Show simple item record

dc.contributor.advisorSager, Tore Oivinnb_NO
dc.contributor.authorFuglesang, Marthenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:30:59Z
dc.date.available2014-12-19T11:30:59Z
dc.date.created2013-08-05nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier639058nb_NO
dc.identifierntnudaim:9286nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232402
dc.description.abstractEt av målene i nasjonal transportplan 2014-2023 er at økningen i persontransport i store byområder skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Med utgangspunkt i dette målet var det ønskelig å undersøke hvordan en forbedring i kollektivtransporttilbudet i Trondheim ville påvirke dagens syklister og bilister. Samtidig var det av interesse å belyse hvordan reisende vektla helse ved valg av reisemiddel. Denne undersøkelsen fokuserte på forbedringer i busstilbudet i Trondheim.I denne oppgaven er det brukt kvantitativ forskningsmetode. Ti personer, hvor av fem bilister og fem syklister, ble intervjuet om skole- og arbeidsreiser. Det var variasjon i alder, kjønn, reiseavstand, om de var i arbeid eller gikk på skole og om de hadde barn eller ei. De ble plukket ut ved skjønnsmessig utvelgelse. Intervjuene ble tatt opp på lydopptak og deretter transkribert. Meningsanalyse ble foretatt på de innsamlede dataene. Svarene fra intervjuene ble kategorisert ved hjelp av en datamatrise. I tillegg til intervjuer er det foretatt et litteratursøk for å innhente eksisterende litteratur og informasjon om tidligere undersøkelser på reisevaner. Reisetid, pris og praktiske aspekter ved bruk av reisemiddelet er faktorer som tidligere er påvist å være viktig ved reisemiddelvalg. Svarene fra informantene i denne oppgaven støtter opp om dette. Helse var ikke avgjørende ved valg av reisemiddel blant informantene, men bedre helse ble i større grad betraktet som en bonus hvis man først valgte å sykle.Busstilbudet i Trondheim ble ansett som et attraktivt alternativ til bil og sykkel hvis reisetiden var konkurransedyktig, det var praktisk å bruke bussen, frekvensen var høy og prisen var på et rimelig nivå. Disse faktorene sett sammen gjorde at buss ikke var å foretrekke fremfor bil og sykkel for informantene i dag. Vaner spilte også en rolle ved valg og bruk av reisemiddel til skole og arbeid, særlig for arbeidssyklistene. Valget om å sykle syntes så være et livsstilsvalg for dem. Bilistene var mer villig enn syklistene til å bytte over til kollektivtransport ved skole- og arbeidsreiser, hvis busstilbudet ble utbedret. Syklister som hadde tatt et valg om å sykle til arbeid virket å sykle uavhengig av endringer rundt dem - både i kollektivtransporttilbudet, værforhold og årstid. Flere av bilistene nevnte at de kunne tenke seg å sykle til skole og arbeid på sommeren. Disse funnene er positive med tanke på helse og helsegevinster på skole- og arbeidsreiser.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleVirkninger av et forbedret kollektivtransporttilbud: En kvalitativ studie blant syklister og bilister i Trondheimnb_NO
dc.title.alternativeEffects of an improved Public Transport Service: A qualitative Study among Cyclists and Motorists in Trondheimnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber137nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record