Show simple item record

dc.contributor.authorRudi, Eiriknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:28:07Z
dc.date.available2014-12-19T11:28:07Z
dc.date.created2011-11-29nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier460245nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231964
dc.description.abstractDet er ikke uvanlig at kommuner forvalter en eiendomsmasse som består av mange gamle og uhensiktsmessige bygg som benyttes av kommunens tjenesteproduksjon. Bygningene har i økende grad behov for kraftig oppgradering eller ombygging. I en del tilfeller kreves nybygg. I tillegg er det en rekke steder store utviklingsplaner som innebærer behov for å realisere større nybygg. Dette skaper store investeringsbehov og pr i dag mangler mange kommuner finansielle muskler til å få dette gjennomført. Når kommuner ikke har finansielle muskler til å gjennomføre ønskede eiendomsprosjekter på tradisjonell måte må man se på om det finnes løsninger som likevel gjør at planene kan realiseres. Jeg har sett på ulike virkemidler som kan være aktuelle for kommuner å vurdere når større eiendomsprosjekt skal realiseres. Oppgaven er besvart i lys av følgende problemstilling og forskningsspørsmål; Hvordan bør en kommune organisere arbeidet med å realisere større eiendomsprosjekt? Forskningsspørsmål 1: Hvordan begrense økonomisk risiko? Forskningsspørsmål 2: Hvordan beholde styringen når prosjektet er etablert? Det finnes mye teori, rapporter og annet som beskriver hvert enkelt virkemiddel, men jeg har ikke funnet noen som har gjort en sammenstilling av alle relevante virkemidler, slik at man enkelt kan skaffe seg et oversiktsbilde som kan bidra til å gjøre det lettere når den enkelte kommune skal forsøke å velge blant alle de ulike alternativene. Hensikten med oppgaven er ikke å komme med et fasitsvar på hvilket hjelpemiddel som er det beste å bruke, men heller å gi en oversikt som kan hjelpe den enkelte kommune å ta selvstendige valg. Masteroppgaven er i hovedsak gjennomført som en litteraturstudie. I tillegg til litteraturstudiet har jeg også hatt uformelle samtaler på ledernivå i virksomheten der jeg jobber (Kongsberg kommunale eiendom KF), for å få innspill til hvordan man kan beskrive en intern prosess fra idé til endelig beslutning om å igangsette et prosjekt blir tatt. Litteraturstudiet viser at det finnes en rekke virkemidler som kan benyttes, men hvilke som er aktuelle vil variere fra kommune til kommune på grunn av ulikt behov og ulikt utgangspunkt. For eksempel kan det ha betydning hvilken politisk sammensetning en kommune har. Dette kan blant annet få den konsekvens at noen kommuner ønsker å benytte offentlig privat samarbeid som virkemiddel, mens dette er uaktuelt for andre kommuner. Virkemidlene som er beskrevet har alle sine styrker og svakheter. Spørsmålet hver enkelt kommune må stille seg er om de kan få realisert eiendomsprosjektet på tradisjonell måte. Hvis ikke må de ta et valg. Skal andre virkemidler tas i bruk eller skal eiendomsprosjektet legges bort? Mange foretrekker nok den tradisjonelle måten å realisere et prosjekt på, dvs. gjennom budsjettvedtak. Dette er en ramme mange er godt kjent med og som også har den fordel at kommunen selv sitter på hele styringen av prosjektet. Dersom det er behov for å skape et samarbeid med andre for å klare å realisere et prosjekt kan et interkommunalt samarbeid vurderes. Imidlertid har dette samarbeidet en begrensning som innebærer at det interkommunale selskapet ikke kan ta inn staten eller private på eiersiden. Et samarbeid med en statlig eiendomsaktør kan synes spennende. Statsbygg sitter med stor kompetanse og har bred erfaring med større eiendomsprosjekter. Imidlertid ser man av formålet til Statsbygg og retningslinjer fra departementet, at hovedfokuset skal være å stille bygg til rådighet for statlige virksomheter. Det blir for Statsbygg en større prosess for å få godkjent et samarbeid om utleie til aktører som ikke er et statlig rettssubjekt. Offentlig privat samarbeid (OPS) er et virkemiddel som det finnes mange meninger rundt. I noen rapporter blir det konkludert med at bruk av OPS kan spare det offentlige for store summer, mens andre rapporter har en helt motsatt konklusjon. Da gjenstår aksjeselskap blant alternativene jeg har gjennomgått. Dette virkemiddelet kan tas i bruk enten alene eller i samarbeid med andre. Lovverket begrenser ikke muligheten for å inngå samarbeid med andre så lenge det ikke brukes for å omgå reglene om offentlig støtte og offentlige anskaffelser. Gjennomgangen av hvordan en intern prosess kan se ut i en tidligfase viser at det er mange hensyn å ta og mye som er nødvendig å vurdere før man kan ta en beslutning om å igangsette et prosjekt. Dette omfatter blant annet behovsanalyser, vurderinger rundt hvem man eventuelt ønsker/bør inngå et samarbeid med, samt hvordan drive prosessen fremover. Konklusjon når det gjelder hvordan begrense økonomisk risiko Gjennomgangen viser at for å begrense den økonomiske risikoen for kommunen anbefales det at utviklingen og drift av prosjektet bli styrt og realisert via et aksjeselskap. Kommunen hefter da kun i forhold til innskutt kapital i selskapet, enten det er i form av et pengebeløp som skytes inn, eller i form av tingsinnskudd (fast eiendom). Konklusjon når det gjelder hvordan beholde styringen etter at prosjektet er etablert Dersom man tar utgangspunkt i anbefalingen ovenfor i forhold til å begrense økonomisk risiko blir det her et spørsmål om hvordan man kan beholde styringen etter at et aksjeselskap er opprettet. Det er ikke mulig med direkte politisk styring i forhold til et aksjeselskap. Påvirkningen må skje via generalforsamlingen i selskapet. For i størst mulig grad å sikre eierstyringen bør kommunen sørge for å ha aksjemajoriteten i selskapet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleTidligfasevurdering av aktuelle virkemidler for å realisere større eiendomsprosjekter i kommunennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record