Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWeydahl, Magnusnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:28:12Z
dc.date.available2014-12-19T11:28:12Z
dc.date.created2011-12-12nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier464009nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231987
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært å gi et bilde av hvordan vegens utforming i tverrprofilet virker inn på problematikken rundt skadeutvikling nær vegkant, sett i sammenheng med dagens norske regelverk for utforming av vegen i tverrprofilet. Vegens bæreevne er en viktig faktor i denne sammenheng. Det er derfor sett på hvordan vegutformingen virker inn på bæreevnen, og hvordan denne varierer i tverrprofilet. Teori og litteratur på emnet er samlet inn og brukt som bakgrunn og sammenligningsgrunnlag for analyse av resultater. Ved bruk av eksisterende data og egne feltundersøkelser er det prøvd å finne sammenhenger mellom vegutforming, vegens bæreevne i tverrprofilet og skadeutvikling nærvegkant. Eksisterende data er hentet inn via Nasjonal vegdatabank (NVDB) eller hentet inn visuelt i ViaPhoto, et program hvor en kan se bilder av veg tatt for hver 20. meter. Data om differanse mellom ytre og indre hjulspor, definert som ΔS, er hentet inn sammen med en visuell registrering av kantskadeomfang. Feltundersøkelsene har bestått av geometri- og spormålinger i felt og nedbøyningsmålinger i tverrprofilet med fallodd. Falloddsmålingene er brukt som grunnlag for beregning av bæreevnen. Teori og litteratur indikerer i stor grad en sammenheng mellom vegutforming, bæreevne og skadeutvikling nær vegkant. Særlig vegbredder og skulderutforming synes å være viktig når det gjelder redusert bæreevne og skadeproblemer ut mot vegkanten. Innspenning av skulder og vegkonstruksjonens vanninnhold i teleløsningen er viktige faktorer som spiller inn i denne sammenheng. Fra litteraturen antydes det i stor grad en sammenheng mellom vegutforming og sporutvikling i ytrehjulspor i forhold til indre. Fra resultatene er det derimot funnet liten sammenheng mellomsideområdets utforming og ΔS. Det er likevel funnet resultater som indikerer svakt at innspenning avvegskulder og dreneringsforhold er faktorer som spiller inn på ΔS. Det er derimot funnet mer signifikante resultater for vegutformingens innvirkning på kantskadeutviklingen. Disse viser at innspenning av skulder trolig har betydning for skadeutviklingen ut mot vegkanten. Også her likesom for sporutvikling, tyder resultatene på at dreneringsforholdene spiller inn ved at dårlig utformede sidegrøfter i kombinasjon med en smal skulder, kan gi en høykantskadeandel. Både funn i litteratur og resultatene fra bæreevnemålinger viser betydelig reduksjon av bærevne i avstand fra ca. 1,25 meter og ut mot vegkant. I avstand 1,0 meter fra vegkant er bæreevnen redusert med 20 – 40%. Litteraturen indikerer også at skråningshelning av fylling og grøft kan virke inn på bæreevne nær vegkant. Det kan synes som at en skråningshelning 1:2 og mindre ikke har noen særlig effekt, mens for brattere helninger kan det ha en betydning. Resultatene viser at bæreevnen ikke avhenger i særlig grad av skråningshelning av fylling og grøft. Bæreevnen har derimot en signifikant innvirkning på maksimal spordybde i tverrprofilet, med en negativ lineær sammenheng mellom spordybde og absolutt bæreevne.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleVegutformingens betydning for bæreevne og skadeutvikling nærvegkantnb_NO
dc.title.alternativeInfluence of the cross section design of roads on bearing capacity and distress development close to the pavement edgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel