Show simple item record

dc.contributor.advisorPitera, Kellynb_NO
dc.contributor.advisorBuran, Monicanb_NO
dc.contributor.advisorSyltern, Marionnb_NO
dc.contributor.authorNes, Ingunnnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:31:46Z
dc.date.available2014-12-19T11:31:46Z
dc.date.created2013-09-19nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier649573nb_NO
dc.identifierntnudaim:8748nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232550
dc.description.abstractE6 går i dag rett gjennom Oppdal sentrum og det er boligbebyggelse og næringsvirksomheter på hver side av vegen. Tilkoblingen til Rv. 70 skjer i dag gjennom et T-kryss midt i sentrum. I tillegg er det flere forkjørsregulerte X- og T-kryss, samt ett signalregulert kryss på E6. Fotgjengere og syklister krysser vegen i samme plan og det oppstår derfor trafikkfarlige situasjoner.Det har vært planer om en omlegging av E6 gjennom sentrumsområdet av Oppdal helt siden 1980-tallet. I 2002 ble det vedtatt en reguleringsplan for Oppdal sentrum hvor E6 flyttes til traseen hvor O. Skasliens veg går i dag og knyttes opp mot riksveg 70 og sentrum gjennom tre rundkjøringer. Videre sørover skal E6 føres langs jernbanelinja til Mjøen hvor den kobles til eksisterende E6. Hensikten med prosjektet er å bedre sentrumsmiljøet for innbyggerne på Oppdal, men samtidig ikke flytte vegen for langt vekk fra eksisterende butikker og virksomheter slik at disse blir lite tilgjengelige.I denne masteroppgaven har det blitt laget et alternativ til byggeplan for ny E6 på Oppdal med utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan. Oppgaven er begrenset til det nye vegsystemet gjennom selve sentrumsområdet, altså ny E6 med to rundkjøringer og tilkobling til riksveg 70 samt andre sideveger, i tillegg til to gang- og sykkelunderganger. Ved utformingen har det blitt tatt hensyn til behovene til både personbiler, vogntog, fotgjengere og syklister, samtidig som hensynet til både lokal- og gjennomgangstrafikk skal ivaretas. Det prosjekterte vegsystemet blir presentert gjennom byggeplantegninger og en 3D-modell.Oppgaven har bestått i å hente inn grunnlagsinformasjon om området som oppgaven omfatter, samt teori fra Statens vegvesens håndbøker. Vegprosjekteringen har blitt utført ved hjelp av prosjekteringsverktøyet Novapoint 18.20, hvor også byggeplantegningene og 3D-modellen har blitt utarbeidet.Ved utforming av vegene har det blitt lagt vekt på å følge horisontalkurvaturen i de regulerte traseene, samt å forsøke å legge vertikalkurvaturen mest mulig i eksisterende terreng samtidig som det tas hensyn til eksisterende bygninger og samferdselsanlegg. Utformingen oppfyller også krav og anbefalinger i vegnormalene, med kun få unntak. E6 og Rv. 70 har blitt prosjekterte etter dimensjoneringsklasse S1, altså veg med 8,5 m bredde. Vegene er prosjekterte med lukket drenering og kantstein for å få en mer gateaktig utforming siden vegene går gjennom tettbebygd strøk. Langs vegene skal det være skifermur framfor tradisjonelt vegrekkverk etter ønske fra Oppdal kommune. Dimensjoneringsklasse A2 har blitt lagt til grunn for sidevegene som dermed er 7 m brede. Også for disse vegene har det blitt lagt vekt på gateutforming og det er derfor kantstein langs vegene og de har en noe strammere linjeføring enn det som kreves for veger. På noen strekninger er det fortau inntil vegen. Gang- og sykkelundergangene er utformet med 3,5 m bredde og selve undergangene består av kulverter med platebru over. På grunn av høy grunnvannsstand må kulvertene være vanntette.Resultatet består av byggeplantegninger i henhold til håndbok 139 Tegningsgrunnlag og en 3D-modell i henhold til håndbok 138 Modellgrunnlag. Byggeplantegningene består av forside og tegningsliste (A-tegninger), oversikt over plan- og profiltegninger (B-tegninger), plan- og profiltegninger for henholdsvis primærveg og sekundærveg (C- og D-tegninger), tegninger for detaljert utforming av rundkjøringer (E-tegninger), normalprofil- og overbygningstegninger (F-tegninger), skilt- og oppmerkingsplan (L-tegninger) og tverrprofiltegninger (U-tegninger). 3D-modellen består av en grunnlagsmodell som viser eksisterende terreng og bebyggelse og en fagmodell som viser det prosjekterte vegsystemet. Grunnlagsmodellen og fagmodellen er deretter satt sammen i en tverrfaglig modell, slik at man kan kjøre strekningen og se det nye vegsystemet i forhold til dagens situasjon.Det har blitt konkludert med at det nye vegsystemet stort sett kan følge reguleringsplanens føringer og samtidig oppfylle krav og anbefalinger i vegnormalene. Unntaket er gang- og sykkelundergangene som krever reguleringsendring for at de kan bygges med universell utforming. For den ene gang- og sykkelundergangen er det kommet fram til at man må leve med en noe for stor stigning opp fra undergangen for å spare de omkringliggende arealene. Gang- og sykkelundergangen ved Oppdal skysstasjon bør derimot legges i en annen trasé enn den regulerte for å sikre en god tilgjengelighet til skysstasjonen.Gjennom arbeidet med oppgaven har det blitt prosjektert et nytt vegsystem bestående av ny E6 og rundkjøringer med tilkoblingsveger, samt gang- og sykkelunderganger. Vegene er dimensjonerte slik at det er god framkommelighet for både personbiler og vogntog. Hensynet til fotgjengere og syklister er ivaretatt gjennom trygge og lett tilgjengelige gang- og sykkelunderganger der det er naturlig å krysse E6. Gjennom rundkjøringene har lokaltrafikken god tilgang til sentrumsområdet, mens gjennomgangstrafikken vil få en bedre trafikkavvikling da rundkjøringene erstatter forkjørs- og signalregulerte kryss som kan være flaskehalser.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleByggeplan for et alternativ til ny E6 gjennom Oppdal sentrumnb_NO
dc.title.alternativeDesign plan for an alternative to the new E6 through the town center of Oppdalnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber191nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record