukstiden til en eksisterende bygning, og forbedrer de tekniske og funksjonelle egenskapene. Systemet baseres på en systematisert metode for montering av eksterne prefabrikkerte fasadeelementer i tre. Elementene kan også ha vinduer, dører og tekniske installasjoner integrert før montering, og henges enten i front av en eksisterende konstruksjon eller monteres som nye yttervegger i den eksisterende konstruksjonen. I tillegg til å oppgradere bygningen i forhold til energieffektivitet og tekniske løsninger, kan også det estetiske inntrykket oppgraderes. Bruk av TES elementer kan gi ekstra etasjer, horisontale utvidelser, fortetting av bygningsvolumene og utskifting eller tillegg i bygningsfasaden. Utfordringer i forhold til rehabilitering i form av prefabrikkerte elementer i tre, ligger i utforming av elementene med tanke på størrelse, vekt, transport, montering, lastbæring, sammenføyning, bygningsfysikk, brannsikkerhet og integrering av tekniske installasjoner. Disse faktorene er tatt hensyn til ved utforming av elementene. Tekniske installasjoner er en viktig del av en moderne bygning, og derfor gunstig å integrere i fasadeelementene. I denne oppgaven er det utarbeidet en løsning for integrering av solskjerming, mens fuktproblematikk i forhold til integrerte ventilasjonskanaler i elementet er undersøkt. For integrering av solskjermingen er det aktuelt å benytte et persiennesystem som reduserer kuldebroer og varmetap i elementet. På den måten er det mulig å tilfredsstille passivhuskravet. I elementet er det vanlig å benytte dampbremser i form av OSB-plater. Det påstås at OSB-plate som både dampbrems og vindsperre i samme konstruksjon er ugunstig. Dette gjelder i forhold til å tilfredsstille kravene til uttørking av elementet. Denne teorien var ønskelig å teste i form av WUFI beregninger, hvor fuktsituasjonen på baksiden av vindsperren og dampbremsen i elementet med forskjellige parametervariasjoner ble kartlagt. Resultatene viser at prefabrikkerte fasadeelementer i tre er praktisk for rehabilitering av en eldre boligblokk som Nordahl Bruns gate. Rask montering og gode muligheter for utvidelse og oppgradering av boligblokken er klare fordeler. Det finnes mange måter å utføre elementene på, og i denne oppgaven presenteres ett forslag for utforming av elementer til sørfasaden i Nordahl Bruns gate. Lastbæringsmetoden som er valgt er antagelig ikke den beste for konstruksjonen, men metoden er mulig å benytte og sørger for en enkel lastsituasjon. En ingeniør med elementerfaring ville nok sett andre løsninger. Likevel er metodene og detaljene mulig å bruke. WUFI beregninger med bruk av OSB-plate i elementene, viser at det er startfuktnivået i den eksisterende konstruksjonen som har størst påvirkning på fuktforholdet i elementet. Resultatene for denne beregningen synliggjør stor fare for fuktproblematikk i konstruksjonen. Simuleringene viser at det finnes tilfeller både med og uten fuktproblematikk i forbindelse med bruk av OSB-plate som vindsperre og dampbrems i elementet. Derfor er det viktig å kartlegge forholdene før OSB-plate benyttes som vindsperre og dampbrems i elementene. Flere beregninger vil være nødvendig for å kunne trekke noen endelig konklusjon her, men ut i fra resultatene er det fullt mulig å ha vindsperre og dampbrems av OSB-plate i enkelte tilfeller. Den eneste beregningen som kan skape problemer i forhold til integrering av ventilasjonskanal, er høy lufthastighet i kanalen, altså lav temperatur. Ellers viser beregningene ingen fare for fuktskader i forhold til integrering av ventilasjonskanaler i elementet. Fremdeles er det mange muligheter for videre arbeid innenfor dette temaet. Det er mange områder som kan utforskes videre for å underbygge funnene og konklusjonene i denne rapporten, og for å presentere en fullstendig løsning for rehabilitering av Nordahl Bruns gate.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titlePrefabrikkerte fasadeelementer av tre til rehabilitering av bygninger - Eksempelstudie av Nordal Bruns gatenb_NO
dc.title.alternativePrefabricated Wooden Facade Elements In Renovation Of Buildings ? Case Study Nordal Bruns gatenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber208nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel