Show simple item record

dc.contributor.advisorLøhren, Alf Helgenb_NO
dc.contributor.authorNygård, Eirik Loknanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:31:07Z
dc.date.available2014-12-19T11:31:07Z
dc.date.created2013-08-29nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier644161nb_NO
dc.identifierntnudaim:9435nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232423
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven var å finne en plassering av den nye jernbanestasjonen som skal bygges i Larvik i forbindelse med Intercityutbyggingen på Vestfoldbanen. Det er fokusert på å belyse de bymessige utfordringene som en stasjonsplassering i et eksisterende bysentrum vil støte på. Ut i fra dette er det trukket fram positive og negative konsekvenser for de utvalgte områdene. Alternativene er vurdert opp mot hverandre ved å benytte kriterier som er valgt ut på bakgrunn av de mål og ønsker som byen og Jernbaneverket har for Intercitybanen for framtiden.Det er totalt evaluert fire forskjellige beliggenheter, der disse er valgt ut med bakgrunn i arbeider som tidligere er utført i rapporten «Forprosjekt for kryssing av Hammerdalen» (Norconsult 2013):? Alternativ Havna? Alternativ Torget? Alternativ Hammerdalen? Alternativ BergeløkkaI tillegg er det sett på tre andre stasjonsplasseringer, men disse ble ikke funnet gode nok til å hevde seg i en vurdering med de kriteriene som er benyttet i denne oppgaven, og er dermed heller ikke tatt med i evalueringen til slutt.Ved å se på målsetningene for byen og for Intercitybanen, er det vurdert at den beste stasjons-løsningen må tilfredsstille flest mulig av følgende punkter:? Byens framtid og utvikling Stasjonen bør tilrettelegges for en befolkningsøkning i regionen, og dermed også bidra til å sikre byens framtid og utvikling.? Tilgjengelighet Stasjonen bør være tilgjengelig for passasjerene, uavhengig om de går, sykler, reiser kollektivt, eller kjører bil.? Tetthet av boliger og arbeidsplasser Stasjonen bør ligge i tilknytning til den største tettheten av boliger og arbeids-plasser.? Sikkerhet Stasjonen bør plasseres slik at passasjerenes og innbyggernes sikkerhet ivaretas.? Stasjonsutforming Stasjonen bør tilrettelegges for området den ligger i, og være mulig å konstruere på en tilfredsstillende måte.? Andre interesser Stasjonen bør tilfredsstille andre interesser, som for eksempel å fjerne barrieren mellom fjorden og byen, samt bevare byens eksisterende bebyggelse og natur.Det er i denne oppgaven ikke funnet noen store ulemper med å plassere stasjonen i en bro-konstruksjon i Hammerdalen. Dette alternativet skiller seg dermed ut på en positivt måte ved å være det eneste forslaget som ikke har noen direkte dårlige punkter ut i fra kriteriene. Når forslaget i tillegg gjør at jernbanetraséen flyttes, slik at den ikke lenger vil bli liggende som en barriere mellom byen og fjorden, er det denne plasseringen som er ansett som den beste løsningen, og den er dermed også anbefalt for videre arbeider. Alternativet vil riktignok berøre noe av den eksisterende bebyggelsen, men inngrepet er vurdert som lite i forhold til fordelene denne plasseringen fører med seg.Den kompliserte utbyggingen av stasjonen under Torget gjør at dette alternativet ikke når helt opp i evalueringen. I tillegg til å komme i konflikt med mye av den eksisterende bebyggelsen i sentrum, vil dette forslaget være vanskelig å gjennomføre på grunn av dårlige grunnforhold. Forslaget vil riktignok gjøre det godt med tanke på tilgjengelighet for gående og syklende, samt for en god beliggenhet til den største tettheten av boliger og arbeidsplasser i bykjernen.Bergeløkka er det alternativet med best tilgjengelighet for den regionale kollektivtrafikken og for passasjerer med bil. Det vil være plass til å bygge et nytt knutepunkt her, og området vil ha tilgang på ubrukte arealer med stort utviklingspotensiale. Likevel er tilgjengeligheten liten for passasjerer som skal mellom sentrum og stasjonen til fots eller på sykkel, i og med at plasseringen ligger utenfor den sentrale bykjernen. Dette fører også til at tettheten av arbeidsplasser og boliger er liten i dette området.Et av de viktigste kriteriene for Larvik kommune er at den nye stasjonen skal bidra til å fjerne barrieren mellom fjorden og byen. Når forslaget på Havna ikke tilfredsstiller dette i tilstrekkelig grad, er det heller ikke vurdert som godt nok sammenlignet med forslaget i Hammerdalen. Likevel er dette det alternativet som totalt sett svarer best til de kriteriene som er satt opp i oppgaven, noe som gjør at forslaget ikke bør forkastes.Faktorer som økonomi og linjeføring til de forskjellige alternativene er ikke utdypet i denne oppgaven. For videre arbeider anbefales det derfor å ta for seg dette, slik at det kan legges fram et helhetlig bilde for alle forslagene som er presentert, og på den måten få et bredere grunnlag for en avgjørelse.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleVurdering av stasjonsplassering i Larvik i forbindelse med Intercityutbyggingen på Vestfoldbanennb_NO
dc.title.alternativeAn Evaluation of Locations to the Railway Station in Larvik for the Intercity Development at Vestfoldbanennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber102nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record