Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDrevland, Frode Olavnb_NO
dc.contributor.advisorTørstad, Ola Haugnb_NO
dc.contributor.authorMuller, Bjørn Christiannb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:28:27Z
dc.date.available2014-12-19T11:28:27Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier565955nb_NO
dc.identifierntnudaim:7433nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232062
dc.description.abstractImplementering av openBIM i kalkulasjonsprosessen vil åpne for helt andre muligheter i tilnærmingen til et nytt prosjekt. Med det menes at informasjonen tilknyttet en åpen BIM vil bidra til å gi et bedre grunnlag for konseptvalg og alternative løsninger gjennom gode visualiseringsegenskaper i modellen og en høyere informasjonsgrad i en tidligere fase sammenlignet med en tradisjonell 2D-basert kalkulasjonsprosess. OpenBIM baserer seg i hovedsak på de tre ulike og åpne standardene IFC, IFD og IDM. Når man setter de tre aspektene av openBIM i sammenheng omtaler man åpen BIM som å ha et omforent lagringsformat med enighet om terminologi der BIM-modellen kan kobles opp mot veletablerte forretningsprosesser. Åpen BIM vil dermed fungere som en universell tilnærming til samarbeid, realisering og drift av bygninger basert på åpne standarder og god informasjonsutveksling.En openBIM-basert kalkulasjonsprosess består i å integrere objektene og deres tilhørende attributter/informasjon fra prosjektets ulike BIM-modeller inn i entreprenørens kostnadsdatabase som inneholder prisinformasjon til hvert enkelt objekt eller delobjekt. En slik prosess kan deles inn i tre delprosesser som beskriver arbeidet fra entreprenørens mottakelse av en BIM til ferdig utarbeidet kalkyle. De tre prosessene er; organisering av modellen, oppbygning av objektenes resepter og selve kalkulasjonen av kalkylen.Mengdeberegning sees ofte på som det første steget innenfor kalkulasjonsprosessen og i tradisjonelle kalkulasjonsprosesser utgjør mengdeberegning mellom 50-80 prosent av kalkulatørenes tidsbruk. OpenBIM vil tilrettelegge for en tilnærmet automatisk mengdeberegningsprosess, noe som vil frigjøre mye tid og ressurser hos kalkulatørene der de heller kan fokusere på nøyere vurdering av prosjektets konsept og tilhørende alternative løsninger. På bakgrunn av dette er mengdeberegningsprosessen en av de prosessene som har størst potensial til forbedring ved implementering av openBIM. Selv om åpen BIM tillater automatiske mengdeberegninger vil behovet for kalkulatører i en kalkulasjonsprosess aldri endre seg. Deres arbeidsoppgaver, ved å besitte gode kalkulasjonsegenskaper og samtidig ta hånd om og strukturere informasjonen i en BIM, er helt nødvendig for å utvikle et godt anbud. Dagens kalkulasjonspraksis i MajaTeknobygg framstår i dag som en mindre integrert prosess enn den ville gjort ved full utnyttelse av BIM. Calcus tas i bruk i tidligfasen for å få et hurtig kostnadsestimat av prosjektet. Mengdene hentes ut ved hjelp av et 2D-basert mengdeberegningsprogram for så å implementeres inn i ressurskalkyleverktøyet ByggOffice. Prosessene har lite eller ingen integrasjon mellom seg og nå som både ByggOffice og Calcus har fått innført egen BIM-modul med bedre integrasjon seg imellom vil det å se på samhandlingen mellom programvarene være viktig å gjøre for MajaTeknobygg. Fordelene ved å ta i bruk IFC-formatet i kalkulasjonsprosessen vil helt klart være en bedre samspillprosess og en mer komprimert prosjektering der informasjonsflyten på tvers av ulike fag vil fungere på en god måte. I en slik prosess må kalkulatørene etablere leveringskrav til de ulike aktørene under modelleringsprosessen slik at nødvendig modellinformasjon ligger tilgjengelig til riktig tidspunkt. Det må også avklares og bestemmes et system for objektenes rolle i en BIM. Ofte modelleres det objekt i en BIM uten at det videre er avklart om dets plassering og oppbygning er bestemt eller om det kun brukes til visualisering i modellen. Calcus har lenge vært et godt kalkulasjonsverktøy for vurderinger av kostnadsbildet i tidligfasen av et prosjekt. Med programmets nyetablerte BIM-modul for import/eksport av IFC-modeller vil prosjektet fremstå med blant annet større sporbarhet, (delvis) automatisk mengdeberegning og et bedre produkt for konseptvalg med tilhørende alternative løsninger. Kalkulasjonsverktøyet har i dag en god struktur med kontoplan oppbygd etter NS3451 og integrerte prislinjer basert på NS 3420. Ved standardisert bruk av BIM vil Calcus etter hvert få implementert et standard objektbibliotek som blir viktig i en kalkulasjonsprosess med openBIM.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.subjectntnudaim:7433no_NO
dc.subjectMTBYGG Bygg- og miljøteknikkno_NO
dc.subjectProsjektledelseno_NO
dc.titleImplementering av openBIM i kalkulasjonsprosessennb_NO
dc.title.alternativeImplementation of OpenBIM in the estimating processnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber131nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel